fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރޫޙާނީ ފަރުވާ: އެޕިސޯޑް 1 (1433)

“ރޫޙާނީ ފަރުވާ” މިޕްރޮގްރާމަކީ ސްޕިރިޗުއަލް ހީލާރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ ގުޅިގެން ރަމަޟާން މަހު ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ރޫޙާނީ ފަރުވާ ފެށިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުއެވެ. އަދި މިއަހަރު މިޕްރޮގްރާމްގެ ...
ދީން

ރުޤްޔާ ކިޔަވާފައި ހުންނަ ފެން، ޙައިޟު، ނިފާސް އަދި ޖުނުބުވެރިޔާ ބޭނުން ކުރުން!

ސުވާލު: ޙައިޟުވެރިޔާ އާއި، ޖުނުބުވެރިޔާ އަދި ނިފާސްވެރިޔާ ހިނައި ނުގަނެ ރުޤްޔާ ކިޔަވާފައިވާ ފެން (ހުއްދަ ފަންޑިތަ ހެދިފައިވާ ފެން) ބުއިމާއި އެފެން ގައިގަ އުނގުޅުމާއި އެފެނުން ފެންވެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ...
ރިޕޯޓް

ހިލޭ އަންހެނަކަށް ރުޤްޔާ ކުރާއިރު ގައިގަ އަތްލުން

މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ: އައްޝެއިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ރުޤްޔާ ކުރުމަކީ އެކަމުގައި ނުހަނު ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި ޝަރުޢީ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި ހިފަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ކަންމިހެން ...
ރިޕޯޓް

އިންސާނުންގެ ކުރިމަތީ ޖިންނީންގެ ޤަދަރު!

ޖިންނީންނަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އޭގެ އަސްލު އުފެދުމަކީ އަލިފާންކަމުގައި ލައްވައި އިންސާނުންނަށްވުރެ ކުރީން މިބިމުގައި ﷲ އަށް އަޅުކަންކޮށް އުޅުނު އަދި ޤިޔާމަތަށް ދާންނެންވެސް ދުނިޔޭގައި އުޅޭނެ ގޮތުގައި ލައްވާފައިވާ ...
ދީނީ ލިޔުން

އުޖޫރަނަގައިގެން ރުޤްޔާ ކުރުން!

ލިޔުނީ: -އައްޝެއިޚް ޢަލީ އިބްރާހީމް- ސިޙުރުވެރިން ކައިރިއަށް ދިއުމާމެދު ހޭލުންތެރިވެ އެމީހުން ކައިރިއަށް ނުގޮސް ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާ ކުރާ މީހުންގާތަށް ފަރުވާކުރަން ދިއުން މިދަނީ ﷲގެ ރަޙުމަތުން ފުޅާވެ ޢާއްމުވަމުންނެވެ. އަދި ...
ރިޕޯޓް

ކެންސަރުގެ ފަރުވާ

ކެންސަރަކީ ދެގޮތަކަށް އިންސާނާއަށް ޖެހޭ، ބަލިތަކުގެތެރެއިން އެންބެ ބޮޑަތި ބަލީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ފަރުވާ ނުލިބިއްޖެނަމަ މީހާ މުޅީން ހަލާކުކޮށްލާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެކެވެ. ދެގޮތަކަށް ޖެހޭބައްޔެކޭ މިދެންނެވީ އެތެރެހައްޓަށާއި އަދި ބޭރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސިހުރު ހަދަން އިންދާ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ދޫކޮށްލުމުން އާއްމުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި

މާފަންނު ސްޓީވް ބްރީޒްގައި ސިޙުރު ހަދަމުން ދަނިކޮށް މިމަހު 30 ވަނަ ދުވަހު މެންދަމު ވަގުތުގައި ހައްޔަރުކުރި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މުޙައްމަދު އާދަމް، އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމާއި  ގުޅިގެން އިއްޔެ އިރުއޮއްސުނު ...
ރިޕޯޓް

އަދިވެސް ސިޙުރު ބާޠިލެއް ނުވެއެވެ !

އެކިމީހުނަށް އެކި ޙާލު ޖައްސަވައި، އެކި ގޮތްގޮތަށް އިމްތިޙާން ކުރައްވާ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ. އަދި އެއިން ކޮންމެ ޙާލެއްގައިމެ އަޅުތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް އުނގަންނައިދެއްވި މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ...
ރިޕޯޓް

ޖިންނިއަކީ ކޮބާ؟

ޖިންނީންނަކީ އިންސާނުން އުފެއްދެވުމުގެ މާކުރިން ﷲ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ މަޚްލޫޤެކެވެ. ޖިންނީންނާއި އިންސީންވެސް ﷲ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވަނީ އެކަލާންގެއަށް އަޅުކަން ކުރުމަށެވެ. ޖިންނީންނަކީ ލެއްވި އެއްޗެއްކަން ބުއްދީގެ ހަމަތަކުންނާއި، ޤުރުއާނާއި ސުއްނަތުގެ ދަލީލުތަކުގެ އަލީގައިވެސް ...
ރިޕޯޓް

އެސްފީނާ ޖެހިއްޖެނަމަ ހަދާނެ ގޮތް !

ޙަމްދުހުރީ ލޯތަކަށް ފެނުން ދެއްވާ، ލޯތަކަށް ތަފާތު ބާރުތަކާއި، ހެއުކަމާއި، ނުބައިކަމާއި، ނޫރު ދެއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ހުރީ އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ރަޙުމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ނަބިއްޔާ ...
ރިޕޯޓް

އެސްފީނާގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމާއި، މިކަންކަމުގެ ފަރުވާ ބެހިގެންވާ ބައިތައް!

ކުރީގެ ލިޔުމުގައި ވާނީ އެސްފީނާ އާއި އަދި ޙަސަދަ އަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދީފައެވެ. އެސްފީނާ އަކީ ޙަޤީޤަތެއްކަމާއި ޖެހޭ އެއްޗެއްކަމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. އަދި އެސްފީނާ ޖެހުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ...
ރިޕޯޓް

އެސްފީނާއަކީ ކޮބާ ؟

އެސްފީނާއޭ ބުނުމުން މިއަދު މަޖާވާހަކައަކަށް ވެދާނެއެވެ. ބައެއްމީހުން ތިއީ މުސްކުޅި ބޯދާވާހަކަތަކޭބުނެ މަލާމާތްވެސް ކޮށްފާނެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެބައިމީހުން އެމަލާމާތްކުރަނީ އެހެން ބުނާ މީހާއަކަށް ނޫނެވެ. ﷲ އާއި އެކަލާންގެ ރަސޫލާއަށްކަން ކަށަވަރެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ފަންޑިތަ

ފަންޑިތައޭ ކިޔައިގެން ދިވެހިންގެތެރޭގައި ޢާއްމުވެފައި މިވަނީ ވަބާއެކޭ ބުންޔަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެ. ދިވެހިބަހުގައި ފަންޑިތައޭ ބުނުމުން މާނައަކީ ލިޔާ ތަށިތަވީދު، ކިޔަވާ ކިޔަވެލި ނުވަތަ އެކި އެކި ކަންކަމަށް ކުރާ މިބާވަތުގެ ...

Posts navigation