ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިންޓަރ ސްކޫލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ނިންމާލައިފި

169 މީހަކަށް އޫރު ރޯގާޖެހި 33 މީހަކަށް އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެނީ

ރޭޑިއޯ އެޓޯލްގެ ޚިދުމަތް އަލުން ދޭންފަށައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުން މިމަހު 27 ގައި

ޞަދަޤާތް ކުރުން – ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ޝިފާ އެއް

ޝައިޚް އިމްރާންގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

އޫރު ރޯގާގައި 3 މަރު 147 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް 2000 ރ ގެ ސަބްސިޑީއެއް ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ރެނދުލި ތަށިމުށިތައް ނަގައި އާ މާބްލް ޖަހައިފި

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ

ކަނީރު: ވިހަގަދަ އެކަމަކު ރީތި މަލެއް

ޝައިޚް އިމްރާންގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް ތާވަލުކޮށްފި

އިތުރު ނުވަމީހަކު އޫރު ރޯގާ ޖެހި ހުންއައިސްގެން ދައްކާ މީހުން އިތުރުވެއްޖެ

ޤާރީ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި