ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހެކަރުން ހެކްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މައިގަނޑު ގޭމް ޕްލޭން-2

އަލް ޢަސްރުގެ “ކޫލްނެސް އޮފް ދަ އައިސް” އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ޟުހާ ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު – 1

ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ހަދިޔާ ކުރައްވާ ފުރަތަމަ މިސްކިތް ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ހެކަރުން ހެކްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މައިގަނޑު ގޭމް ޕްލޭން

އައިޔޫއެމްއިން 2018 ޖެނުއަރީގައި ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ފޮނި ކާއެއްޗިއްސަށް ފޯރިހުންނަ މީހުން ކޮންމެހެންވެސް ކާންޖެހޭ އެއްޗެއް

މާމުޔާއި ގުޅޭ ޙަދީޘެއް އޮޅުވާލައިގެން ޤުރްއާނުގެ ޞައްޚަކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ ކައްޛާބުންނަށް ރައްދެއް

“ދި ލެގަސީ” އިވެންޓުގައި ތަޤްރީރުކުރެއްވުމަށް ޝައިހް ޙުސައިން ޔީ ރާއްޖެވަޑައި ގަންނަވަނީ!

އަދާލަތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާނާއި ލީޑަރޝިޕާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފި

“ހެލްޕް ރޮހިންޖާ މޯލްޑިވްސް” ފަންޑަށް 3.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި 7 ހާސް ޔޫއެސްޑީ

“ދި ލައިޓް” ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އައިއޭސީއިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް 3.4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ