fbpx
ރިޕޯޓް

ޙިރާސްކޫލަކީ ނަމޫނާ ސްކޫލެއް

21 ވަނަ ޤަރުނުގެ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މުސްލިމް ދިވެހި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ފެށި ހިރާސްކޫލަކީ 21 ވަނަ ޤަރުނަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތަކާއެކު ޒަމާނީ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ތަނެކެވެ. ...
ވާހަކަ

މަންމަ ގާތުން ޒިނޭކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު އަންހެންކުއްޖާ

އަންހެންކުއްޖަކު އޭނާގެ މަންމަ ގާތުން ޒިނޭކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނެވެ. އެހިނދު މަންމަ ނުހަނު ލޯތްބާއި ކުލުނާއެކު އެއީ ދީނީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު ޙަރާމްކަމެއްކަމާއި ކިހާވަރެއްގެ ހަޑިމުޑުދާރު ޢަމަލެއްކަން ވިސްނައިދެވޭތޯ މަސައްކަތް ...
ވާހަކަ

ހުކުރު އަޅާފައި ދިޔަ ދަތުރު

މިއީ 2010 ޖެނުއަރީ 10 ގައި ދިއިސްލާމްގައި ޝާއިއުކުރި ލިޔުމެކެވެ. ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސް ވަރުކަމުން އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ ރައްޓެހިން ޗުއްޓީގައި ކުރާނޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ތަކެއްރޭވީމެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ...
ދީނީ ލިޔުން

ޞަދަޤާތް ކުރުން - ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ޝިފާ އެއް

ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބަލިތައް ފާޅުވަނީއެވެ. އެއަށްކުރާނެ ފަރުވާ ހޯދަން ސައިންސާއި ބޭސްވެރިކަން ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާތް ﷲ ބޭސް ނުލައްވާ ބައްޔެއް ދުނިޔެއަކަށް ނުފޮނުއްވައެވެ. އެކަމަކު ފޮރުވިފައިވާ ޙިކުމަތަކަށްޓަކައި ﷲ ...
ރިޕޯޓް

ސައުދީން ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދައޭ ބުނާ ބުނުމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ރައްދު

ޤައުމުގައި މިހާރު އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކަށް ފ އަތޮޅު ސައުދީ އަރަބިޔާއަށް ވިއްކާލަން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަވާނެއެވެ. ފ އަތޮޅު ވިއްކާލަނީ ކަމަށް ދެކެވޭ ތުހުމަތުތައް ސަރުކާރުން އެކިއެކި ...
ވާހަކަ

ވާހަކަ: ވަރަށް އަސަރުކުރި ހުވަފެނެއް

އާދައިގެމަތިން ޢިޝާ ނަމާދު ކޮށްލުމަށްފަހު ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ނިންމާލައިގެން ކުޑަކޮށް ޓީވީ ބަލައިލުމަށްޓަކައި ޓީވީ ކައިރީ އިށީނދެލީމެވެ. ނަމަވެސް މާގިނަ އިރުތަކެއްނުވެ ނީދީގެ އަސަރު މުޅިހަށިގަނޑުގައި ދައުރުވާންފެށިއެވެ. ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އާފުރޭގޮތް ވެއްޖެއެވެ. ...
ވާހަކަ

“ވަޙިގެ މަލާއިކަތާ ޖިބްރީލުގެފާނު އަވަހާރަ ވެއްޖެއެވެ.”

އެދުވަސްވަރަކީ އިންޑިއާގައި ނަސާރާދީން ފެތުރުމަށް ވަރަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރެކެވެ. މިގޮތުން، ނަސާރާދީން ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރާ (މިޝަނަރީ) ގުރޫޕުތަކުން، މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށްވެސް އެތަކެއް ޖަލްސާތަކަކާއި ބައްދަލުވުން ތަކެއް ބޭއްވިއެވެ. މީގެ ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރައުޔު: އިސްލާމީ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކަށް ދިވެހިން ދިއުމާމެދު

މިނިސްޓްރީގެ ރައުޔާއި ބެހޭގޮތުން ތިބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ކޮމެންޓްގެ ގޮތުގައި ފާޅުކުރައްވާ! ވިދާޅުވޭ: އިސްލާމީ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަތަކަށް ދިވެހިން ދިއުމާމެދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރައުޔު
ވާހަކަ

އެކުވެރިޔާގެ ގަމީހުގައި ރިހާކުރު ހޭކިފައިހުއްޓާ ފެނުމުން

އެކުވެރިޔާ ހުރީ ފެންވަރާ ނަލަހެދިގެންނެވެ. އަޅާފައި ހުރި ޓައީ ރީއްޗެވެ. ކޮށްފައި ހުރި ބެގީ އެންމެ ފުރިހަމައެވެ. އެކުވެރިޔާގެ ބޫޓުން އޮފު އަރައަރާ ހުއްޓެވެ. ލައިފައި ހުރި ގަމީސް ހުދުވެފައި ސާފެވެ. ...
ދީން

ދަމު ނަމާދު ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތަކީ ކޮބާ؟

ޖަވާބު:بــســــــــــــــم اللّـه. الحمد للّـه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތްގޮތުގައި ރޭގަނޑުގެ ފުރަތަމަކޮޅަށްވުރެ ފަހުކޮޅު މާތްވެގެންވެއެވެ. އެއީ ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައެވެ. ރޭގަނޑު ...
ކޮލަމިސްޓް

ޑރ. ޢިޔާޟު: ޤައުމު ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ޢިލްމީ ދަރިއެއް

ޝެއިޚް ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުލްލަޠީފަކީ ގިނަ ދިވެހިންނަށް އާ ނަމެއް ނޫނެވެ. ޑރ. ޢިޔާޟަކީ ދީނީ ގޮތުން ތަފާތު އެކި އެކި ސުވާލުތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގިނަ ދިވެހިންގެ ސުވާލުތަކަށް މިހާރު ...

Posts navigation