ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރޫޙާނީ ފަރުވާ 2012 ޕްރޮގްރާމް 2 ގެ ރިޕޯރޓް

މިރިޕޯރޓަކީ ޖިންނިއާއި އެސޮރުމެންގެ ޙަޤީޤަތްތަކާބެހޭގޮތުން ވަރަށްގިން މަޢުލޫމާތު ހިމެނިގެންވާ ރިޕޯރޓެކެވެ.

މުޅި ޕްރޮގްރާމް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް އަޕްލޯޑްކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *