ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

ފަލަސްތީނުގެ ވުޒާރަތުލް އަވްޤާފު ވައްދީނިއްޔާގެ މިނިސްޓަރ ރާއްޖެވަޑައިގަތުން

ފަލަސްތީނުގެ ވުޒާރަތުލް އަވްޤާފު ވައްދީނިއްޔާގެ މިނިސްޓަރ ޑރ. މަޙްމޫދު އަލްހައްބާޝް ރާއްޖެވަޑައިގަތުން | ދިއިސްލާމްފޮޓޯ އިބްރާހިމް އަޝްވާޤް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *