fbpx

ވީޑިއޯއިން؛ ޝެއިޚް އާދަމް ޝަމިމް، ހުކުރު ޚުތުބާ 23.3.2012

ވީޑިއޯއިން؛ ޝެއިޚް އާދަމް ޝަމިމް، ހުކުރު ޚުތުބާ 23.3.2012

3 ޚިޔާލު

  1. ެެއެހާ ދިގުކޮށް ޚުތުބާ ކީމަ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތް ތަކަށް އުދަގޫ ވިކަން ފާހަގަވި…. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަވީ މުސްކުޅިންނާ ކުޑަކުދިން

  2. ނޫން ! ބައެއް މީހުންނަކީ ﷲގެ މަގައް ގޮވާލެވުމުން އެއަޑު އަހަން އެހާ ފަސޭހަ ބައެއް ނޫން. އެމީހުންގެ ހިތަތައް ހަރު ހިލައަށްވީތަ ؟ ވަރަށް ހިތްދަތިވި ދުވަހެއް. ދެގޮތުންވެސް. ޝައިޚް ގެ ހުތުބާ އަކީ ބޮޑު އިބުރަތެއް. އެހެނަސް ވަރަށް ދެރަވި ވަކި ފިކުރެއްގެ ބަޔަކު ޝައިޚްގެ އަޑު ނޭހުމަށްޓަކައި މިސްކިތް ދޫކޮށްފައި ދިޔައިމާ. އަދި ޝައިޚަށް ނިސްބަތްކޮށް ހުތުރު ބަސްތައް ބޭނުންކުރީތީ ވަރަށް ދެރަވީ. އެމީހުންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާތޯ ދުޢާ ކޮށްދެއްވާ.

  3. ދެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުވެސް ރަނގަޅު. ދެން ހިގާ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ހޯއްދަށް. މުސްލިމުން ޚިލާވެއްޖެނަމަ ކަންކުރަށްވަންވާނީ އެކަމެއް ޤުރުޢާނާއި ސުންނަތަށް ރައްދުކުރުން. އެހެންވީމާ “ހުކުރު ޚުޠުބާ” ގެ މިންވަރާމެދު އެ ދެމަޞްދަރުގައި އައިސްފައިވަނީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ސުވާލުކުރައްވާ

Your email address will not be published. Required fields are marked *