ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

ފިތުރު ޢީދު ނަމާދު މައިދާނުގައި (1434)

މައިދާނުގައި ކުރެވުނު ޢީދު ނަމާދު | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަޝްވާގް
މައިދާނުގައި ކުރެވުނު ޢީދު ނަމާދު | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަޝްވާގް

މައިދާނުގައި ކުރެވުނު ޢީދު ނަމާދު | ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަޝްވާގް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *