fbpx
ރިޕޯޓް

މާލެ ޝިރުކުގެ ހާއްޔެއް

ވަރަށް ފަހުން މާލޭގައި ބަންގުލަދޭޝް މީހަކު ބަލިވިއެވެ. އޭނާ ތަނެއްގައި ރިއްސާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އޭނާ ގޮވައިގެން ދިޔައީ ދިވެއްސެކެވެ. ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކީމާ ބަންގުލަދޭޝް މީހާގެ ހިތެއް ހަމައެއްނުޖެހުނެވެ. އޭނާ "ޝަރީފުއްދީން" ...
ދީނީ ލިޔުން

އިސްލާމްދީނުގައި ތުނބުޅީގެ ޙައިޘިއްޔަތު

ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ އިންސާނީ ނައުގެ މައްޗަށް ކުރައްވާފައިވާ އިޙުސާންތަކުގެ ތެރެއިން އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ރަސޫލަކު ފޮނުއްވެވުމަކީ އެކަލާންގެ ކިބަފުޅުންވާ އެންމެބޮޑު އެންމެމަތިވެރި ހިމަނާ ކޮޅުން ނުލާފަދަ އިޙުސާނެކެވެ.އާދެ ކޮން ފަދަ ...
ވާހަކަ

ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ކީރިތިކުރެއްވުން

ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ އަނބިކަނބަލުން އެއްދުވަހަކު ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވާތަނަށް ވަދެވަޑައިގެން އިރު އެކަލޭގެފާނު މޫނުފުޅުމަތީގައި ދެއަތްޕުޅު އަޅުއްވައިގެން ހުންނަވައި ގިސްލާ ހާލު ކީރިތިކުރައްވަމުން ދަނީއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ކޯތާފަތްމަތީގައި ...
ވާހަކަ

މަންމަން ފަޞާހާތްތެރިޔާގެ އަޖައިބުކުރަނިވި ދަރުސް

މިއީ ރިޔާޟުގެ މިސްކިތެއްގައި ކަންފަތަށް އަޑުނުއިވޭ އަދި ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ޒުވާނަކާއި އަދި މަންމަން ލޮލަށް ނުފެންނަ ޒުވާނަކު ދީފައިވާ ދަރުހެކެވެ. މި އަސަރުގަދަ ދަރުސް ދިންގޮތް ކިޔުއްވުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ...
ދީނީ ލިޔުން

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ކުރިން މިލިޔުން ކިޔާލުން އެދެން

މި ލިޔުމުގައި ވަނީ މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އުޘައިމީން ރަޙިމަޙުﷲ ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާ މިފަދަ ދުވަސްތައް މުސްލިމުން ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާގެ ރައުޔު ...
ރިޕޯޓް

ސަލަފުން އަންހެނުން ވެރިކަމަށް އިސްވުމާއި ބެހޭގޮތުން ނެރެފައިވާ ޤަރާރު

މިއީ 2008 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނޫ އަސާސީގައި އަންހެނުން ވެރިކަމަށް އިސްކުރެވޭނެކަމަށް ފާސްކުރުމާއި ގުޅިގެން ސަލަފުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެކެވެ. އެކަމާއި ސަލަފު ޖަމިއްޔާއާއި އަދި އަދާލާތު ޕާރޓީންވަނީ ވަރަށް ...
ވާހަކަ

ފުރަތަމަ ފެންނަ އިރު ދޭ މެސެޖް

ދެބެން ކައިވެނިކޮށްގެން ދިރިއުޅުން ކުރިޔަށް ދަނީއެވެ. މިދެބެންގެ ދިރިއުޅުން ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔަތަނުން އެކަކުގެ ހަޔާތުގައި މައްސަލަ ޖެހެންފަށައިފިއެވެ. އަނބިމީހާ ފިރިމީހާގެ ބަސްނާހައި ފިރިމީހާއަށް ހިތުހުރި ގޮތެއް ހަދަން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމުގެ ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

އިބުނު ޤައްޔިމު ލިޔުއްވާފައިވާ " ﷲ ގެ ލޯބި"

ފެށުމުގެ ކުރިން އިބުނު ޤައްޔިމު ރަޙިމަޙުﷲ އަކީ ކާކު؟ އިބުނު ޤައްޔިމު ރަޙިމަހުﷲ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރީ ސަނަތުން 691 ވަނަ އަހަރު ދިމިސްޤުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ދީނީ ޢިލްމުގެ އިތުރުން ...
ވާހަކަ

ފައިވާން ކިބަ

ސްކިތުން ނުކުމެ ދެކޮޅު ހޯދާލީމެވެ. އަރަން ގެންގުޅުނު ފައިވާނުގެ ހިލަމެއް ނުވެގެންނެވެ. އަޖައިބެކެވެ. މިހާރު ޖެހުނު ތާނގައި ލަކުނުވެސް ނެތެވެ. ވައްކަން ކުރާކުދީންވެސް ހާދަހައިވާ މޮޅީއެވެ. ހަމަ އެތިބެނީ އެކުދީން ހާސިލުކުރަން ...
ވާހަކަ

ބިރުވެރި ފުރާވަރު

ލޮލުގެ އޮޕަރޭސަން ކުރިތާ ދެދުވަސްފަހުން މޫނުމަތީގައި ބަނދެފައި ހުރި ފޮތިގަނޑު ނައްޓުވަން ފަށައިފިއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް އަވަސް ވިއެވެ. ކުރިމަތިން ފެންނާނީ ކޮން އެއްޗެއް ކަމެއް ވަޒަން ކޮށްލެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ޔަހޫދީންގެ ފަރާތުން ލޮލެއް ބޭނުމީ ކާކު؟

"އައި ފުރޮމް ޒިއޮން" އަކީ " އައި ފުރޮމް ޒަޔަނިސްޓު" އެވެ. މާނައަކީ ޔަހޫދީންގެ ފަރާތުން ލޮލެއް މި މާނައެވެ. އަނެއް މާނައަކީ އަހަރެންނަކީ ޔަހޫދީންގެ ތެރެއިންވާ މީހެކެވެ. އެއީ I ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހި ސަލްމާނު ރުޝްދީ... ދަ މޯލްޑިވިއަން ސެޓަނިކްވާރސަސް

މިފަހަކަށް އައިސް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި ދީނަށް މަލާމަތްކުރުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑެމެންނަށް ޢާއްމުކޮށް މިފެންނަނީ ބުލޮގުތަކުންނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު މިފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ނެރޭ ބަޔެއް ނޫސްތަކުން ...
ވާހަކަ

ޖަލުގެ ފާރަވެރިއަކަށް އިސްލާމްދީން ފެނުނު ގޮތް

ޑޭން އެފްރޮން- ނިއުސްވީކް. 30 މާރޗް 2009 ގުއަންޓަނާމޯބޭގެ ޖަލުގެ ގާޑަކަށް ހަ މަސްވަންދެން މަސައްކަތްކުރި ޓެރީ ހޯލްޑު ބުރޫކްގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރަން މަޖުބޫރުވީ 590 ވަނަ ނަމްބަރު ދެވިފައިވާ ...

Posts navigation