ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުދަރުސް ޚަބަރު

ފަލަސްތީން މައްސަލަ އަކީ މުސްލިމުންގެ ދީނީ ޢަޤީދާއާއި ތާރީޚާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް: ޝެއިޚް ސަމީރު

Agdheh Kurumahfahu Eyga Himeney Sharuthu Thakah Kiyaman Nuvaa Nama E Agdheh Roolhumah Magufahi Vey: Sheikh Sameer

ފަލަސްތީން މައްސަލަ އަކީ މުސްލިމުންގެ ދީނީ ޢަޤީދާއާއި ތާރީޚާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝެއިޚް ސަމީރު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޖަމިއްޔަތުންސަލަފުން ބާއްވާ ދަރުސް ސިލްސިލާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޝެއިޚް މި މަޢުޟޫއަށް އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޔަހޫދީން ޤަބޫލުކުރާ އުޞޫލަކީ މަޤްޞަދު ޙާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ވަސީލަތެއްވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ޙާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްސަދު އެމީހުންނަށް ކަމުދިޔުމުން އެ މަޤްސަދެއް ޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް، އެއީ ކޮންމެ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް އެކަން އެމީހުންނަށް ހުއްދަވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި އެކި މީޑިއާތަކުގައި އެމީހުންގެ ނުފޫޒު ފޯރުވާ، ގައުމުތަކުގެ ވެރީންގެ މައްޗަށް އެމީހުން ނުފޫޒު ފޯރުވާ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެންމެ ނުބައި ޖަރީމާތައް ހިންގާ، ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުތަކާއި، މީހުން ނިޒާމުން ގެއްލުވާލުމާއި، ފައިސާ ދީގެން މީހުން މެރުން ފަދަ ކަންކަން އެމީހުން ކުރަމުން ދެއެވެ.

އަދި ހަަމަ އެހެންމެ ޔަހޫދީންނާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާ މީހުން އެއީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ހުރި ބައެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ނިޒާމުން ދުއްވާލައެވެ. އެއީ އެމީހުންނަށް ވަރަށް އާދައިގެ ކަމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. މުސްލިމް ދަރީންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި ކުޅުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމީ މަންހައްޖުގެ ތެރެއަށްވެސް އެމީހުން އަތްބާނަމުން ދެއެވެ. އެގޮތުން ޔަހޫދީންގެ ނުބައިކަމުގެ ވާހަކަ ޤުރްއާނުގައި އައިސްފައިވާ އާޔަތްތައް މުޤައްރަރުން ވަކިކުރުމަށް ބުނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *