fbpx

ގައްޒާފީ އަވަހާރަވުމުގެ ކުރީގެ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށްބުނާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

 

 

ގައްޒާފީ އަވަހާރަވުމުގެ ކުރީގެ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށްބުނާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެއެވެ.

 

މީޑީއާގައި އާންމުވެފައިވާ މިވީޑިއޯ އަކީ ބުނެވޭގޮތުގައިގައްޒާފީއަށް ބަޑިން ހަމާލާދީ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެކެވެ. މިވީޑިއޯއިން ފެނިގެންދަނީ  ގައްޒާފީގެ ބޮލުގައި ހިފާ މަންޒަރާއި ވާތް ފަރާތުން ލޭ އޮހޮރޭ މަންޒަރެވެ. އެވީޑިއޯއިން ފެންނައިރު  މަރު ނުވާކަން ޔަގީންވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން   އެވީޑިއޯ ތަކުން ހަނގުރާމަވެރިން ހަޅޭއް ލަވާ ވައިގެ ތެރެއަށް ބަޑިޖަހާ ހަދާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

 

ގިނަ ބަޔަކު ބުނާގޮތުގައި ގައްޒާފީ އަވަހާރަވީ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަލާގައި ޒަހަމްވެ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަތްދަށުވުމަށްފަހުގައެވެ. އެކި ތުހުމަތުތަކުގެ ސަބަބުން ގައްޒާފީގެ މަރު ތަހުގީގު ކުރުމަށް ގައްޒާފީގެ ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލުންވެސް ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައެވެ.

3 ޚިޔާލު

  1. މިއަނިޔާވެރި އަމަލު ކުއްވެރިކުރަން ﷲއީ މޮޅައްދެނެވޮޑިގެންވާފަރާތް ހަމަޔަގީން ނުން އިންސާފުލިބިމުގެދުވަސް ވަރަށްކައިރި

  2. ޤައްޛާފީމަރުވީއެވެ. ކޮންމެ މަޚްލޫޤަކުވެސް މަރުވާނެވެ. އެކަމަކު އަނިޔާވެރި ވެރިންގެ ނިމުން ޚާއްްޞަވާނެވެ. އަނިޔާވެރިވުމާއި ވެރިކަމާއި އެހާގުޅުންބޮޑީ ކީއްވެބާވައެވެ.

  3. ގައްޒާފީއެވެ. މަރުވީ ދޯ އެވެ. ކީއްކުރާނީހެވެ. މަރުވީމަ ވަޅުލާނީ ދޯއެވެ.

Your email address will not be published. Required fields are marked *