ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދިން ކުންފުނިތައް އާންމުކުރުން

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދިން ކުންފުނިތައް އާންމު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސް -ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަސްވާގް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *