fbpx
ވާހަކަ

ފާޙިޝް ޢަމަލަކަށް ދަޢުވަތު ދެވުނުހިނދު...

ޢިބުރަތުން ފުރިގެންވާ މިޙަޤީޤީ ވާހަކައަކީ މިޙާދިޘާކުރިމަތިވި ޒުވާނާގެ ރަޙްމަތްތެރިޔާ، އައްޝައިޚް ޚާލިދު އައްރާޝިދުއަށް ކިޔައިދެއްވާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގައި އުޅުނު ޢުމުރުން ހަމަ އެންމެ 20 އަހަރުގެ ޒުވާން ފިރިހެންބޭފުޅަކީ، ...
ވާހަކަ

އަހަރެން އިސްލާމްވީ 80 އަހަރުގެ މުސްކުޅި ބަލިމީހެއްގެ ނަމާދުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގެ އެންމެ ޒުވާންދުވަސްވަރެވެ. ސުކޫލުދައުރު ނިންމާލުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ނަރުސްކަން ކިޔަވައި މިނިމުނީއެވެ. އަހަރެންގެ ނަމަކީ ކާސީ އެވެ. އަހަރެންގެ އުމުރުން 23 އަހަރެވެ. ނަރުސްކަން ކިޔެވީ ...
ވާހަކަ

ތިބާއަކީ އިސްލާމްދީން ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއްކަން އަބަދުވެސް ހަނދާންކުރާށެވެ!

އިސްލާމްދީނުގެ ދަޢުވަތު އެހެން މީހުނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަކި ބައެއްގެ ނުވަތަ ވަކި މީހެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ޖަމާޢަތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނޫނެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގައި ...
ވާހަކަ

ރަނުގެ އަގު އެނގެނީ ހަމައެކަނި ރަންހަދާ މީހުންނަށެވެ.

ސުކޫލެއްގައި ޤުރުއާން ކިޔަވަމުން ދިޔަ ކުއްޖެކެވެ. އެއްދުވަހަކު ގައިން ތާހިރުވުމަށްޓަކައި ފައިސާދީގެން ފެންވެރެން ހުންނަ ތަނަކަށް (ޕޭ ޓޮއިލެޓް) މިކުއްޖާ ގޮސް އެތަނުގެ ވެރިމީހާ ކައިރީގައި މިކުއްޖާ ބުންޏެވެ. "އަހަރެން އަތުގައި ...
އޭޝިއާ

ހުރިހާ ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅުތަކެއް އެއްވޮލިއުމަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅުތަކެއް އެއްވޮލިއުމަކަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް ރިސާޗް ފައުންޑޭޝަން (އައި. އާރ. އެފް) އިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލަނީ!

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލަނީ؟!؟!"، "ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލްޤައިދާމީހުން"، "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޠާލިބާނުން"، "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓުން"، ދިވެހިރާއްޖެ އަޑިއަށް ދަނީ" ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި މީހުން"....... ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ދެއްތޯއެވެ. ކަންބޮޑުވެ ނުލައްވާށެވެ. މަތީގައި އެވަނީ ހުސް ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ޤާއިމުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމާ އަންނާށެވެ.

އިސްލާމްދީނަކީ، އެކުވެރިކަމާއި، އެއްބައިވަންތަކަމަށް ގޮވާލާދީނެކެވެ. ބައިބައިވެ، ވަކިވަކިވެގަތުން ނަހީކުރައްވާދީނެކެވެ. ބައިބައިވެ ނިކަމެތިވެފައިވާ މުޖުތަމަޢުތައް، އިސްލާމްދީނުގެ ސަބަބުން އެކުވެރިވެ، އެކަތިގަނޑަކަށްވެ، އޭގެ ސަބަބުން ﷲ އެބައިމީހުން ޢިއްޒަތްތެރިކުރައްވައި، އާރާއި، ބާރު އެބައިމީހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ...
ރިޕޯޓް

ޙަރާމް، ޙަލާލް ބަޔާންވެފައިވަނީ އިސްލާމްދީނުގައެވެ.

އިސްލާމްދީނަކީ ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ދީނެކެވެ. މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން މުޅި ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ކައުކުރެއްވި މާތް ރަސޫލާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم  ފޮނުއްވައި މިދީން ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިދީނަކީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

23 ޑިސެމްބަރ ގެ މުޒާހަރާގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ބައިވެރިވާކަން ހާމަކުރައްވައި ކުއްލި ބަޔާނެއް ނެރެފި

ދަނީއިއްތިހާދުން އިސްނަގައިގެން "އިސްލާމްދީނުގެ ޙިމާޔަތުގައި ދިވެހިން" މިޝިޢާރުގެ ދަށުން މާދަމާ 23 ޑިސެމްބަރ 2011 ވާ ހުކުރުދުވަހު ހަވީރު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުންވެސް ބައިވެރިވާކަމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިބޮޑު ...
ރިޕޯޓް

ދީނާއި ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ...
ރިޕޯޓް

ބިޔަ ނިކަގަސް: ޢަރަބި ތަޢުލީމަށް އެޅިފައިވާ ހުރަސް

"ތިމާވެށި" މިއީބަޔަކަށް އައުވެގެން އުޅުނަސް އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންނަށް އައު އެއްޗެއްނޫނެވެ. އެއީ އަދި ދުވަސްވެފަހުރިމީހަކު "ތިމާވެށި" ހިމާޔަތް ކުރާށޭ ކިޔަސް ނުވަތަ ތަންކޮޅެއް ޒުވާން މީހަކު ކިޔަސްމެއެވެ. މުޅ ިޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ...
ރިޕޯޓް

ތަޙްޤީޤަކާނުލާ އަވަހާރަކޮށްލެވުނު ލީޑަރުން

ފުރަތަމަ ސައްދާމް ޙުސައިންއެވެ. އެއަށްފަހު އުސާމާ ބިންލާދިން އެވެ. ދެން އެއަށްފަހު ގައްޒާފީއެވެ. މަޢާފުކުރައްވާށެވެ. ދުނިޔޭގައި ރަނގަޅު މީހުންނާއި ގޯސްމީހުން އުޅެއެވެ. އެކަން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އަދި އަވަހާރަކޮށްލެވުނު ދެވެރިންނަކީ ވެސް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ...

Posts navigation