fbpx

ރަމަޟާން މަހުގެ ޙާއްސަ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން: "ވިސްނުމާއި ފިކުރު"

ރަމަޟާން މަހުގެ ޙާއްސަ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން: "ވިސްނުމާއި ފިކުރު"

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޢަލީ ރަމީޒް ހުށަހަޅާދޭ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލައްވާނެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވެހެއްގެ ރޭ 23:30 ން 00:00 ށެވެ.

1 ޚިޔާލު

  1. ސަލަފަކީ ފާހަގަ ކުރެވޭ ވަރަށް ދިވެހިންނަށް ހައްގު ގެ މަގު ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔެއް. އުއްމީދު ކުރަނީ ސަލަފް ފަދައިން ހުރިހާ ދީނީ ޖަމިއްޔާ ތަކެއްވެސް މިފަދަ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހަދައި އެހެން ޗެނަލްތަކުންވެސް ދެއްކުން

Your email address will not be published. Required fields are marked *