ވާހަކަ

ވަޢުދު (ފަނަރަވަނަބައި)

"ނޫނޭ ބޮޑުމަންމާ....ބޮޑުމަންމަ ކައިރި އެއްޗެކޭ ބުނެލަން ބޭނުންވެގެން މި ގުޅާލީ....އަހަރެން ބޭނުން މަލާކްއާ އިންނަން..." ފޯނުގެ އެކޮޅުން އިވުނު ބަސްތަކުން ލިބުމާއެކީ ކޮޓަރީގެ ރީތިވާ މޭޒުކައިރި ހުއްޓިހުރި ވަސީމާއަށް ސިހުމެއް ލިބުނެވެ. އެ ބަސްތައް ޤަބޫލުކުރަން ނޭނގިފައި އޭނައަށް ސިކުންތުކޮޅަކަށް ހުރެވުނެވެ. މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތެއްތޯ ހިތަށްއެރި ވަގުތު އޭނައަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

"އަޔާޒް ކީއްވެތަ ކުއްލިއަކަށް ތިހެން ތިބުނީ؟ މަލާކްއާ އިންނަން ބޭނުންނުވަންޏާ ނުއިންނައްޗޭ....އެއީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން." ވަސީމާއަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ ހިސާބަކަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ. އަޔާޒް މި ނިންމުން ނިންމީ އޭނައާއި ނިޝާން ކިޔާވަރުން ދަތިވެގެން ކަމަށް ހީކުރެވުނެވެ.

"މިއީ ކުއްލިއަކަށް ނިންމި ނިންމުމެއް ނޫނޭ ބޮޑުމަންމާ....އަހަރެން ހަމަ...ބޭނުންވަނީ...ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިއަދު އެކުއްޖާގެ މަންމަ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައިމަ. އެ މަންމަ އަހަރެން ގާތު އެންމެ ފަހަކަށް ބުނެލި ބަސްތަކަކީ އެކުއްޖާ ބަލައިދޭށޯ. އެކަމަށް އަހަންނަށް އެއްބަސްވެސް ވެވުނު...އެހެންވީމަ ބޮޑަށް އިންނަން ބޭނުން މިވަނީ..." އަޔާޒް ބުންޏެވެ. އެ ހިނދު އޭނައަށް އެ ބުނެވުނީ މުޅިއަކުން ގޯސް ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށް އޭނަގެ ހިތް ބުންޏެވެ. އޭނަގެ ރޭވުމުގެ މަތިން އޭނައަށް އެ ވަޢުދު ވެސް ފުއްދިދާނެކަމަށް ހިތާހިތުން ކިޔާލެވުނު ހިނދު އެ ރޭވުމަށްޓަކައި އޭނައަށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތަޢުރީފު ކުރެވުނެވެ.

"ދެން މައުވާ؟ އޭނައާއި ވަކިވެއްޖައިންތަ މިހާރު؟" ހިމޭންކަމުގެ ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ވަސީމާ ސުވާލުކުރިއެވެ. އެ ސުވާލާއެކީ އަޔާޒްގެ ތުންފަތުގައި ކުޅެލަކުޅެލާ ހުރި ހިނިތުންވުން ފިލައިދިޔައެވެ. ބޮޑުމަންމައަށް މި ހީވަނީ ހާދަ ބޮޑު ކުށްހީއެކޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. އޭނަ ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް މައުވާ ދޫނުކުރާނެކަމަށް ބުނެ ހިތް ހަޅޭއްލެވި ހިނދު އޭނަ ފޯނުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި އަތަށްވެސް ބާރުކޮށްލެވުނެވެ.

"ވަރަށް އަވަހަށް ވަކިވާން މިއުޅެނީ ބޮޑުމަންމާ....އެކަމާ ކަންބޮޑުނުވުން އެދެން. ބޮޑުމަންމަ ކިޔައިދިން ވާހަކަތައް އަހަންނަށް މިހާރު ވިސްނޭ. އެހެންވީމަ ބޭނުމެއްނޫން މައުވާއާއެކީ އުޅޭކަށް." އަޔާޒް ބުނެލިއެވެ. މިއީ ޙަޔާތުގައި ވެސް އޭނައަށް މިހާ ބޮޑު ދޮގެއް ހެދުނު ފުރަތަމަ ފަހަރޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އޭނައަށް ދުވަހަކުވެސް މީހަކު ކުށްވެރި ނުކުރާވަރަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކުރެވުނެވެ. އޭނަގެ ބައްޕައާއި ބައްޕަ ދުވަހަކުވެސް ދޮގު ނެހެދުމަށް ދިން ނަޞޭޙަތްތަކުގެ މަތިން ހަނދާންވެފައި ދެރަވެސްވިއެވެ. އެހެނަސް އަޔާޒް އަމިއްލަ ނަފްސު ދިފާޢުކުރީ މިއީ އޭނައަށް މަޖުބޫރު ޙާލަތެއްކަމަށް އަމިއްލަ ނަފްސުގާތު ބުނަމުންނެވެ.

"ހަމަ އަސްލުވެސްތަ އަޔާޒް؟! ޤަބޫލެއްވެސް ނުކުރެވޭ ބޮޑުމަންމައަށް! އަލްޙަމްދުލި ﷲ! ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ﷲ އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި އަޅަކަށް ހެޔޮ ގޮތް ދައްކާ....އުފާ ކުރޭ ދަރިފުޅު. އިން ޝާ ﷲ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ ދަރިފުޅަށް ލިބެން އުޅެނީ ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް. މަލާކަށް ނުހިނގުނަސް ކިހާ ރީތި ޝަޚްޞިއްޔަތެއް ހުރި ކުއްޖެއް އެއީ؟ އަދި އަޔާޒް ތިއީ ޑޮކްޓަރަކަށްވީމަ މަލާކްގެ ފަޔަށް ފަރުވާވެސް ކޮށްދެވިދާނެއެއްނު؟ އެއީ ފަރުވާއެއް ނެތް ކަމެއްވިއްޔާ ބޭރު ޤައުމަކުން އެހީ ހޯދައިގެން ދިރާސާ ކޮށްގެން ވިޔަސް އަޔާޒަށް ފަރުވާ ހޯދައިދެވިދާނެއެއްނުދޯ؟" ވަސީމާ އުފާވެރި ހިނިތުންވުމަކީ އޭނަގެ ޚިޔާލުތައް ޙިއްސާ ކުރިއެވެ.

"އާނ ބޮޑުމަންމާ....އެއަށް ފަރުވާ ހޯދައިދިނުމަކީ މުޅިއަކުން ނުވާނެކަމެކޭ އަހަރެން ނުބުނާނަން..." އަޔާޒަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ މަލާކްގެ ފަރުވާއަށްޓަކައި އޭނައަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތަކާއިމެދު ވިސްނަމުންނެވެ. ހަމަ އެ ހިނދު ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ އޭނަ މަލާކާއި އިނދެގެން އުޅުމަށް އޭނަ ދެންމެ ނިންމި ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި މަލާކަށް ފަރުވާކޮށްދިނުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ބޮޑުވިއެވެ. އެހެނަސް މައުވާ މަތިން ހަނދާންވުމުން އޭނަ ވަގުތުން ސިކުނޑިން އެ ޚިޔާލު ފޮޅުވާލިއެވެ.

"އިން ޝާ ﷲ މަލާކްވެސް އަދި ރަނގަޅުވާނެ. އަދި ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ތި ދެކުދިންނަށް ލިބޭނީ ވަރަށް ބާއްޖަވެރި ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް." ވަސީމާއަށް އެހެންވެސް ބުނެލެވުނީ ނުފިލާ ހިނިތުންވުމެއްގައި ހުރެއެވެ. އެހެނަސް އެ ބަސްތައް އަޑުއަހަން އިން އަޔާޒްގެ މޫނުމަތީގައިވީ ސީރިއަސްކަމެވެ. އޭނައަށް މައުވާ ނޫން މީހަކާއެކީ އުޅެގެން އުފަލެއް ލިބިދާނެކަމަށް ހީކުރަން ވެސް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. މިއީ ހައްތަހާވެސް މިވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތަކުގައި މައުވާ އޭނަގެ ސިކުނޑީގައި ބިންވަޅު ނަގައި ހަރުކޮށްފައިވި ޚިޔާލެއްކަން ދަނެގަންނަން އަޔާޒް ނުކުޅެދިފައިވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެރޭ އެ ފޯނު ކަނޑާލި ވަގުތުވެސް އޭނަ ހުރީ އަދިވެސް މައުވާއާއި އޭނަގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް އޭނަ ރޭވި ރޭވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.

**

އޭގެ އަނެއްދުވަހުގެ ހެނދުނު އާދައިގެ މަތިން އަޔާޒަށް ހޭލެވުނީ ފަތިސް ނަމާދަށްޓަކައި އޭނަގެ ބޮޑުމަންމަ އޭނައަށް ގޮވުމުންނެވެ. އާދައިގެ މަތިން އޭނަ ދޮންބެއާއެކީ މިސްކިތަށް ގޮސް ނަމާދު ކޮށްގެން ގެއަށްއައެވެ. މިސްކިތަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި އޭނަ ކައިވެންޏަށް އެއްބަސްވީ ވާހަކަ ދޮންބެއަށް އިވިފައިވިކަން އަޔާޒަށް އެނގުންވިއެވެ. ދޮންބެވެސް ބޮޑުމަންމައާއި އެއްވަރަށް އެކަމާމެދު ހިތްހަމަޖެހިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމުން އަޔާޒް ވަކި އިތުރު އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހިނިތުންވުންތައް ދައްކަމުން ދިޔައީއެވެ.

ހެނދުނު ގެއަށް ގޮސް އޭނަގެ ތަނަވަސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އާދަތަކުގެ މަތިން އޭނަ ހެނދުނު ކުރާ ކަސްރަތުތައް ކުރަން ފެށިއެވެ. މާލެއަށް އަނބުރާ އައިފަހުން އަދި ޖިމަކަށް އެޕްލައި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭތީ އޭނަ ކަސްރަތުތައް ކޮށް އުޅެނީ އޭނަގެ ތަނަވަސް ކޮޓަރި ތެރޭގައެވެ. ކަސްރަތު ކުރަމުން ދިޔައިރު ވެސް ކީއްވެކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އޭނައަށް ސިފަވަމުން ދިޔައީ މަލާކްގެ ސޫރައެވެ. މަލާކް އެއާރޕޯޓް ތެރެއިން ފެނުނު ދުވަހެވެ. އޭނަގެ އަތާއި ފަޔަށް ބާރު ކުރެވިފައިވި ގޮތެވެ. އޭނަ ފެނުމުން މަލާކް ސިއްސައިގެން ދިޔަ ގޮތެވެ. އަމިއްލައަށް ގޮނޑި ދުއްވާފައި ދާއިރު އެ ހުންނަ ހިތްވަރެވެ. އަދި އޭނަ މަލާކް ދަށްކޮށްލަން އުޅުމުން ވެސް މަލާކް އެ ދެއްކި ސާބިތުކަމެވެ. އެއަށްފަހު މަލާކްގެ މަންމަ ދުނިޔެއާއި ވަކިވީ ވާހަކަ އިވުމުން އެ މޫނުމަތިން ފެނުނު ހިތާމަވެރިކަން ހަނދާންވެފައި އަޔާޒްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ހުއްޓުމެއްއައެވެ. ގޮނޑިއެއްގައި އިނދެ އެއްއަތުން އުފުއްލަމުން ދިޔަ ބޭރި ލަސްލަހުން ތިރިކޮށް އޭނައަށް އޭތި ކައިރީގައި ހުރި ތިރި ކަބަޑު މަތީގައި ބާއްވާލެވުނެވެ. އޭނަ ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައިވަނިކޮށް ބޭރު ކޮޓަރީގެ ތެރެއިން ބޮޑުމަންމަ އޭނައަށް ގޮވައި ސައިބޯން އައުމަށް ބުނެލި އަޑުއިވުނެވެ. އެއާއެކު އަޔާޒް މި އަންނަނީ ކަމަށް ބުނެ ފެންވަރަން ދިޔައެވެ.

ފެންވަރައި ތާޒާވެލައިގެން އަޔާޒް ކޮޓަރިން ނިކުތީ އޭނަ މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ހޮސްޕިޓަލަކާއި މެދު ޚިޔާލުކުރަމުންނެވެ. މި ހުރިހާ ދުވަހު އެކަމާ ނޫޅެ ހުރެވުނީ އޭނަ އަނެއްކާވެސް އަނބުރާ ރަޝިޔާއަށް ދާކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިންމައިގެން ހުރީތީވެއެވެ. އެހެނަސް އޭނަ މިހާރު ރާވައިގެން އުޅޭ ރޭވުމަށްޓަކައި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ދޮންބެމެން އުއްމީދު ކުރާ ގޮތަށް ހަދަން އެބަޖެހެއެވެ. ކާގެއަށް ދެވުނު ވަގުތު އޭނަ ހަމަ އެދުވަހުން އެދުވަހަށް ސިޓީ ލާނެ ހޮސްޕިޓަލް ނިންމާލެވުނީ އެހެންވެއެވެ. އެހެނަސް އޭނައަށް ސައިބޯން ނުއިށީނދެވެނީސް މޭޒުމަތި ތައްޔާރުކުރަމުން ދިޔަ ބޮޑުމަންމަ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

"އަޔާޒް ތިރިއަށް ގޮއްސަ މަލާކްއާ އޭނަގެ ބައްޕަ ގޮވައިގެން އަންނަންވީއެއްނު ސައިބޯން؟ އަހަރުމެން ނުބުނަންޏާ އެމީހުންނަށް ވެސް ނޭނގޭނެތާ! އަހަރުމެންގެ އެދުމަށް އެމީހުން މިކޮޅަށް އައީ....ހެޔޮ ނުވާނެ އެމީހުން އެހެން ދޫކޮށްލާކަށް. ގޮއްސަ ގޮވައިގެން އާދޭ އަޔާޒް!" ވަސީމާ ބުނެލިއެވެ. އަޔާޒް އެ ވާހަކަ އަޑުއަހަން ހުރެފައި ބޯޖަހާލަމުން ވަކި ދެކޮޅު ހެދުމެއްނެތި ދިޔައެވެ. ނިކަމެތި ޙާލެއްގައި ތިބި ބަޔަކަށް އެހީތެރިވާން އޭނަވެސް ބޭނުންވުމުންނެވެ. އަދި މި ޙާލަތުގައި އޭނަ މަލާކް ބަލާ ދިޔަޔަސް އެދެމީހުންގެ ގުޅުމަކަށް ވަކި ބަދަލެއް ނާންނާނެކަމަށް އަޔާޒަށް ނިންމުނެވެ. އަޔާޒް އެމީހުން އުޅޭ ފަންގިފިލާއިން ނިކުމެގެން ގޮސް ތިރިއަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ލިފްޓަށް އެރީ އެއީ ކިހާ ބޮޑު ކުށްހީއެއްކަން ނޭނގިއެވެ.

ލިފްޓުން ގޮސް އަޔާޒް ފޭބީ ޢިމާރާތުގެ ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާއަށެވެ. ލިފްޓުން ފޭބުމަށްފަހު އަޔާޒް އޭނައާއި ދިމާ ކުރިމަތިން ފެންނަން ހުރި ދޮރާއި ދިމާލަށް ދިޔައެވެ. އޭނަ އެ ދޮރުގެ ކައިރީގައި ހުރި ބެލްއަށް ފިތާލަން އުޅުނު ވަގުތު ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. ދޮރުމަތިން އޭނައަށް ފެނިގެން ދިޔައީ މިލާފައިވި މޫނަކާއެކީ ހުރި މަސްޢޫދެވެ. މަސްޢޫދު ފެނުނު ފުރަތަމަ ސިކުންތުގައި އަޔާޒް އެއްޗެކޭ ބުނަން ޖެހިލުންވިއެވެ. އެހެނަސް އެއްޗެކޭ ނުބުމުން ޙާލަތް ގޯސްވުން ނޫންކަމެއް ނުވާނެކަން ދަނެގެން އޭނައަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

"ސަލާމް ބޭބޭ! ބޭބެއާއި މަލާކް ބަލާ އަހަރެން މިއައީ. ބޮޑުމަންމަ ބޭބެމެންނަށް ދަޢުވަތު އެބަދޭ ހެނދުނު ސައިބޯން....ބޭބެމެން އަންނަންވީއެއްނު އަހަންނާއެކީ؟" އަޔާޒް ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ބުނެލިއެވެ. އެހިނދު އޭނައަށް ބަލަންހުރި މަސްޢޫދުގެ މޫނުމައްޗަށް ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ.

"ޝުކުރިއްޔާ އަހަރުމެން ބަލާ އައި ކަމަށްޓަކައި....އަހަރުމެން ތި ދަޢުވަތު ޤަބޫލުކުރާނަން. ސައިބޯން ގޮއްސަ ބޭބެއަށް ބުނެވޭނެ ކަންނޭނގެ އަޔާޒްގެ ދޮންބެ ކައިރި ބުނަން ބޭނުންވެފަ ހުރި ވާހަކަ." މަސްޢޫދު އެ ފަހު ބަސްތައް ބުނެލީ އިސްޖަހާލަމުންނެވެ.

"ކޮން ވާހަކައެއްތަ ބޭބޭ؟" އަޔާޒަށް ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލަމުން އަހާލެވުނެވެ. އެއާއެކު މަސްޢޫދު އޭނަގެ އަތުގައި އޮތް އާދައިގެ ސިޓީ އުރައެއް ދައްކާލިއެވެ.

"މިއީ ތިކުދިންގެ ބައްޕަގެ ވަޞިއްޔަތް....އަޔާޒް މަލާކްއާ އިނަސް ނުއިނަސް ބޭބެ މިހިރީ މީތި ދީފަ ކޯޓުގަ ހެކިބަސް ދޭން ތައްޔާރަށް...ހިއެއްނުވޭ މި ޙާލަތުގަ މަލާކަށް އަޔާޒްއާ އިންނަން އެއްބަސްވެވޭނެހެން....މަލާކަކީ ހިތްދެރަ ކުއްޖެއްނޫން. މަލާކަށް ވެވޭނެ ނަމަ ބޭބެއަށްވުރެ ވެސް ކުރިން ރުއިން ހުއްޓައި ބޭބެއަށް ހިތްވަރުދޭ ކުއްޖަކަށް ވީސް. އެކަމަކު ކުޑައިރުއްސުރެވެސް ރޮވެން ފަށައިފިނަމަ ހުއްޓާލުމަކީ އޭނައަށް ވަރަށް އުދަގޫކަމެއް. ވަރަށް މަސައްކަތް އެބަކުރޭ އޭނަ މިވަގުތުވެސް އެކަމަކު....." މަސްޢޫދުގެ ވާހަކަ އެހާ ހިސާބުން މެދުކެނޑުނީ މަލާކް ރޯ މަންޒަރު ސިފަވުމުން އޭނަގެ ހިތްވެސް ސާރިޔާގެ ހަނދާންތަކުން ފުރިގެން ދިޔުމުންނެވެ. މަސްޢޫދަށް ވީ ގޮތް ފެނިފައި އަޔާޒަށް ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލަމުން ގޭގެ ތެރެއަށް ނަޒަރެއް ދެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. ދުރުދުރަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ވެސް މަލާކް ފެންނަން ނެތުމުން އަޔާޒަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

"ކޮބައިތަ މަލާކް؟" އޭނައަށް އަހާލެވުނެވެ.

"އެބަހުރި ކޮޓަރީގަ....ބޭބެ އެބަ އަންނަން ގޮވައިގެން." މަސްޢޫދު އެހެން ބުނެ އެތެރެއަށް ދާން އުޅުނެވެ.

"އަހަރެން ދިޔަޔަސް އެންމެ ރަނގަޅުތަ؟" އަޔާޒަށް އަވަސްއަވަހަށް އަހާލެވުނެވެ. މަލާކަށް އޭނަގެ އިޙްސާސްތައް އަމިއްލަ ބާރުގެ ދަށަށް ނުގެނެވޭ ވާހަކަ ބުނުމުން އޭނަ އެކަން ދެކެން ބޭނުންވިއެވެ. އަދި އެކަން އޭނައަށް ޙައްލުކުރެވިދާނެތޯ ބަލަން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެނަސް މަސްޢޫދުބެ ހުއްޓުން އަރާފައި އޭނައަށް ބަލާލި ނަޒަރުން އޭނަ ހިސާބަކަށް ޖެހިލުންވިއެވެ. ބުނި ބަސްތައް އަނބުރާ ގެންނަން ބޭނުންވިއެވެ. އޭނަ އެކަން ކުރަން އުޅެނިކޮށް މަސްޢޫދުބެ ބޯޖަހާލަމުން އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވައެއް ދޫކޮށްލަމުން އަޔާޒް އެގެއަށް ވަދެގެން ދިޔައެވެ. މަސްޢޫދުބެ އޭނަގެ ފަހަތުން އަންނަމުން މަލާކް ހުރީ ކަނާތް ފަރާތުން ތަންކޮޅެއް އެތެރޭގައި ހުރި ކޮޓަރީގައި ކަމަށް ބުންޏެވެ. ކޮޓަރިއާއި ހަމައަށް ދެވެންދެން ވެސް މަސްޢޫދު އަޔާޒްގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް އެ ބޭބެ އޭނަގެ ފަހަތުން އަންނަމުން ދިޔަކަން ވެސް އަޔާޒްގެ ހަނދާނުން ފިލައިގެން ދިޔައި ހުޅުވިފައިވި ކޮޓަރިއެއްގެ ދޮރާއި ހަމަވުމުންނެވެ. އޭނަ އެ ދޮރުމައްޗަށް އެރުމުގެ ކުރިން ވެސް މަލާކްގެ ގިސްލުމުގެ އަޑު އިވިގެން ދިޔައެވެ. އޭނަ އެތަނަށް އައި ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ އެކަން އޭނައަށް ޙައްލުކުރެވިދާނެތޯ ބެލުން ކަމަށްވިޔަސް އެ އަޑުން އޭނަގެ ހިތަށް އަސަރުކުރީ ކީއްވެކަމެއް އޭނައަށް ދޭހައެއް ނުކުރެވުނެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އަޔާޒް އެ ދޮރުމައްޗަށް އެރިއެވެ. އެ ހިނދު އެ ދޮރަށް ފަސްދީގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮޓަރީގެ މެދާއި ހަމައަށް ގެނެވިފައިވި ގޮނޑީގައި އިން މަލާކް އަޔާޒަށް ފެނުނެވެ. އޭނަގެ އެއްފަރާތުން މަސްޢޫދުބެ އަންނަން ފެށުމުން އަޔާޒަށް އެއްއަތް ދައްކައި މަޑުކޮށްލާށޭ ބުނެލެވުނީ ވެސް އެހެން ދިމާލަކަށް ނަޒަރު ހިންގުމެއްނެތިއެވެ. އެއަށްފަހު މަލާކަށް ބަލަން ހުރެ އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅެފައި ވެސް ނުބުނެވުނީ އޭނަ މިވަގުތު އެއްޗެކޭ ބުނެފިނަމަ މަލާކް ސިއްސައިގެންދާނެކަން ޔަޤީންވުމުންނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ޚިޔާލެއް ލިބިގެން އަޔާޒް ކޮޓަރީގެ ދޮރާއި ތަންކޮޅެއް ދުރު ހިސާބަކަށް ދިޔައެވެ. މަންޒަރު ބަލަން ހުރި މަސްޢޫދު ވާނުވާއެއް ނޭނގި ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. އަޔާޒް ގޮސް އެތާ ހުރި ސޯފާގައި ކައިރީގައި ހުއްޓިލަމުން އޭނަގެ ފޯނު ނެގިއެވެ. އަދި މަލާކަށް ބަލަން ހުރެ ލުއި އަޑެއް އިވިގެންދާނެ ފަދައަކުން އޭނަގެ ފޯނު ސޯފާގެ މައްޗަށް ދޫކޮށްލިއެވެ. ދުރުން އިވުނު ލުއި އަޑާއެކީ މީހަކު ހުރިކަން އެނގުންވުމުން މަލާކް އެދިމާލަށް ބަލާލީ ސިހުމެއް ނެތިއެވެ. އެ މަންޒަރު ފެނުމުން އަޔާޒްގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެގެން ދިޔައީ ކާމިޔާބުގެ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އޭނައަށް ވާހަކަ ދެކެވެން ފެށީ މަލާކް އުޅެނީ ހިތާމައެއްގައިކަން ވެސް ހަނދާން ނައްތާލަމުންނެވެ.

"ހާއި.....ބޮޑުމަންމަ ބުނީ ސައިބޯން އަންނާށޯ." އަޔާޒް އެހެން ބުނެލީ ދެންވެސް ދެންމެ ކުރެވުނު ކަމާމެދު ހިސާބަކަށް ފަޚުރުވެރިވެފައި ހުރެއެވެ. އެހެނަސް މަލާކްގެ މޫނުމަތިން އުޖާލާކަމެއް ނުފެނުމުން އޭނަގެ ހިނިތުންވުން ފިލުވާލަން އަޔާޒަށް މަޖުބޫރުވިއެވެ. ހަމައެއާއެކު މަލާކް މިވަގުތު ވާނީ ކިހާ ބޮޑު ހިތާމައެއްގައިކަން ވެސް އެނގުންވީ އެވަގުތެވެ. މަންމަގެ މަރަކީ އޭނަ ވެސް މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ތަޙައްމަލުކޮށްފައިވި ހިތާމައެކެވެ. އޭނަގެ ޙަޔާތުގެ ބޮޑުބައި އޭނަ ހޭދަކޮށްފައިވީ މަންމައާއި ދުރުގައި ކަމަށްވިޔަސް އެ ޚަބަރުވެގެން ދިޔައީ އޭނަގެ މުޅި ދުވަސް ބަނަކޮށްލި ޚަބަރަކަށެވެ.

"މް....މް..މަންމަ ނިޔާވެއްޖެ....އަޔާޒް!" ދޮންބެގެ ރޮވިފައިވާ އަޑުން އޭނައަށް އެ ބަސްތައް އިވިގެން ދިޔައީ ފޯނުންނެވެ. ރަޝިޔާއަށް ހަވީރުގެ އެވަގުތު އޭނަ ހުރީ މުޅި ޔުނިވާރސިޓީއިން އެއްވަނަ ހޯދައިގެން ދަސްވެނިވުމަށްފަހު ގައުންއާއެކީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ގޭޓު ކައިރީގައި ހުއްޓިލައިގެންނެވެ. އެ ޚަބަރު އިވުމުގެ ކުރިން އޭނަގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެފައިވީ މުޅި ޙަޔާތުގައިވެސް ވެރިވި އެންމެ އުފާވެރި ހިނިތުންވުމެވެ. އެހެނަސް އެ ޚަބަރު އިވުމަށްފަހު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ ހިނިތުންވުން ފިލައި އޭނަގެ ލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވިއެވެ. ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނައަށް ގިސްލެވެން ފެށީ އޭނައަށް އެދުވަހު އެއްވެސް އުފަލެއް ލިބުނުކަން ވެސް ހަނދާން ނައްތާލަމުންނެވެ. އެދުވަހު އޭނަ އުޅުނު އެޕާޓްމެންޓަށް އަނބުރާ ގޮސްފައިވެސް އޭނައަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ރޮވުނީ މަންމަ އޭނައާއެކީ ހުރި ދުވަސްކޮޅު ކޮށްދިންހާ ކަންތަކުގެ މަތިން ހަނދާންވުމުންނެވެ. އިތުރު ހިތްދަތިކަމެއް ލިބިގެންދިޔައީ ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ފަހު ފަހަރަށް މަންމަގެ މޫނުބަލަން ވެސް އޭނައަށް ފުރައިގެން ދެވޭ ގޮތްނުވުމުންނެވެ.

މަލާކަށް ބަލަން ހުރެފައި އެދުވަސްމަތިން ހަނދާންވުމުން މަލާކް ހިތްހަމަޖައްސައިދޭން ބުނާނެ ވަކި އެއްޗެއް އޭނައަށް ނުވިސްނުނެވެ. ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ބުންޏަސް އެ ހިތާމައަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް އެއިން އަރައިގަންނަން ފަސޭހަ ހިތާމައެއް ނޫންކަން އޭނައަށް އެނގުންވީތީވެއެވެ.

އަޔާޒް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި ހުއްޓާ މަސްޢޫދު ގޮސް މަލާކް ގާތު ސައިބޯން އައުމަށް އެދުނެވެ. އެއާއެކު މަލާކް ބޯޖަހާލަމުން އޭނަގެ ކޯތާފަތް ދެއަތުން ފޮހެލިއެވެ.

މަލާކް ކިތަންމެ ހިތްވަރު ކުރިއެއްކަމަކު ތިރިއަށްދާން ލިފްޓަށް އެރި ހިނދު ވެސް އޭނަގެ ލޮލުން ކަރުނަތައް ފޭބިއެވެ. އޭގެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނަ ސާބިތުކަމާއެކީ

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ވާހަކަ