fbpx
ރިޕޯޓް

މިނިވަންކަމުގެ އަސްލު

  ޝަރުޢީ އަދި އިޖްތިމާޢީ އެކި އެކި ނިންމުން ތަކުގައި މިޒަމާނުގައި ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަޟަޢީ މަންހަޖުތަކުގެ ނިންމުން ތަކުގައި ދީނުގެ ކުލަ ޖެހިފައި ހުއްޓައި ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ ވަރަށް ފަނޑުކޮންނެވެ. ނުވަތަ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އަޒްހަރުން ޢަރަބި ދުނިޔެއަށް އިޞްލާޙީ ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅަނީ

ޢަރަބި ދުނިޔޭގައި ޝަރީޢަތުގެ އަސްލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝޫރާއާއި ދީމުގުރާތީ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އިޞްލާޙީީ ތަސައްވުރެއް އެކުލެވޭ ކަރުދާހެއް އެކަށައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމުގައި އިސްލާމީ އެންމެ ދުވަސްވީ ޢިލްމީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސީރިޔާގެ މުޒާހަރާ ބޮޑު ލޭއޮހޮރުވުމަކަށް

ސީރިޔާގައި ސިޔާސީ އިސްލާޙުތަކަށްއެދި ކުރާ މުޒާހަރާއަށް މަހެއްވެފައިވާ އިރު، މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހުގެ މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދަނިކޮށް މުޒާހަރަގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއަށް ސިފައިން ބަޑިޖަހާ 75 މީހުން މަރާލައިފައިވެއެވެ.   މިކަން ސޫރިޔާގެ ޤައުމީޓީވީން ...
ޔޫރަޕު

2012ގެ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ސާކޯޒީ މުސްލިމް އާބާދީ ހާރުވަނީ

"ސެކިއުލާ ފްރާންސުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ދައުރު" ގެ ނަމުގައި ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ރައީސް ނިކަލޮސް ސާކޯޒީގެ ވެރިކަންކުރާ ޔޫނިއަން ފޯ އަ ޕޮޕިއުލާ މޫމްމަންޓްގެ ފަރާތުން ބަހުސެއް މިމަހު 5 ގައި ވަނީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ކުޑަކުދިންނާއި ކުށްކުރުން!

ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއްގެވެސް މުސްތަޤުބަލުގެ ރަމްޒަކީ އެމުޖުތަމަޢެއްގެ ކުޑަކުދިންނާއި އެކުދިންގެ އުޅުންތެރިކަމެވެ. މިދެންނެވި ޙަޤީޤަތުގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ނަޒަރެއް ހިންގައިލުމުން ގިސްލައި ރޮވޭނެއެވެ. ހިތާމައިގެ ކޮޅެއް ނެތެވެ. ކުޑަކުދިން ...
އަރަބިދުނިޔެ

ޢަސްކަރިއްޔާއިން ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ އިސްލާޙުތައް މިސްރު ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފި

މިދިޔަ ޖެނުއަރީމަހު 25ގައި މިސްރު ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ފެށި ސިޔާސީ އިސްލާޙީ ޙަރަކާތުގައި، އެޤަމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސްނީ މުބަރަކުގެ އިސްތިއުފާއަށް ފަހު މިއީ ލިބުނު އެންމެ ބޮޑުކާމިޔާބުކަމަށް ގިނަ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެއްވަމުންދިޔަ ފަރާތްތަށް ހައްޔަރުކޮށް މުޒާހަރާތައް ނިމުމަކަށް

ޓެރެރިޒަމާ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވި ޝަރީޢަތެއް ކުރުމެއްނެތި ގިނަ  އަހަރުވފައިވެ ވީނުވީ ގޮތެއްނޭނެގިފައިވާ އެމީހުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް އެދި ސަޢުދީގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ހުޅަނގުގެ ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ލީބިޔާއަށް ދިން ޙަމަލާ ޢަރަބިލީގުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ޢަރަބިލީގުގެ ތާއީދާއެކު ލީބިޔާގެ މަތިން އުދުހުންމަނާ ސަރަހައްދު އދ. އިން ކަނޑައެޅިތާ ހަފްތާއެއް ފަހުން ހުޅަނގުގެ ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ލީބިޔާއަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ދިން މިޙަމަލާ  ޢަރަބި ލީގުންކުށްވެރިކޮށްފައިވަނީ އެހަމަލާގައި ލީބިޔާގެ ...
ވާހަކަ

ސުންނަތުގެ ނަޞްރުވެރިޔާ 2

ދެންވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ މުޢުތަޞިމެވެ. އޭނާއަކީ ހަށިގަނޑުން ވަރުގަދަ މީހެކެވެ. ސިންގާއަކާ ބަނޑު މުސާރައަށް ހިއްޕަވައިން ކުރިހޯއްދެވުމީ އުދަގޫކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ޢިލްމުގައި ބަލިކަށި މީހެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކާ ޖަދަލުކޮށް ކުރި ހޯދުމީ ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިންގެ ފިޤުހު

ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް އެޤައުމެއްގެ އަގުކުރުންތަކާއި ޚާއްޞަ ޤަބޫލުކުރުންތައް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މުޢާމަލާތުގެ ކަންކަމުގައި ގެންގުޅޭ ޢުރުފީ އުޞޫލުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިދެންނެވި ފަދަ ޢުރުފީ އުޞޫލުތަކެއް ...
ވާހަކަ

ސުންނަތުގެ ނަޞްރުވެރިޔާ 1

މިވާހަކައަކީ ވަރަށް އަސަރުކުރުވަނިވި ވާހަކައެކެވެ. ވާހަކައަކީ ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ. އިސްލާމީ އުންމަތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޝަހީދުންގެ ވާހަކަތަކަށް ފަހުގައި މިހައި އަސަރުހުރި ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑު ނުދަންނަމެވެ. އަވަސް ގޮތަކަށް މުޤައްދިމާއެއް ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހާއި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކުގައި އަންހެނުން ވާދަކުރުން

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ...
ރިޕޯޓް

ދެތަށި

އެއް ތައްޓަކީ ހުސް ތައްޓެކެވެ. ބޭރުގައި ހުރީ ފެހިކުލައިގެ ދަވާދު ލައިފައިކަމުން ބަލާލަން ކިތަންމެހާ ވެސް ރީއްޗެވެ. ނޫނެކެވެ. ކުލަ ތަންކޮޅެއް ގަދައެވެ. އަނެއް ތަށިހުރީ ދަވާދުލައިފައެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އެޔަށް ...
ރިޕޯޓް

ދަތި ނުކުރާށެވެ. ފަސޭހަ ކުރާށެވެ. 1

އަސްލުލިޔުއްވީ: ޑރ. ޔޫސުފް އަލްޤަރަޟާވީ ތަރުޖަމާ: އަޙުމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު އެދީނަކީ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް މާތް ﷲ ބާވާލެއްވެވި ރަޙުމަތެކެވެ. މިއީ އެންމެ ކުރުގޮތަކަށް އިސްލާމްދީން ސިފަކުރެވޭނެ ޢިބާރާތެވެ. މިއީ އެސިފަޔަކުން ...

Posts navigation