fbpx

ދަރުސް: ޣައްޒާ

 މި ވީޑިއޯއަކީ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނަށް ޒަޔަނިސްޓުންގެ ޓެރެރިސްޓް ޖަމާޢަތްކަމަށްވާ އިޒްރެއިލުން ދެމުންގެނެދާ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ވީޑިއޯ އެކެވެ. މި ވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދާނީ އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްއެވެ. ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބެމުން ދާ އަނިޔާތަކާއި، ޔަހޫދީންގެ ނުބައި ކަމާއި، މުސްލިމުން ނަޞްރު ހޯދަން އެދޭނަމަ ހިނގަންވީ މަގާއި، އިސްލާމްދީން ނަޞްރުވެރި ވާނެކަމުގެ ވާހަކައަށް ޝައިޚްގެ ވާހަކައިގާ އަލި އަޅުއްވާލައްވައެވެ.

1 ޚިޔާލު

  1. ފަލަސްތީނަށް އަދި ނިކަމެތިވެ އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ރަގަޅު ދުޢާއެއް. އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ތިރީގައި އަޅުގަނޑު މިލިޔާފަދަ ދުޢާއެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން މަދުވެގެން ކޮންމެ ހޯމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގެ މަޢޮރިބް ނަމާދު ނޫނީ އެހެންވެސް ކޮންމެވެސް އެއް ނަމާދެއްގައި ކިޔާގޮތައް ހަމަޖައްސަވާދެއްވުން. ސަބަބަކީ ނަމާދަށް ފަހު ކުރެވޭ ދުޢާތައް މުސްތަޖާބުވެގެންދާތީ އަދި ހޯމަ ބުރަސްފަތި މިދެދުވަސް މީކިހާވަރެއްގެ ދުވަސްތަކެއްކަން ޢިލްމް ވެރިންނަށް ވަރަށް ރަގަޅަށް އެނގިލައްވާނެ. ދުޢާއަކީ : ދުޢާގެ ފުރަަތަމަ ހިމަނަން ޖެހޭބައިތައް ހިމަނާފަ އޭގެފަހުގައި މައިގަނޑު ބޭނުންވާކަންތައް : ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އެއްވެސް މުސްލިމެއް އަދި ޢައިރުމުސްލިމެއް ތަފާތު ކުރެއްވުމަކާއިނުލައި ދުނިޔޭގައި ރިޒުގުދެއްވާ ދުނިޔެ އިމްތިހާނުގެ ގޮވައްޗެއްކަމުގައިލައްވާ އަދި އާޙިރަތުގައި އިބަ ﷲ ރުހިވޮޑިގަންނަވާގޮތަށް ދުނިޔޭގެ ދުވަސްތަކުގައި އުޅުނުމީހުނަށް އާހިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަންދެއްވައި ނުކިޔަމަންތެރީންނާއި ކާފަރުންނަށް އެންމެ އިންސާފުން ޢަޒާބަށް ހުށަހަޅުއްވާ ރަސްކަލާކޮ! އިބަ ﷲއަށް އުރެދި ބިންމަތި ފަސާދަ ކުރަމުންގެންދާ ޔަހޫދީންގެ އަނިޔާވެރިކަމުން ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ނަސްރު ދެއްވާފާނދޭ! އަދި އަނިޔާވެރިވުމުގައި އެ ޔަހޫދީންނާއި ބައިއަތުހިފައިގެންތިބި އަދުއްވުންގެ ކިބައިން ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ގަދަކަންދެއްވައި ނަސްރުދެއްވާނދޭ! އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރުގެ ގޮތުންނާއި ފައިސާގެގޮތުން އެހީތެރިވާ ގައުމު ތަކާއި ޖަމާއައްތަކަށް މޫސާ ޢަލައިހި ސަލާމްގެ ގައުމުގެ ފިރުޢައުނާ ކުރިމަތި ކުރެއްވި ދަތިކަމާ ފަގީރުކަމަށްވުރެ ބޮޑު ދަތިކަމާއި ފަގީރުކަން އެ ނުބައި އަދުއްވުންނާއި ކުރިމަތި ކުރައްވާފާނދޭ! އޭ މުސްލިމުންގެ ދުޢާގެ އަޑު އައްސަވާ ﷲ ބައިބައިވެފައިތިބި މުސްލިމުންގެ ހިއްތަކަށް އީމާންކަން ވައްދަވައި ފުރުއްވައި ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތާތިބި މުސްލިމުން އެއްބަހެއްކިޔައި އެއް ނަފުސެއްފަދަ ބައެއްކަމުގައި އަމަލީގޮތުން އެމީހުންގެ އުޅުމާއި ހިއްތައް ލައްވަވާފާނދޭ! އަދި އަޅަމެން އެންމެހައި މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައިއޮއް ބައިބައިވުންތައް ނެތިކުރައްވައި އަޅަމެން އެންމެންނަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ފުރިހަމަޔަށް ފައިތިލަތައް ސާބިތުކޮށްގެން އުޅުމުގެ ހެޔޮތައުފީގު ދެއްވާފާނދޭ! ހައްގު ބާތިލަށް އަދި ބާތިލް ހައްގަށް ބަދަލުކުރަން އެނގިތިބެގެންނާއި ނޭގިތިބެ މަސައްކަތް ކުރާފަރާއްތަކުގެ މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބު ކުރައްވާފާނދޭ! އިބަ ﷲ ރުހިވޮޑިގެންވާ މަގަށް ދައުވަތުދީ ނަސޭހައްތެރިވާ ފަރާއްތަކަށް ނަސްރު ދެއްވާނދޭ! އޭ އަޅަމެންގެ ވެރި ﷲ އަޅަމެންގެ ތެރޭގައިތިބި މުނާފިގުންގެ ފިކުރުގެ އަހުލުވެރިންނާއި އެންމެހައި ގައުމުތަކުގައިތިބި ކުފުރުންތައް މިގައުމަށާއި އެންމެހައި މުސްލިމްގެ ގާތަށް ގެންނަން އުޅޭހާ ނުބައި ފިކުރުތަކާއި ނުބައި ކަންކަމުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހައި ހިސާބެއްގައިތިބި މުސްލިމުން ސަލާމަތް ކުރައްވާފާނދޭ! ޔާ ﷲ އަޅަމެންނަށާއި އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް ހިތަށް ނުގަނެވޭހާ އަދި ނޭގޭ ގޮތްގޮތުން ރިޒުގު ތަނަވަސް ކުރައްވައި އެއްވެސް ކުފުރެއްގެ ކިބައިން ދުވަހަކުވެސް ކަމަކު ކިޔަން ނުޖެހޭހާ މިންވަރަށް އަދި ހުރިހާ ކުފުރުންތައް އަޅަމެން މުސްލިމުންގެ ކައިރިން ސަލާން ޖަހަންޖެހޭހާ މިންވަރަށް ކުފުރުންތައް ނިކަމެތި ކުރައްވައި އަޅަމެން މުސްލިމުންނަށް ތަނަވަސްކަން ދެއްވާނދޭ! ޔާ ﷲ އަޅަމެންނީ ކުއްފާފަތައް ކިތަންމެ ވަރަކަށްވެސް ކުރެވޭ ބަޔަކީމު އެހެނެއްކަމަކު އިބަ ﷲ ރުހިވޮޑިގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ އަހުލުވެރިންނީމު އަޅަމެންގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވައި އަޅަމެނާއި ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިތިބި މުސްލިމުންގެ ފާފަ އިބަ ﷲގެ ދީލަތިވަންތަކަމުން ފުއްސަވާފާނދޭ! އާމީން (ސަލަވާތާއި ހަމްދުސަނާ ކިޔައި ނިންމާލުން)

Your email address will not be published. Required fields are marked *