fbpx
ރިޕޯޓް

އަންހެނުންނަށް ޙަޤީޤީ މިނިވަންކަން ހޯދައިދީފައި ވަނީ ހަމައެކަނި އިސްލާމްދީނުގައެވެ.

 އަންހެނުންނަކީ މިނިވަން ބައެކެވެ. ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަދައިން ޤައުމު ތަރައްޤީ ކުރުމުގަ އާއި ހަޟާރާތް ބިނާކުރުމުގައި ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރެވޭ މުޖުތަމަޢުގައި ޤަދަރުވެރި ބަސްކިޔޭ ބަޔެއްވެސް މެއެވެ. ތަޢުލީމު އުނގެނުމާއި މުދާ މިލްކުކުރުމާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނަޝީދަކީ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ގައުމިއްޔަތުގެ އަދުއްވުން ފޮނުވާފައިވާ އެޖެންޓެއް: ޝައިޚް އިމްރާން

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމދު ނަޝީދަކީ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ގައުމިއްޔަތުގެ އަދުއްވުން ފޮނުވާފައިވާ އެޖެންޓެއް ކަމަށާއި ނަޝީދަށް ދޭ ވޯޓަކީ އިސްލާމް ދީން ފުހެލުމަށާއި ރާއްޖެ އަޅުވެތިކޮށް ނިކަމެތިކުރުމަށް ދޭ ފުރުސަތެއް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑު އަމަލަކީ އެކަމެއްގެ މަތީގައި ދެމިހުރެވޭ އަމަލު: ޝައިޚް ފިކުރީ

ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ހަޟްރަތުން އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑު އަމަލަކީ އެކަމެއްގެ މަތީގައި ދެމިހުރެވޭ އަމަލު ކަމަށް އައްޝައިޚް ހަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ފިކުރީ މިހެން ވިދާޅުވީ ޖަމިއްޔަތުއް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވެރިކަން ބަދަލުވިގޮތާ ގުޅިގެން އިސްލާހުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒެއް ނުކުރޭ: އެޗްއާރުސީއެމް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތާއި އަދި އެއަށްފަހު ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތައް ތަހުޤީޤުކުރުމަށް ފަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިސްރުގައި ހިގަމުންދާ މުޒާހަރާއަށް އެގައުމުގައި އުޅޭ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

މިސްރުގެ ވެރިކަމުން މުޙައްމަދު މުރްސީ ދުރުކުރުމުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާކުރާގައި  މިސްރުގެ ރައްޔިތުން ދިވެހި ކިޔަވާކުދިން ތިބޭ ހިސާބަށް ޖަމާވާތީ އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހިން ސަމާލު ވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކެމްޕޭންކުރަން ހިލޭ ބިން ދޫކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕޭންކުރަން ހިލޭ ބިން ދޫކުރަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ ކެމްޕޭންކުރުމަށް މިވަގުތު މާލެއިން ދޫކުރެވެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

100 ކުދިންގެ ޖާގަޔާއެކު ހިޖުރަ ކޭމްޕް ބާއްވަނީ

100 ކުދިންގެ ޖާގަޔާއެކު ހިޖުރަ ކޭމްޕް ބޭއްވުމަށް ރާވަމުން އަންނަކަމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމަށް މައުލޫތު ދެމުން ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ކޭމްޕަކީ ދީނީ މާހައުލެއްގައި ދީނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ފޭކް" ވޯޓު ކަރުދާސް ހަދައި ބޭނުންނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެެ ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ނަކަލްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަދައި ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ޢަޤީދާ ވޯރކްޝޮފް" މިމަހު ފަހުކޮޅުގައި ބާއްވަނީ

"ޢަޤީދާ ވޯރކްޝޮފް" ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން މިމަހު ފަހުކޮޅުގައި ވޯރކްޝޮޕެއް ބޭއްްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ވޯރކްޝޮޕް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފާއިތުވި 5 އަހަރު ތެރޭގައި ހައްޖުވެފައިވާ މީހުންނަށް ވިސާ ނުދޭން ސައުދީން ނިންމައިފި

ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ވިސާ ދޫނުކުރަން ސައުދީ އަރަބިއްޔައިން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އިސްލާމިކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު މުލީން ހައްޔަރުކޮށްފި

މ. މުލިން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބެހުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ދަންވަރު 01:20 އެހާކަންހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެއްދީންވަންތަކަމާއި އަމާންކަން ނެތިކޮށްލި ބައަކަށް ވެރިކަން ދީގެންނުވާނެ: ޝައިޚް އިލްޔާސް

ރާއްޖޭގައި އެއްދީންވަންތަކަމާއި އަމާންކަމާއި އެކުވެރި އެއްބަނޑު އެއްބަފާކަމުގެ ރޫހަކީ ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާއެއް ކަމަށްވެފައި ވަނިކޮށް އެކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ނެތިކޮށްލި ބައަކަށް މިޤައުމުގެ ވެރިކަމުން ދެން އަލުން ވެރިކަމުގެ ފުރުޞަތު ދީގެންނުވާނެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު ދޫކުރުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ވަގުތު ދޫކުރޭތޯ ބަލާނަން: ކޮމިޝަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކަވަރޭޖުގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ވަގުތު 10 ޕަސަންޓަށް ވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު ދޫކުރުމުގައި ހަމަހަމަކަމާ އެކު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޔުނިވަސިޓީ އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ އަންނަ އަންގާރަ އަދި ބުދައިގައި

ކޮންމެ އަހަރު ވެސް ގްލޯނެޓުން ބާއްވަމުން އަންނަ ޔުނިވަސިޓީ އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ދަރުބާރު ގޭގައި ބާއްވާ މި ފެއާގައި މި އަހަރު ...

Posts navigation