އަރަބިދުނިޔެދުނިޔެ

ސައުދީ ފިޔަވައި ހުރިހާ ގައުމުތަކުގެ ހައްޖު ކޯޓާއިން %20 އުނިކޮށްފި

ހައްޖު 1433| ފޮޓޯ ދިއިސްލާމް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ފިޔަވައި ހުރިހާ ގައުމުތަކުގެ ހައްޖު ކޯޓާއިން 20 އިންސައްތަ އުނިކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި "ދެ ހަރަމްފުޅު ބޮޑުކުރުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ ބޮޑު މަޝްރޫއާއި ގުޅިގެން މިފަހަރު ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ 20 އިންސައްތަ މަދުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސައުދީ ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ"ކަމަށެވެ.

ޙައްޖު ކޯޓާ ޤައުމުތަކަށް މަދު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ގައުމުތަކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވަނިކޮން މިފަދަ ނިންމުމެއް ސައުދީ ސަރުކާރުން ނިންމުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޝަކުވާ ކުރަމުންނެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުންވަނީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އުމުރާއަށް ދޭ ވިސާ މުއްދަތުވެސް މަދުކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *