fbpx
ކޮލަމިސްޓް

"ލާދީނީ" ވާގޮތް ބަޔާންކޮށް އިލެކްޝަންއަށް ފޮނުވި ސިޓީ

ވިދާޅުވޭ: "ލާދީނީ" ވާގޮތް ބަޔާންކޮށް އިލެކްޝަންއަށް ފޮނުވި ސިޓީ  މިއީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ލާދީނީ މީހެއްކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ...
ކޮލަމިސްޓް

މިޞްރުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ޓެރަރިސްޓުނެއް ނޫން

މިޞްރުގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ޙުސްނީ މުބާރަކުގެ 30 އަހަރުވީ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްފަހު ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގައި މިޞްރުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުން ގައުމުގެ ކަންތައް ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދިވެހިން ވަރަށް ސީރިޔަސްކޮށް ވިސްނާން ވެއްޖެ ކަމެކެވެ

ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ ރުހޭބަޔަކު ރުހުނަސް ނުވަތަ ނުރުހޭ ބަޔަކު ނުރުހުނަސް ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް ދީލާލާފައެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ މާނަޔަކީ ގިނަބަޔަކަށް ފެންނަގޮތަށް ކަންތައް ގެންދިއުމެވެ. އާދެ، އަޣްލަބިއްޔަތު ނިޒާމެވެ. މިތާގައި ...
ވީޑިއޯއިން

ވީޑިއޯ : ޖޯޖް ގެލޮވޭ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރެއްވި އިލްތިމާސް (ދިވެހި ތަރުޖަމާ)

ފަލަސްތީން/އިޒްރޭލް މައްސަލާގައި އަޑުއުފުލުމުގައި ޖޯޖް ގެލޮވޭ އަކީ ލާމަސީލް ނަމޫނާއެކެވެ. އެބޭފުޅާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އިލްތިމާސެއް ކުރައްވާފައެވެ. ޖޯޖް ގެލޮވޭ ގެ ވާހަކައިގެ އަވަސް ދިވެހި ތަރުޖަމާއަކީ؛ "އަޅުގަޑުކީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުޅަނގުން އިސްލާމްދީނުގެ އިރު އަރަނީއެވެ

ސެޕްޓެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހު ޙާދިޘާގެ ފަހުން ހުޅަނގުން ޤައުމު ތަކުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ވަންނަ މީހުންގެ ޢަދަދު އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރު ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވެނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަޝާދު ޚަލީފާ އާއި 19 އަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންގެ ކަލްޓް – އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅަށް ޒަޔަނިސްޓުން އުފެއްދި ޖަމާޢަތެއް. (4ވަނަ ބައި)

މި އާދީނުގެ ހަގީގަތް: މިއާދީނަކީ އިސްލާމީ އުންމަތް ބަލިކަށިކޮށް މުސްލިމުން ބައިބައި ކުރުމަށްޓަކައި މުސްލިމުންގެ އެންމެބޮޑު ޢަދުއްވުން ކަމުގައިވާ ޒަޔަނިސްޓުން އަޑީގައި ތިބެގެން ރާވައި ހިންގާ ޙަރަކާތެކެވެ. މިމީހުންގެ  މިޝަނަރީ ޙަރަކާތް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަޝާދު ޚަލީފާ އާއި 19 އަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންގެ ކަލްޓް – އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅަށް ޒަޔަނިސްޓުން އުފެއްދި ޖަމާޢަތެއް. (3ވަނަ ބައި)

އޮނަވިހި ޢަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓަސްކަނީން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް: 19 އިގެ ގެއްލޭ ބަހާ ތަކެއް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ހިސާބަކަށް ވާކަމީ ޙަގީގަތެކެވެ. މިސާލަކަށް ސޫރަތް ތަކުގެ ޢަދަދު ކަމުގައިވާ 114 ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަޝާދު ޚަލީފާ އާއި 19 އަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންގެ ކަލްޓް – އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅަށް ޒަޔަނިސްޓުން އުފެއްދި ޖަމާޢަތެއް. (2ވަނަ ބައި)

ރަޝާދް ޚަލީފާ އަންހެން ކުއްޖެއް ރޭޕް ކުރި މަސްއަލަ. މިކަހަލަ ހުރިހާ ދޮގުވެރީން ފަދައިން ރަޝާދު ޚަލީފާ އަކީވެސް ވަރަށް ދަށްފެންވަރުގެ ނުލަފާ މީހެކެވެ. މިގޮތުން އެއްކަމަކީ އެމެރިކާގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލީބިޔާގެ އުދުހުން މަނާ ސަރަހައްދު: ކަންބަޅި ތަކުގެ ޙިމާޔަތަށް މިނިކާވަގަށް ދަޢުވަތު ދިނުން

ލީބިޔާ އަކީ ޢަރަބި އިސްލާމީ ދުނިޔޭގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ދެވިފައިވާ ގައުމެކެވެ. އެފްރިކާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ މި ގައުމަކީ އިސްތިޢުމާރިއްޔަތާއި ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ޖިހާދެއް ކޮށްފައިވާ ތާރީޚެއް އޮތް ގައުމެކެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޖަޕާނަށްއައި ޒަލްޒަލާއާއި ސުނާމީގެ މައްޗަށް "ދެ ލޮލުން" ބަލާލުމެއް

މުޅިދުނިޔެ ބޮޑު ސިހުމަކާއި ބިރުވެރިކަމެއް ނުވަތަ "ޝޮކް އެންޑް އޯވް" އެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލީ 11 މާރޗް 2011 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ޖަޕާނުގެ އުތުރުގެ ޖަޒީރާއެއް ކަމުގައިވާ ޓޮހޯކޫ ...
ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ ވާހަކައިގެ އެކޮޅު މިކޮޅު

ދުނިޔެ ހޫނުވަނީއެވެ. ދުނިޔޭގެ އުތުރާއި ދެކުނު ޕޯލުގައި ހުރި އައިސްތަށް ވިރެނީއެވެ. ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލެނީއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެފަދަ ތިރި ޖަޒީރާޤައުމުތަށް އަޑިއަށްހިނގައިދާން އޮތީ ގުނޭލެވޭފަދަ އަހަރުތަކެކެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނައިންދެކެވޭ ...