ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަށް އަވަސް ކަޅިއެއް

މިފަހަރުގެ ތަޒްކިޔާ ކޭމްޕްގައި ކުޑަ ހުސެން ބައިވެރިވާނެ: އަލްއަޞްރު

އަލީ ޒާހިރު ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

އަލް ޢަސްރުގެ “ކޫލްނަސް އޮފް ދަ އައިޒް” ނަމާދު ވޯރކްޝޮޕް ގއ.ގެމަނަފުށީގައި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަގުތު ޖެހުމުން ބަންގި ގޮވުމުގެ އިންތިޒާރުގައި އިންދާ މުއައްޛިން ނިޔާވެއްޖެ

ސުވާލު: އަނބިމީހާ ވަޒީފާއަށް ފޮނުވުމުން ފިރިމީހާދާނީ ނަރަކައަށްތަ؟

ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ސަރުކާރުން ކުރަންއުޅޭ ބޮޑުކަމާއި މަރުގެ އަދަބު ދިނުމާއި ގުޅުމެއް ނެތް: އަޒްލީން

ޑރ ބިލާލް ފިލިޕްސްއާއެކު ނަމޫނާ މުދައްރިސް ވޯކްޝޮޕް ބާއްވައިފި

އިސްލާމިކް އޮންލައިން ޔުނިވަރސިޓީއިން އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް އެހީވަނީ

އައިއޯޔޫއިން އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ޒިކުރާ ކޮލެޖާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރުކުރަނީ

ޑރ ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެއިން ފުރާ ވަޑައިގެންފި