fbpx
ރިޕޯޓް

ސިކުނޑިއަކީ ...

ލިޔުނީ: އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ސިކުނޑިއަކީ ވައިކުޑައެއް ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ. އޭތި މަސައްކަތްކުރާނީ އޭތި ހުޅުވާލުމުންނެވެ. ކަންތައްތަކާމެދު ހުޅުވާލާފައިވާ ސިކުނޑިއަކުން ވިސްނާށެވެ. އޭރުން ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިވާލެއް އަވަސްވާނެއެވެ. އަދި ...
ރިޕޯޓް

ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރުން

މީހުން މަރުވެގެން ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށާއި ނުވަތަ ކަށުނަމާދުގައި ކުރުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރާ އިޢުލާނުކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ލޮބުވެތި މިވެނިމީހެއް މިވެނި ތާރީޚެއްގައި މިވެނި ވަޤުތެއްގައި ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރު ކުރައްވައިފިޔޭ ...
ރިޕޯޓް

ލިބޭނީ ދީގެން

އެހެންމީހުންގެ އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު ތިބާއަށް ލިބެން އެދޭ ނަމަ އެހެންމީހުންނަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ޤަދަރުކުރާށެވެ. އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރަކީ ވިޔަފާރިއެކެވެ. ދީފައި ގަންނަ އެއްޗެކެވެ. ޙަޔާތުގައި ދިމާވާ ކަމެއްގައި ތިމާގެ އިޙްތިރާމް ގެއްލޭގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިއްޖެނަމަ ...
ރިޕޯޓް

ލޮލުގެ ފިނިކަން

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަހަރެމެންގެ ދުވަހުގެ ބެލުންތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބެލުންތައް ހޭދަކުރެވެނީ ހުއްދަތަކެތި ބެލުމުގައި ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެމެން ބަލަނީ ލޮލަށް ފިނިކަން ލިބޭ ޒާތުގެ މަންޒަރުތައް ހެއްޔެވެ؟ ...
ރިޕޯޓް

ފައިސާގެ ވިސްނުން

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންގެ ވިސްނުން ހުންނަނީ ފައިސާއާ މެދުގައެވެ. އަބަދުވެސް ވިސްނަނީ ފައިސާ ހޯދާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ ކިޔަވަނީވެސް މުސާރަ ބޮޑު ވަޒީފާއެއް ހޯދާށެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ފޮތް ލިޔާމީހުން

ލިޔުނީ: އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ފޮތް ލިޔާމީހުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ފޮތުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާނެފަދަ ޢިބާރާތެއް ފޮތުގައި ނުލިޔުމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ...
ރިޕޯޓް

އިތުބާރު ޝިފާއަށް – ކެތްތެރިވުން މީރު ނިމުމަކަށް

ލިޔުނީ:އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ބަލިވުމުން ބަލިން ފަސޭހަވާނެ ކަމުގެ އިތުބާރު ހިތުގައި އޮތުމަކީ ބަލިން ފަސޭހަވުމަށް އެޅޭ ބާރެކެވެ. އެހެނީ ބަލިން ފަސޭހަވާނޭކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް އުއްމީދެއްނެތި، މާޔޫސްވެފައިވާ ...
ރިޕޯޓް

ޙަޔާތް އިންތިޒާމުކުރުން

ލިޔުނީ: އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޙަޔާތުގައި ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމަށްޓަކައި ޙަޔާތުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ތަރުތީބު ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ. އެހެނީ އިންތިޒާމުކުރުމަކީ ކަންކަން ކުރާ ހިތްވުމަށް އެޅޭ ...
ރިޕޯޓް

މޮޅު ޚިޔާލެއް ބޭނުންނަމަ

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ކޮންމެކަމެއް ކުރުމުގައިވެސް އެކަމެއް ވީހާ ރަނގަޅަށް އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރުމަށްޓަކައި މޮޅު ޚިޔާލު ބޭނުންވެއެވެ. މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށާއި، މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި އެކަންތައްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރާނޭ ގޮތުގެ ތަޞައްވަރެއް ...
ރިޕޯޓް

އިންސާނުން - އިންސާނިއްޔަތުގެ ދުޝްމަނުން

އަހަރެންނާ އެއްކިލާހުގައި ކިޔަވާ ސީނުކަރައިގެ ދަރިވަރަކު މިއަދު އަހަރެންނާ ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އޭނާ ދެއްކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރީތިކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެ މީގެ ސަތޭކައެއްހާ އަހަރުފަހުން އަޑިޔަށްދާވާހަކަ އޭނާއަށް އަޑުއިވިފައިވާ ވާހަކައާއި ދެން ...
ރިޕޯޓް

އަސާސް ދެނެގަތުން

ކޮންމެ ޢިލްމެއްގެވެސް އަސާސްތަކެއް ވެއެވެ. އެއީ އެ ފަންނެއްގެ ޢިލްމުގެ ތަޅުދަނޑިއެވެ. އެކިއެކި ފަންނުތަކުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރުމުގައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ޢިލްމުގެ މޭވާގެ ފޮނިރަހަ ލިބޭނީ ޢިލްމުގެ އޮށް އިންދައިގެންނެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ޙަޔާތުގެ ދަންމަރަކީ ދަތުމެވެ

ޢިލްމާ ނުލާ ޙަޔާތަކީ އަނދިރި އެއްޗެކެވެ. އިންސާނާގެ ޙަޔާތުގެ ދަންމަރަކީ ޢިލްމެވެ. ދެނެގަތުމެވެ. އުނގެނުމެވެ. ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރުމެވެ. ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވުމެވެ. ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަކީ ޙަޔާތުގެ ދަތުރު އޭގެ މަންޒިލާ ހަމައަށް ...
ރިޕޯޓް

ކިތަންމެ ގިނައިން މެރިޔަސް މަރައިގެން ނުވާނެ

އިންސާނިއްޔަތަށް ޢަދުލް އިންސާފާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ވާރުތަކުރުމަށްޓަކައި ހޭބޯނާރާ މަސައްކަތްކުރާ މުޖްތަމަޢުތަކުގައި އިންސާނާއަކީ ކަރާމާތްތެރިވެގެންވާ މަޚްލޫޤެއްކަމަށް ދެއްކުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެއެވެ. މިގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގައި އިންސާނުންގެ މިނިވަންކަން ...
ރިޕޯޓް

ސުވަރުގެއާއި އެތާގެ އަހުލުވެރިންގެ ނިޢުމަތްތައް

ސުވަރުގެ ނުވަތަ ޖަންނަތުގެ މާނައަކީ ބަގީޗާއެވެ. ސުވަރުގެއަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންގަތް އަޅުންނަށްޓަކައި އެއިލާހު ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ދާއިމީ ގޯއްޗެކެވެ. ދުވަހަކުވެސް އިންސާނެއްގެ ލޮލުން ނުދެކޭ، ކަންފަތަށް ނީވޭ، އަދި ހިތަށްވެސް ...

Posts navigation