ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުދަރުސް ޚަބަރު

ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައި ވެސް ޔަހޫދީން ވަނީ ނަބީބޭކަލުން ދޮގުކޮށްފައި: ޝެއިޚް ސިނާން

Hurihaa Zamaanegga Ves Yahoodheen Vany Nabee Beykalun Dhogu Koffa: Sheikh Sinan

ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައި ވެސް ޔަހޫދީން ވަނީ ނަބީބޭކަލުން ދޮގުކޮށްފައިިި ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝެއިޚް ސިނާން މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ބާއްވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ އެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޝެއިޚް މި މަޢުޟޫއަށް އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ތާރީޚީ ގޮތުން ބަލާއިރުގައި ފަލަސްތީނުގެ ބިމަކީ މުސްލިމުންގެ ބިމެއްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔަހޫދީން ދައުވާ ކުރަނީ އެއީ ޔަހޫދީންނަށް އެބިން ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިރާސާކުރި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރި ވެފައިވަނީ ކަންޢާނީންގެ ބައެއްކަމަށެވެ. ކަންޢާނީންނަކީ އަރަބި ދަރިކޮޅުގެ ބައެކެވެ.

އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކަންއާނީންގެ ފަހުން ޒަމާންތައް އައިސް އެތަނުގައި މަސްޖިދުލްއަޤްޞާ ބިނާކުރެވުނެވެ. އަދި ހުރިހާ ނަބީބޭކަލުންގެ ޒަމާންތަކެއްގައި ވެސް އެބައި މީހުން ވަނީ ނަބީބޭކަލުން ދޮގުކޮށްފައެވެ. އަދި ނަބިއްޔުން ޤަތުލުވެސް ކޮށްފައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން އެތައް ޢަހްދެއް ހިފުނު ހިނދުގައި ވެސް އެ ޢަހްދުތަކަށް ފުރަގަސްދިނެވެ. ބައިތުލްމަޤްދިސަށް ވަނުމަށް އަމުރުކުރެއްވުމުން އެބައިމީހުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރި ވާހަކަތައް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައި އެބަހުރިކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *