ސުފުރާ

ބަދިގެ ފަރުވާ ( 5 ވަނަބައި )

*ކެކިކެކި ހުންނަ ފެނުގެ ތެރެއަށް ބިސްތަޅާލާފައި ( ތޮށިނުލާ ) އަޅާލާށެވެ. މިގޮތައް ބިސްކެއްކުމައް ކިޔަނީ " ޕޯޗު " ކުރުމެވެ.

*ބޮކިޖަހާފައި ހުންނަ ގޮތައް ހުންނަ ބިސްގަނޑު ބައެއް މީހުން ނަށް ވަރަށް މީރެވެ. މިގޮތައް ބިސްގަނޑު އެޅުމައް ގޮބޮޅި އާއި ލޮނދި ވަކިން ގިރާށެވެ. ދެން ލޮނދި ކޮޅައް ކުޑަ ބޭކިން ޕައުޑަރ ކޮޅެއް އަޅާފައި ގޮބޮޅި އޭގެ ތެރެއަށް އަޅާށެވެ.

* ބިސް ފެނުކައްކަވާއިރު ފެންފޮދުގެ ތެރެއަށް ކުޑަ ރާހުތްފޮދެއް ނުވަތަ ލުނބޯހުތްފޮދެއް އެއްކޮށްލެއްވުމުން އަވަހަށް ބިސް ކެކޭނެއެވެ.

* ކުޑަ ޒުވާރި ފުއްކޮޅަކާއި ހިމުން ކޮށްފައި ހުރި ހަކަރުކޮޅެއް ބިހުގެ ގޮބޮޅި ގަނޑާއި އެއްކޮށްލެއްވުމައްފަހު ބިސްގަނޑު އަޅުއްވާށެވެ. އޭރުން ތަވައިން ނަންގަވާއިރު ހަލާކު ނުވާގޮތަށް ނެންގެވޭނެއެވެ. އަދި ތަށީގައި އޮންނައިރު ފުފިފައި އޮންނާނެއެވެ.

* ބިސްގަނޑު އަޅުއްވަން ބިސް ގިރުއްވާއިރު 2 ސައިސަމްސާ ކިރު އެއައް އެޅުއްވުމުން ބިސްގަނޑު ބޯކޮށް އަދި މަޑުކޮށް އޮންނާނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ސުފުރާ