ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

ފަލަސްތީނުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ ރައީސް ޑރ ވަހީދު އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފަލަސްޠީނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ވަޤްފު އެންޑް ރިލިޖަސް އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތް - ފޮޓޯ: ރައިސް އޮފީސް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *