fbpx
ދީނީ ލިޔުން

ފުރާނައަށް ދޭންޖެހޭ ކާނާ

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާދަމްގެފާނު ހެއްދެވީ ވެލީންނެވެ. ނުވަތަ މަށީންނެވެ. އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދެވީ އާދަމްގެފާނެވެ. ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވީ ޤަލަމެވެ. މިދުނިޔެ އުފެއްދެވުމަށްފަހު މަލާއިކަތުންނާއި ...
ދީނީ ލިޔުން

ރޯދަމަހުގެ އިސްލާމުން! – ތިބާ އަކީ ވެސް އޭގެ މީހެއްތަ؟

އަނެއްކާވެސް އައު ރޯދަ މަހަކަށް ހަނދު ބަލަނީއެވެ. މި ރޯދަމަސް ތިބާ ހޭދަކުރައްވަން ޤަޞްދު ކުރައްވަނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ރޯދަމަހުގައި މުސްލިމުންގެ ކަންތައްތައް ހުންނަގޮތުން ފަސް ބަޔަކަށް އެމީހުން ބެހިދާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ބައިގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢިބްރަތް ޙާޞިލްކުރަމާތޯ؟ ގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔަތުލް މުވައްޙިދީންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޖަމްޢިއްޔަތުލް މުވައްޙިދީންގެ ފަރާތުން އައްޑޫއަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރުސްއެއް "ޢިބްރަތް ޙާޞިލްކުރަމާތޯ" ގެ ނަމުގައި 06 އޯގަސްޓް 2010 ދުވަހުގެ ރޭ 20:45 ގައި ސ.ހިތަދޫ އޯޕަން ...
ރިޕޯޓް

ޑރ ޒާކިރު ނައިކް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނާރުވަނީ އިސްލާމްދީން ފެތުރޭތީ ބިރުން

ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހެނިހެން ދީންތަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ނުލިބިގެން އެކަމާ އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހެނިހެން ދީންތައް ފެތުރުމަށް ފޫގަޅާފައި ތިބި އިނގިރޭސީން އެޤައުމުގައި ތަޤްރީރުކުރުމަށް ...
ރިޕޯޓް

ކުށްވެރިންނަށްޓަކައި...

ކުށްކުރާމީހުންނަށް އަދަބުދޭންޖެހެނީ އެކުރިކުށަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށާއި ކުށުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށެވެ. ކުށްވެރިންނަށް ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ދޭ އަދަބުގެ މިސާލަކީ ސޮލިޓަރީ ކޮންފައިންމެންޓް (އެކަހެރިކޮށް ...

Posts navigation