fbpx
ކޮލަމިސްޓް

ދަމު ނަމާދުގައި އަޅުގަނޑު ކިޔާފައިވާ ޤުނޫތުގެ އިބާރާތްތަކާއި އޭގެ ތަރުޖަމާ!

ތިރީގައި މި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒްގައި އަޅުގަނޑު އިމާމުވެ ނަމާދު ކުރި އިރު، ކިޔާ ޤުނޫތު ދުއާ އާއި އޭގެ މާނަ އެވެ. ވަރަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

ޤުރުއާން ހިތުން ދަސްކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތު ދަސްކުރުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ވިސްނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލާން ގިނަބަޔަކު ޖެހިލުން ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކުޑަ ކުދިން ...
ކޮލަމިސްޓް

ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހާ ހިނަވައި ކަފުންކޮށް ކަށުނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް!

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް 19) ފަދަ ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހާ ހިނަވައި ކަފުންކޮށް ކަށު ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އައިސްފައިވާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަމެވެ. ...
ދީން

ރޯދަމަހު ދުވާލު ޤަޞްދުގައި ޖިމާޢުވެއްޖެ މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ސުވާލު:ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލު ޤަޞްދުގައި ޖިމާޢުވެއްޖެ މީހާގެ މައްޗަށްވާ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟ އަދި ކައްފާރާއާނުލާ ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދައަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ރަމަޟާން މަހު ދުވާލު ޝުބުހައެއްނެތި ޖިމާޢުކޮށް ރޯދަ ފާސިދުކުރިމީހާގެ މައްޗައް އެރޯދަ ...
ދީން

މަތިންދާ ބޯޓުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ދަތުރުމަތީގައި ރޯދަ ދޫކޮލެވިދާނެހެއްޔެވެ؟

ސުވާލު: މަތިންދާ ބޯޓުން ދަތުރުކުރާ މީހާއަކީ އުނދަގުލަކާ ކުރިމަތިވުމެއް ނެތި ދަތުރުކުރާ މީހެކެވެ. މިފަދަ މީހުންނަށް ދަތުރުމަތީގައި ރޯދަ ދޫކޮލެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު: އެދަތުރަކީ ހުއްދަ ދަތުރެއްނަމަ ޝަރުޢީ ގޮތުން އޭނާ އަށް ރޯދަ ދޫކޮށްލުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. ...
ދީނީ ލިޔުން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ރޯދަ - ދެވަނަބައި

ރޯދަ ފާސިދުކުރާ ކަންތައްތަކާއި، އެއާ ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން ޙުކުމްތައް ދެންފަހެ ރޯދަ ގެއްލޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑަށް އެއްޗެއް ވާސިލުވާންހުރި ދޮރުތަކުގެ ތެރެއިން ދޮރަކުން އެއްޗެއް މީހާގެ އެތެރެހައްޓަށް ވާސިލުވެއްޖެނަމަ ރޯދަގެއްލިދާހުއްޓެވެ. ...
ދީން

ހުކުރު ޚުޠުބާ ވަގުތު ވާހަކަ ދެއްކުން

ސުވާލު: ހުކުރު ހުތުބާ ފެށުމަށްފަހު މީހަކު ސަލާމް ގޮވާލުމަށްފަހު އެ ސަލާމް ބަލައިގަތުމަކީ ނަމާދު ގެއްލޭނެ ކަމެއް ތޯއެވެ؟ އަދި ހުކުރު ހުޠުބާ ފެށުމަށްފަހު މިސްކިތްތެރެއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން މީހަކާ ވާހަކަ ...
ރިޕޯޓް

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ: އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ހިތް

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ މުހިންމު އަދި ނުފޫޒު ގަދަ އިސްލާމީ ޤައުމެވެ. މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް ބިންތަށް ކަމުގައިވާ މައްކާއާއި މަދީނާ ވެސް ހިމެނެނީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ...
ދީނީ ލިޔުން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ، އިލާހީ ޝަރީއަތް !

ލިޔުއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަޙީމް އަލީ ސަޢީދު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ލިބިގެންވާ އެންމެ މާތް ސިފައަކީ، އެއީ އިލާހީ އަދި ރައްބާނީ، ޝަރީޢަތަކަށް ވުމެވެ. މިމާތް ޝަރީއަތުގެ ޙުކުމްތަކާއި، ޤާނޫނުތައް ފެށިގެން ...
ރިޕޯޓް

ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމުން ދީން ވަކިކޮށްލުމަކީ ޖަރީމާއެއް (ފަހު ބައި)

އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވި މަތިވެރި ޝަރީޢަތް ނަގާ އެއްލާލީއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އިސްތިޢުމާރީ ނަޒަރިއްޔާތުގައި ހިފީއެވެ. އެނިޒާމުތައް އަމިއްލަކުރީއެވެ. މިގޮތުން މިއަދު މުސްލުމުން ބަލިކަށިވެފައިވުމުން އެބައިމީހުންގެ ޤައުމުތަކުގައި ޝަރީޢަތް ...
ރިޕޯޓް

ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމުން ދީން ވަކިކޮށްލުމަކީ ޖަރީމާއެއް (ފުރަތަމަ ބައި)

ﷲ އިސްލާމްދީން ބާވާލެއްވީ އަޅުތަކުން އެއަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަބާވުމަށެވެ. އެއީ ހަޔާތުގެ ދުސްތޫރެވެ. ދައުލަތުގެ ޤާނޫނެވެ. އެއާ ތަޢާރުޟްވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ޤާނޫނެއް، ޤަވަޢިދެއް ހެދިގެން ނުވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ...
ދީނީ ލިޔުން

ވިތުރި ނަމާދު

ވިތުރަކީ ގަދަ ސުންނަތެކެވެ. އެނަމާދު ކުރުމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ވަޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ރަށް ބޮދަށް ބާރި އަޅުއްވައި ހިއްވަރު ދެއްވާފައިވެއެވެ. ޢަލީގެފާނުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. '' ހަމަކަށަވަރުން ވިތުރަކީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ...

Posts navigation