ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ‘ބޮޑު ރޯދަ’ 1434

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަވިއްލުން - ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: އަސްވާގް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަވިއްލުން - ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: އަސްވާގް

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ރޯދަވިއްލުން - ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: އަސްވާގް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *