ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ބޭއްވި ސުލްޙަވެރި ހިނގާލުމުގެ ދެވަނަ ބުރު

އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ބޭއްވި ސުލްޙަވެރި ހިނގާލުމުގެ ދެވަނަ ބުރު ތެރެއިން - ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްވާގް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *