ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހިކެން ބޭނުންތަ؟ މިބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ހިމަނާލާ

ޒިނޭފަދަ ބޮޑެތި ފާފަ ކުރެވިފައިވާނަމަ މާތް ﷲގެ ކޯފާއިން ސަލާމަތް ވުމަށް އޮތް މަގު

ތެޔޮ ހުސްވެ ކަރަންޓު ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ ހަތަރު ހޮސްޕިޓަލެއް ބަންދުކޮށްފި

އަބޫ ޙަނީފާގެ ވިސްނުންފުޅު ތޫނުކަން

ތަންދޫރީ ކުކުޅު، މިވަރެއްނެތް

އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުރި ބޭނުން ނުކުރާ 951 އެކައުންޓެއް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

ހަށިގަނޑާއި ފުރާނަ ވަކިވެގެންދިޔައީ ޤުރުއާން ކިޔަވަން އިންދާ

އަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދޭ ކްލާސްތަކެއް މަނަދޫގައި ފަށަނީ

“ސުންނަތުގެ ދިފާޢުގައި” ދަރުސް މާދަމާރޭ

މިރޭގޭ ޢިލްމީ ފޯވަހީގައި އަޅުކަމުގައި ޝައްކުވުމާއި އޭގެ ހައްލު

ސުކޫކް މޮޑެލް ލޯ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަރަހައްދީ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްސީއައިއެފް ބައިވެރިވެއްޖެ

ޤުރުއާނުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވަން ސޫދާންގެ ޔުނިވާސިޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހާފިޡުން ގެނައުމަށް ހުއްދަދޭ އުސޫލު އާއްމުކޮށްފި

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ބުރާންޗެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި