fbpx
ރިޕޯޓް

ކިޔަވާކުދިންނަށް އަގުހުރި ހަދިޔާއެއް !

ނޯޓް:- މިލިޔުމަކީ ކުރިން މިސައިޓުގައި އަޕްލޯޑްކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. އަދި މިލިޔުމުގައި ކުށެއް ހިމެނޭތީ އެކުށް އިޞްލާޙުކޮށް އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ކުރިން މިލިޔުން ޑައުންލޯޑްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެހެންވެސް މިލިޔުން އަޕްޑޭޓްކުރަށްވާށެވެ. ލިޔުމުގަވާ ...
ރިޕޯޓް

ސިޙުރުގެ ރާއްޖެ

ޙަމްދު ހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. ހާރޫތާއި މާރޫތު މެދުވެރިކުރައްވައި ޖިންނީންނަށް ސިޙުރު އުނގަންނައިދެއްވައި، އެޝައިޠާނުންތައް މެދުވެރި ކުރައްވައި އިންސާނުންނާއި ހަމައަށް ސިޙުރު ފޮނުއްވީ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ﷲ ކަމާއިމެދު އެއްވެސް ...
ރިޕޯޓް

ސިޙުރެއް ޖެހިފައި ހުރިތޯ ޤުރުއާން ކިޔަވައިގެން ބަލާނެ ގޮތް

ސިޙުރުގެ ޢަލާމާތްތަކެއް މީހަކުގެ ކިބައިން ފެނިއްޖެނަމަ ސިޙުރު ހުރިތޯ ޔަޤީން ކުރުން މިއީ އެންމެ މުހިއްމު ކަންތަކެވެ. މިގޮތުން މިކަން ޤުރުއާނުގެ ރުޤުޔާ ބޭނުންކޮށްގެން ޔަޤީން ކުރާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ބުނެދޭނަމެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ސިޙުރާއި ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކިޔަވަންވީ ވިރުދުތައް!

ހަށިރައްކަލަށް ވަރުގަދަ ޙިޖާބެއް! ތިރީގައި މިލިޔާ ޙިޖާބަކީ ވަރަށް ބަރަކާތްތެރި ވަރުގަދަ ޙިޖާބެކެވެ. މިއީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ދުޢާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޙިޖާބެކެވެ. ފަހެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނާއި ހަވީރު ކިޔަވާށެވެ. ...

Posts navigation