ވާހަކަ

ވަޢުދު (ދެވަނަބައި)

އެހެނަސް އޭނަގެ މަސައްކަތް ނިމެން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ފެނުނު ސްކޭނެއްގެ ޒާތުން އޭނަގެ ދެބުމަ ކައިރިވިއެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިޔުމުގެ ކުރިން އޭނައަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ސްކޭން ސްކްރޯލް ކޮށްލެވުނެވެ.

އިސާހިތަކު ފެނިގެން ދިޔައީ އޭނަ އެތާ މޭޒުމަތީގައި ހުރި ކޯޑްލެސް ފޯނު ނަގައި ނަންބަރެއް ޖަހައި ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖައްސާލި މަންޒަރެވެ.

"ހެލޯ....ކެބިންގެ ތެރެއަށް އައިސްދެވިދާނެތަ މިވަގުތު؟" ޒުވާނާ އިނގިރޭސި ބަހުން އެދުނެވެ. އެއަށްފަހު އޭނަ ފޯނު ބޭއްވިތާ ސިކުންތުކޮޅެއް ފަހުން އޭނައަށް ޕެންޑްރައިވް ދޭން އައި އިންޑިޔާ ފިރިހެން މީހާ އަނެއްކާވެސްއައެވެ.

"ނިކަން އައިއްސަ ބަލާލަބަލަ މި ސްކޭންއަށް. ޕޭޝަންޓް 1211....މި ޕޭޝަންޓަށް ހިނގޭތަ؟" ފިރިހެން މީހާ ގޮސް މޮނީޓަރަށް ބަލާލުމާއެކު ޒުވާނާ ސުވާލުކުރިއެވެ.

"މިރޭ އައި ޕޭޝަންޓުންގެ ތެރޭގަ ނުހިނގޭ ޕޭޝަންޓެއް ހުރި. ކިހިނެއްތޯވީ؟" ފިރިހެން މީހާ އަދަބުވެރިކަމާއެކީ އެހިއެވެ.

"ޕޭޝަންޓްގެ ވިސްނުން ރަނގަޅުތަ؟ ވާހަކަ ދެއްކޭތަ؟" ޒުވާނާ ދެންވެސް އެ ސްކޭންއިން ނަޒަރު ވަކިކުރުމެއްނެތި ސުވާލުކުރިއެވެ.

"އެހެންނެއް ނޭނގޭ ބުނާކަށް. ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ސްކޭން ހައްދަން އައިއްސަ. އެކުއްޖާ ބަލަން ހުރި ނަރުސްކުއްޖާ ކައިރިން ސުވާލުކުރަންވީތޯ؟" ފިރިހެން މީހާ އެހިއެވެ.

"އުނހު.....ޕޭޝަންޓް މާދަމާ ހެނދުނު ޑޮކްޓާރ ފާރނޭންޑްއާ ބައްދަލުކުރަން އަންނާނެ ދެއްތޯ؟ އަންނައިރު އަޅުގަނޑުވެސް ބޭނުން މި ޕޭޝަންޓްއާ ބައްދަލުކުރަން. އެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ޖެހޭއިރަށް އަޅުގަނޑަށް ގުޅާލަދިނުން އެދެން." ޒުވާނާ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އެ ވާހަކަ އަޑުއަހަން ހުރި ފިރިހެން މީހާ ނުހަނު އަދަބުވެރިކަމާއެކީ އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނެ އެތަނުން ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ފިރިހެން މީހާ އެ ރޫމުން ނިކުމެ ދޮރު ލައްޕާލުމާއެކު އަނެއްކާވެސް ޒުވާނާ އެ ސްކޭން ސްކްރޯލް ކޮށްލިއެވެ. އަދި މިފަހަރު އެ ސްކޭންގެ މަތީގައި ކުދި އަކުރުތަކުން ލިޔެވިފައިވި ބަލިމީހާގެ ތަފްޞީލުތަކަށް ވެސް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. އެއީ 20 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްކަން އެނގުނުތާ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނަގެ ނަޒަރު ބަލި މީހާގެ ނަމަށްވެސް ހުއްޓުނެވެ.

"މަރިޔަމް މަލާކް މަސްޢޫދު." ޒުވާނާ އާދައިގެ ގޮތަކަށް ކިޔާލިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ވަންދެން އެ ނަމަށް ބަލަން އިނދެފައި އޭނަ ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލަމުން އެ ސްކޭންގެ ރިޕޯޓް ލިޔަން ފެށިއެވެ.

 

**

 

މަލާކް ބަލައި އެރޭ އޭނަގެ ބޮޑުބޭބެ އައިއިރު 10:30 ވެ ބޮޑުވެފައިވިއެވެ. ބޮޑުބޭބެ އޭނަ ގޮވައިގެން ޓެކްސީއެއްގައި ދިޔައީ ވަކި އޭނަގެ ޙާލުވެސް ބަލާލުމެއްނެތިއެވެ. މަލާކް ބަނޑުހައި ވެފައި އިނެއްކަމަކު އޭނަ އެ ވާހަކަ ބުނާކަށް ވެސް ބޭނުމެއްނުވެފައި އިނީއެވެ. ނަމަވެސް އެރޭ އޭނަގެ ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން ކަންނޭނގެއެވެ. އެރޭ ގެއަށް ދިޔައިރު ބޮޑުބޭބެގެ އަންހެނުން އޭނައަށް ދޭންވެސް ކާއެއްޗެހި ޕެކްކޮށްގެން ގެނެސްފައި ހުއްޓެވެ.

"އަނހަ މަލާކް ތިއައީދޯ؟ އަވަހަށް އިށީނދެ ކާލާ. މިހިރީ ދައްތަމެން މަލާކަށް ދޭން ގެނައި އެއްޗެހި." ބޮޑުބޭބެ އޭނަ ގެންގޮސް އެ އެޕާޓްމެންޓްގައި ހުރި ކާމޭޒާއި ކައިރި ކޮށްލި ވަގުތު ފަރުޒާނައްތަ ކާއެއްޗެހިން މަތި ނަގައި އަތުރާލަނީއެވެ. މަލާކަށް އެއްފަހަރު އެކާއެއްޗެއްސަށް އަނެއްފަހަރު އޭނަގެ އެ ދައްތައަށް ބެލެމުން ދިޔައީ ޙައިރާންކަމާއެކީގައެވެ. މިއީ ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ނޫނީ ވާ ކަމަކަށް ނުވާތީވެއެވެ. އަދި އެދުމެއްނެތި ނޫނީ އެ ދެއަތުން އޭނައަށް ވެދުމެއް ނުވާނެކަން ޔަޤީންވާތީވެސްމެއެވެ.  އެ ވިސްނުމުގައި އިނދެވެސް މަލާކް އެމީހުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކާންފެށިއެވެ.

"ކައިގެން ޖާނު ވަރުގަދަ ކޮށްގެން ހުރީމައެއްނު ފިރިހެނުން އިންނަން ވެސް ބޭނުންވާނީ؟" ފަރުޒާނާ މަލާކް ކައިރީގައި އިށީންނަމުން ބުންޏެވެ. ދައްތަ ދެއްކި އެ ވާހަކައިން މަލާކްގެ މޭ ނުބައި ކުރިއެވެ. ސަހަލުނޫން ކަމަކާނުލާ ބޮޑުބޭބެމެންގެ ފަރާތުން މި ޒާތުގެ ވާހަކައެއް ނުއިވޭނެކަން އެނގުންވީތީވެއެވެ.

"ތެދެކޭ....މަލާކް ރަށަށް ދާންވާއިރަށް ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް މަލާކަށް ލިބޭނެ." ފާރޫޤު ނުހަނު ހެވިފައި އިނދެ އިތުރުކުރިއެވެ. މަލާކް އަސްލެއްނެތް ހިނިތުންވުމެއް ދައްކާލަމުން އެކަމާމެދު އިތުރު ސުވާލެއް ވެސް ނުކުރީ އެއީ އޭނަ އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ ޒާތުގެ ވާހަކައެއްހެން ހީނުވުމުންނެވެ.

އެރޭ ނިދަން ތައްޔާރުވުމަށްފަހު އާދައިގެ މަތިން މަލާކް އޭނަގެ ފުރޮޅިލީ ގޮނޑީގައި އޭނަގެ އެނދު ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ. އަދި ކޮންމެ ރެއެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން ފައިގައި ރިއްސާ ފަޅި ސިކުންތަކަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ. ފައިގެ ރިހުން ފިލަންދެން އެނދުން ފައި ބާލައިގެން އިރުކޮޅެއް ވަންދެން މަލާކް ދެލޯ މަރައިގެން އޮތެވެ. އެހެނަސް މާ ގިނައިރެއްނުވެ ތެދުވެލެވުނީ ފަންކާގެ ވައިން ވެސް ފަޔަށް މާ ބޮޑަށް ފިނިވާން ފެށުމުންނެވެ. މިއީ އޭނައަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާ ކަމަކަށް ނުވުމުން މަލާކް ވަގުތުން އެކަން ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. އެގޮތުން ފައިގައި ހުރި ތަދާއެކީ ވެސް އޭނަ ފައި އެނދުމައްޗަށް އެރުވިއެވެ. އެއަށްފަހު އަރިމަތީ މޭޒުމަތީގައި ބޭއްވިފައި އޮތް ބޯކޮށް އޮތް ދިގު އިސްޓާކީނު ނަގައި ފަޔަށް އަރުވަން ފެށިއެވެ. އިސްޓާކީން އަރުވައި ނިމުނު ވަގުތަކީ ސީލިންގްގެ މަތިން ފުރާޅުމަތީގައި ހިމަފޮދު ވާރޭގެ ތިކިތައް ތެޅެން ފެށި އަޑު އިވުނު ވަގުތެވެ. އެއާއެކު ވީ އުފަލާއެކީ އުޖާލާވި ހިނިތުންވުމަކާއެކީ މަލާކް ފަޔަށް ތަދުވާކަން ވެސް ހަނދާން ނައްތާލަމުން ނުހަނު އަރާމުގައި އެނދުގައި އޮތް ރަޖާ ގެނެސް ގައިގައި އަޅާލަމުން އޮށޯތެވެ. ހަމަ އެ ހިނދު އޭނަގެ ހަނދާނަށް އައީ އެރޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އިންދާ ޓީވީއިން ފެނުނު އެނދެއްގެ އިޝްތިހާރެކެވެ. އެ އިޝްތިހާރުގައި މި ޒާތުގެ މަންޒަރެއް ހުރިނަމަ މާ ރީތިވީހޭ ހިތަށްއެރި ހިނދު މަލާކަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. އިޝްތިހާރުތަކަށް އޭނަގެ ހުންނަ ޝައުޤުވެރިކަން ހިތަށްވެރިވުމުން ކުޑައިރުއްސުރެ އޭނަ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއްގެ މަތިން ހަނދާން އާވިއެވެ.

އެއްޗެއްގެ ހުރި ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަން އެހެންމީހުންނަށް ދައްކުވައި ދިނުމަކީ މަލާކަށް އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ވެސް ލިބިފައިވާ ހުނަރެކެވެ. ރަށުގައި ހުންނަ އެންމެ ގެއެއްގައި ހުންނަ ޓީވީއިން ފެންނަ އިޝްތިހާރުތައް ބެލުމަކީ އޭނަގެ އާދައެކެވެ. އަދި އެކުވެރިންގެ މެދުގައި އެ އިޝްތިހާރުތަކަށް ފާޑުކިޔައި ހެދުމަކީ ކުޑައިރުއްސުރެވެސް އޭނަ ގަޔާވެގެން ކުރާކަމެކެވެ. ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު މާރކެޓިންގްއަށް އޭނަގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ވާހަކަ ބުނިބުނުން އޭނަގެ ގިނަ އެކުވެރިންގެ މެދުގައި ސަމާސާއަކަށްވެގެން ދިޔައެވެ. ކުޑަ ރަށެއްގައި އުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރި އަންހެން ކުއްޖަކަށް މާރކެޓިންގް ފަދަ ދާއިރާއަކުން ކުރިއަށް ދެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ބުނެ ހަޖޫޖެހިއެވެ. އޭނަގެ މަންމަގެ ހެދިކާ އިޝްތިހާރު ކުރަންވީ ނޫންތޯ ބުނެ މަލާމާތްކުރިއެވެ. އެހެނަސް އެ މަލާމާތްތަކުން ހިތްދެރަވުމުގެ ބަދަލުގައި މަލާކް ހިތްވަރާއެކީ އެމީހުން އެ ބުނި ކަންތައް ކުރިއެވެ. މަންމަގެ ހެދިކާތައް އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތުން ކުރަހައިގެން ޕޯސްޓަރުތައް ހެދިއެވެ. އޭނަގެ ދެއަތަކީ ދޭތެރެދޭތެރެއިން އޭނަ ބޭނުންނުވާ ގޮތްގޮތަށް ވެސް ޙަރަކާތްކުރާ ދެއަތަށްވާތީ އޭނަ ކުރެހި ކުރެހުންތައް އޭނައަށް ވެސް އެހާ ރީއްޗެއްނޫނެވެ. އެހެނަސް އޭނަ ޖެހިލުންކަން ކަނޑާލަމުން އެ އިޝްތިހާރުތައް ގޭގެ ބޭރުގައި ތަތްކުރިއެވެ. އެ ޕޯސްޓަރުތަކުގައި ކުރަހާފަ ހުރި ކުރެހުންތައް އެހާ ރީއްޗެއް ނުވިއެއްކަމަކު ލިޔެފައި ހުރި ލިޔުންކޮޅަކީ ގިނަ މީހުންގެ ލޮލުގައި އެޅި ލިޔުންކޮޅަކަށްވިއެވެ. ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ އެއްޗެއްސަށް ބުރަވެ މަލާކް ލިޔަން ޚިޔާރު ކޮށްފައިވީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި އެ ރަށުގައި ހުންނަ މަދު ފިހާރަތަކުގެ ބޭރުން ފެންނަ އާދައިގެ ބަސްކޮޅުތަކަށް ނުވާތީވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މަލާކްގެ އެކުވެރިންގެ އަނގަ ބަންދުވިއެއްކަމަކު ދެންވެސް އޭނަގެ ހިތެއްނުފުރެއެވެ. އޭނަ ބޭނުންވަނީ އޭނަ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ދާއިރާއިން ދެވެން އޮތްހާ ދުރަކަށްދާށެވެ. ފުރޮޅިލީ ގޮނޑިއެއްގައި މުޅި ޢުމުރު ހޭދަކޮށްފައިވިޔަސް އޭނަގެ ހުވަފެންތަކުގައި ޙަޤީޤީ ކުލަ ޖެއްސިދާނެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށެވެ. އޭނަގެ އެ އުއްމީދު ފުރިހަމަ ވާން ކިހާ ގާތްވެފައިވިކަން މަލާކަކަށް ރޭކާނުލައެވެ.

އުފާވެރި ހުވަފެންތަކުން ޚިޔާލީ ފޮލާ ކައްކަމުން ދިޔަ ހިނދު ދޭތެރެދޭތެރެއިން އޭނަ އެރޭ ބޮޑުބޭބެ ދެއްކި ވާހަކަ މަތިން ވެސް ހަނދާންވަމުން ދިޔައެވެ. ނިދެމުން ދިޔަ ވަގުތު އަނުމްއާއި އަނުމްގެ ބޭބެއަކާއިމެދު ވެސް ވިސްނެމުން ދިޔައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު އަނުމް ދުވަހަކުވެސް އޭނަގެ ޢާއިލާ މީހަކާއި ބެހޭގޮތުން ރުހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވާތީވެ ކަންނޭނގެއެވެ. އަނުމްގެ އެ ބޭބެ ތަފާތުވަނީ ކިހިނެއްތޯ މަލާކްގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ.

މަލާކްގެ ހިތަށް ވެރިވަމުން ދިޔަ ސުވާލުތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައީ އޭނަގެ އެސްފިޔަތަކަށް ބަރުވެ އޭނަގެ ދެލޯ މެރިގެން ދިޔުމުންނެވެ. ހަމަ އެ ހިނދު އާދައިގެ މަތިން މަންމަގެ ނަޞޭޙަތެއްގެ މަތިން ހަނދާންކޮށް ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔާލީ އެހެނިހެން ޒިކުރުތައް ނުކިޔާ ކަމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ނަފްސު ހިސާބަކަށް ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ.

 

**

 

އެރޭގެ އެ ވަގުތު މަލާކް އޮތް ކޮޓަރިއަށް ވުރެ ދެގުނަ ތަނަވަސް ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި އެއްކަލަ ޒުވާނާ ބިންމަތީގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި އޭނަގެ ހެދުން ފޮށި ހުޅުވާލީއެވެ. ފޮށީގެ ތެރެއިން އަޅި ކުލައިގެ ޓީޝާޓެއް ނަގައި އޭތި ބޮލުން ވައްޓާލަމުން އޭނަގެ ބިޔަ ހަށިގަނޑަށް މަހާލި ވަގުތު އޭނަ ހުރީ މޫނުބަލާ ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައެވެ. އެ ހިނދު ހަތަރެސްކަން ބައްޓަމަށް ހުރި އޭނަގެ ފިރިހެންވަންތަ މޫނު އެ ލޯގަނޑުން ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ގަދަ ބުމައިގެ ދަށުގައިވި ހަނި ދެލޮލުގެ ސަބަބުން އެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެފައިވަނީ ސީރިއަސް ގޮތެކެވެ. ރޭގަނޑުގެ އެ ވަގުތު ވީއިރު އޭނަގެ އިސްތަށިގަނޑުގައިވި ތެތްކަން ފިލާފައިވުމުން ކަނދުރައާއި ހަމައަށް އޮތް އިސްތަށިގަނޑުގެ ރޫފައަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށާފައިވިއެވެ. އެހެނަސް އެ ޒާތަށް ހުއްޓެއްކަމަކު ވެސް އޭނަ އެތައް އަހަރެއްގެ މަތިން ބިނާކުރި ހަށިގަނޑުގެ ސަބަބުން އޭނަ ފިލްމީ ތަރިއަކާއި ވައްތަރުކުރުވައެވެ. ލޯގަނޑުން އަމިއްލަ ސޫރައަށް ބަލަން ހުރެ ފަޚުރުވެރި ހިނިތުންވުމުގެ ފަހަތުގައިވި ސިއްރަކީ ވެސް އޭނައަށް އެކަން ޤަބޫލުކުރެވުން ކަންނޭނގެއެވެ.

ޒުވާނާ އެހެން ހުއްޓާ އޭނަގެ ސަމާލުކަން އެހެން ދިމާލަކަށް ދިޔައީ އެނދުގެ އަރިމަތީ މޭޒުމަތީގައި ބޭއްވިފައި އޮތް އޭނަގެ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުންނެވެ. އެއާއެކު އޭނަ އެ ދިމާލަށް ގޮސް ފޯނު ނަގައި ބަލާލިއެވެ. ފޯނުގެ ސްކްރީނަށް އަރާފައި އޮތް ނަމަކީ 'ބޮޑުމަންމަ' އެވެ. އެ ނަން ފެނިފައި ވެސް ޒުވާނާގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވީ އުފާވެރި ހިނިތުންވުމެކެވެ. އޭނަ ވަގުތުން ފޯނު ނަގައި ސްޕީކަރަށްލަމުން ފޯނު އެ މޭޒުމަތީގައި ބޭއްވިއެވެ.

"ހާދަ ލަހަކުންނޭ ބޮޑުމަންމަ ކޮއްކޮ މަތިން ހަނދާން ތިވީ. ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ އެކަމާހެދި." ޒުވާނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަނެއްކާވެސް ރީތިވާ މޭޒު ދޮށަށް ގޮސް އޭނަ ރީތިވާން ނެގި އެއްޗެހި އަނބުރާ ފޮށްޓަށް އަޅަން ފެށިއެވެ.

"އަޅޭ އެބަ އިނގެއްނު ބޮޑުމަންމަ ކިހާ ބިޒީވާނެކަން މި ދުވަސްކޮޅު. އަނުމް ވެސް އަދި ކޮއްކޮވެސް އަންނަނީ މާދަމާ ވިއްޔާ. އަދި މިގޭގެ ތެރޭގަ ބަޔަކު އަންނަން އުޅޭހެން ވެސް ހީވަނީ ބޮޑުމަންމައަށް އެކަނި ވިއްޔާ. އެހެންނޫނަސް މީހަކު ޑޮކްޓަރަކަށްވެގެން އަނބުރާ ގެއަށް އަންނައިރު އާދައިގެ ގޮތަކަށް ވެސް މަރުޙަބާ ނުކިޔޭނެތާ." ފޯނުން އެ ވާހަކަ އިވުނުއިރު ޒުވާނާ ރީތިވާ މޭޒުމަތީގައި ހުރި އެންމެ ފަހު އެއްޗެހި ފޮށްޓަށް އަޅާލީއެވެ.

"ހެހެހެ.....އާނދޯ؟ ތިހެން ބުނީމަ މިހާރު ދެވޭ ގޮތް ލަސްވެގެން މިއުޅެނީ ވެސް. އޭ ބޮޑުމަންމަ ކޭކެއް އަޅަންޏާ މިފަހަރު ނުލިޔައްޗޭ ކޮކީއޭ. ކޮންމެ ސެލެބްރޭޝަންއެއްގަ ދޮންބެ ހުރެގެން އިންސްޓާއަށް ފޮޓޯލާއިރު އޮންނަނީ އެހެން. ވަރަށް ޖޯކުޖަހާނެ އެންމެން." ޒުވާނާ ފޮށީގެ މަތިގަނޑުގައި ހުރި ބައިގެ ތެރެއިން އޭނަގެ އައި ޕެޑް ނަގައިގެން ފޮށި ލައްޕާލުމަށްފަހު އެނދު ކައިރިއަށްދަމުން ބުންޏެވެ.

"ހޫނ....އަހަރުމެން ނޫޅެމޭ ނަންވެސް ލިޔާކަށް. ލިޔާނީ ޑޮކްޓާރ އަޔާޒް، އެމްބީބީއެސް." އެކޮޅުން އެ ބަސްތައް ކިޔުނު ވަގުތަކީ އަޔާޒް އެނދަށް އަރައި އޭނަގެ އައި ޕެޑް ހުޅުވާލި ވަގުތެވެ. އައި ޕެޑްގެ މެދުގައި ވެސް އޭނަގެ ނަން ލިޔެވިފައިވީ ދެންމެ އެ އިވުނު ފަދައިންނެވެ. ނަމުގެ ފަހަތުން ފެންނަމުން ދިޔަ ފޮޓޯގައި ހުރި އަޔާޒް ދަސްވެނިވި ދުވަހު އޭނަ ހިނިތުންވެލައިގެން ވަކިން ނަގާފައި ހުރި ފޮޓޯއެކެވެ.

"ޔޫ ނޯ މީ ޓޫ ވެލް ބޮޑުމަންމާ." އައި ޕެޑްގައި ޕާސްވޯޑް ޖަހަމުން އޭނަ ބުންޏެވެ.

"ހޫނ ދެން ހެވޭ. ޅައިރު ހޮޑުލައި ހެދީ ވެސް މި އުނގަށްވިއްޔާ އެނގޭނެއެއްނު. އާނ އޯކޭ ދެން މިހާރު ދާންވެއްޖެ. އެއްކަލަ އަޔާޒްގެ ފޭވަރިޓް ޑުވެޓް ހަލާކުވިއެއްނު ލަޔާން ކޮއްކޮއާ ލިލިއަން ކަތުރުން ފައިޓެއް ހިންގި ދުވަހު؟ އޭތި އަލުން ފަހަން ދިނިން ކުރިން ރޭ...މިހާރު އޭތި ނިމިފަ ކަންނޭނގެ އޮންނާނީ. އޭތި ނަގަން ދާންވެގެން މިއުޅެނީ." އެކޮޅުން އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކި އަޑު އިވިފައި އަޔާޒަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ.

"ޔޫ އާރ ދަ ބެސްޓް އާންޓް ބޮޑުމަންމާ! ލަވް ޔޫ!!" އަޔާޒް އޭނަގެ ބޮޑުދައިތަ ކަމަށްވާ ވަސީމާއަށްޓަކައި ލޯބިން ފުރިގެން އައި ހިތަކާއެކީ ފޯނަށް ބަލަން އިނދެ ބުންޏެވެ.

"ލަވް ޔޫ ޓޫ....އޭ އެއްކަލަ ނިޝާން އެބަ ގުޅާ. ކޮންފަރެންސަށް އެބަލަން. ހިނގާބަލަ ޖޭ ކޮށްލަން." އަޔާޒް އެ ވާހަކަ އިވިފައި ހީލަމުން ހިނގާށޭ ބުނެލިއެވެ.

"އޭ ބޮޑުމަންމަ އައިސްދީބަލަ ލިލިއަން ކައިރިއަށް. އަހަރެން އުޅެއުޅެ ނިދާ ހެދުން ލާން އެއްބަހެއްނުވި. ހަމަ އެ ރަތްކުލައިގެ ހެދުން ލާން އުޅެނީ." ފޯނުން އިވުނު އޭނަގެ ދޮންބެގެ އަޑަށް އަޔާޒްގެ ހިނިތުންވުން ފުންވިއެވެ. ދޮންބެގެ އަޑުގެ ފަހަތުން އޭނައަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ 2 އަހަރުގެ ލިލިއަން ކުދި ކިޔާ އަޑަށް ވެސް އޭނަގެ ހިތް އުފާވެރިކަމުން ބަންޑުންވެގެން ދިޔައެވެ.

"ސާބަސް! މުޅި މާލެ ހިންގާ ވަކީލެއް. އެކަމަކު އަމިއްލަ އަންހެން ދަރިފުޅާ ދެމީހުން ކުރާ ޒުވާބަކުން މޮޅެއްނުވޭ. މި އަންނަނީ!" ވަސީމާ އެހެން ބުނެ ފޯނު ކަނޑާލި އަޑަށް އަޔާޒަށް ހީލެވުނެވެ.

"ލިލިއަންއަކީ ވެސް ކުޑަކުޑަ ވަކީލެއްވިއްޔާ ދޯ ބްރޯ؟" އަޔާޒް ބުނެލިއެވެ.

"އަނހަ! އަޔާޒް ވެސް އެބަހުއްޓޭދޯ؟ ކޮބާ މިހާރު ފުރަނީތަ؟" ނިޝާން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

"ނޫނޭ އަދި ނުފުރަން." އަޔާޒް އޭނަގެ އައި ޕެޑުން ގޫގުލްއަށް ގޮސް އެއްޗެއް ޓައިޕްކުރަމުން ބުންޏެވެ.

"ސީރިއަސްލީ؟ އައި ތޯޓް ޔޫ ހޭޓެޑް އިންޑިޔާ. ހީކުރީ ރިޕޯޓްތައް ލިޔެ ނިމޭއިރަށް ތިތަނުންދާން ޓިކެޓް ނަގާނެކަމަށް." ނިޝާން ބުނި އަޑު އިވުނެވެ.

"އާނދޯ؟ އެކަމަކު ތަންކޮޅެއް އިންޓްރެސްޓިންގް ކޭސްއެއް ފެނިގެން އެ ޕޭޝަންޓްއާ ބައްދަލުކުރަންވެގެން މަޑުކުރީ." އަޔާޒް އޭނަ ސާރޗްކުރަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ސާރޗްކުރުމާއެކު ފެންނަން ފެށީ ޚާއްޞަ ގޮނޑިތަކުގައި އިށީނދެގެން އެހެން ނޫނީ ވަކި ވައްތަރެއްގެ ބޫޓު ލައިގެން ތިބި ބޮޑެތި މީހުންނާއި ކުޑަ ކުދިންގެ ފޮޓޯތަކާއެކީ ހުރި ލިޔުންތަކެވެ.

"ހަހަ....އަންހެން ކުއްޖެއްތަ އަނެއްކާ؟ ތިއޮތީ މީހެއްގެ ސިކުނޑި ފެނިފަ ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ލޯބިވެވިފަ. ސޯ ރޮމޭންޓިކް!" ނިޝާން ސަމާސާކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ހިނދު އެމީހުންގެ ބޮޑުމަންމަ ގޮސް ލިލިއަން މަސަލަސް ކުރާ އަޑުވެސް އަޔާޒަށް އިވުނެވެ.

"ރޮމޭންޓިކް މައި ފުޓް! އެކުއްޖާގެ ނަންވެސް އަހަރެން ހަނދާނެއް ނެތް މިހާރު. ކޮންމެސް މަރިޔަމެކޭ. އެނގެއެއްނު އަހަރެންގެ ގޮތް. ހަމައެކަނި ސްކޭން މަތިން ހަނދާން ހުރީ. އައި ތިންކް އައި ކޭން ހެލްޕް ހާރ. އެހެންވީމަ ބޮޑަށް މި މަޑުކުރަނީ. އެހެންނޫނަސް އެނގެއެއްނު އަހަރެން ލޯބިވާ އެންމެ ކުއްޖެއްކަން ހުންނަނީ." އަޔާޒް ފަހު ޖުމްލަ ބުނެލީ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ހިސާބަކަށް ރަތްވެގެން ދިޔަ މޫނަކާއި އެކީގައެވެ.

"ކާކު؟ ޑޯންޓް ޓެލް މީ ޔޫ ސްޓިލް ލައިކް ދެޓް މައުވާ!" ނިޝާން އެހެން ބުނެލީ ހިސާބެއްގެ ނުރުހުންތެރިކަމާއެކީގައެވެ. އެއާއެކު އަޔާޒްގެ ހިނިތުންވުން ފަނޑުވިއެވެ.

"އެކަމަކު....އަހަރެން އަދިވެސް ލޯބިވޭ މައުވާދެކެ." އަޔާޒަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ މަޑުމައިތިރި އަޑަކުން ސީރިއަސްކަމާއި އެކީގައެވެ.

"އޭނަ ކުރި ކަންތަކަށްފަހު ވެސް؟ ސީރިއަސްލީ އަޔާޒް ޔޫ ޑޯންޓް ޑިޒާވް ހާރ! އަދިވެސް ވަގުތު އެބައޮތް. އޭނަ ދޫކޮ.." ނިޝާންގެ ވާހަކަ މެދުކެނޑުނެވެ.

"މައު މަޢާފަށް އެދުނޭ ބްރޯ. އަހަރެން މަޢާފުކޮށްފިން. އެންޑް އައި ސްޓިލް ލަވް ހާރ..." އަޔާޒް އެހެން ބުނެލީ ހިތާމަވެރިކަން ވެރިވާން ފެށި މޫނަކާއި އެކީގައެވެ. ދެކެވެން ފެށި ވާހަކައިގެ ޒާތުން ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ސްކްރީނަށް ވެސް އަޔާޒްގެ ސަމާލުކަމެއް ނުދެވުނެވެ.

"އަޔާޒް.....އެކަމަކު އެއީ އެކީގަ ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފަށަންވީ ކަހަލަ ކުއްޖެއްނޫނޭ. ބޮޑުމަންމަ ކައިރިއަށް ގެއަށް ގެންނަންވީ ޒާތުގެ ކުއްޖެއް ނޫން އެއީ. އެންޑް ޔޫ ނޯ ދެޓް!" ނިޝާން އެހެން ބުނި އަޑަށް އަޔާޒްގެ ކަތުރުކަށިގަނޑަށް ބާރުވީ އޭނަގެ ހިތުތެރޭގައި އުތުރި އަރައިގަތް އިޙްސާސްތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

"އަހަރެން ތިކަހަލަ ނަޞޭޙަތް ހޯދަންވީ ދެކުދިން ހޯދައި ވަރިވެފަ ހުރި މީހެއްކައިރިން ނޫންހެން ހީވަނީ." އައި ރުޅީގައި އަޔާޒަށް ބުނެލެވުނެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނައަށް އެކަމާމެދު ހިތާމަވެސް ކުރެވުނެވެ. މީގެ މަދު މަސްތަކެއް ކުރިން ވަރީގެ މަރުޙަލާއެއް ކަނޑައްތުކުރި އޭނަގެ ދޮންބެއަށް އެ ބަސްތަކުން ކުރާނެ އަސަރު އެނގުންވުމުންނެވެ. އޭނަ ވަގުތުން މަޢާފަށް އެދެން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެނަސް އެ ޙާލަތުގެ ގޮތުން އޭނަ އެކަމަށް ނުކުޅެދުނެވެ.

"ރައިޓް....ވެދާނެ ތިއީ ތެދަކަށް ވެސް. އެކަމަކު މިކަން ވެސް ހަނދާން ބަހައްޓާތި. އަޔާޒަށްވުރެ ބޮޑަށް ދުނިޔެ ފެނިފަ ހުރީ ދޮންބެއަށް. ވަރަށް ސަލާމް!" ނިޝާން އެހެން ބުނެ ވަގުތުން ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. އެއާއެކު އަޔާޒަށް ދެލޯ މަރާލަމުން ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. ދޮންބެއާއި ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކަތައް އަދިވެސް އެއްފަހަރު ހަނދާންކޮށްލުމަށްފަހު އޭނަ ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. އެއަށްފަހު އޭނަގެ އައި ޕެޑުން ބްރައުޒާރ ކްލޯޒްކުރުމަށްފަހު ގެލަރީއަށް ދިޔައެވެ. ގެލަރީ ހުޅުވާލުމާއެކު ފެނިގެން ދިޔައީ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ފޮޓޯތަކެވެ. އަޔާޒް އެ ފޮޓޯތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހަކަށް ނެގިފައިހުރި ފޮޓޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ފޮޓޯގައި އެ އަންހެން ކުއްޖާ ރަތް ކުލައިގެ ކަކުލާއި ހަމައަށް އޮތް ހެދުމަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ޖިންސެއް ލައިގެން ފެހި ބަގީޗާއެއްގެ ތެރޭގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ބެންޗެއްގައި އިންއިރު މޮޑެލަކާއި ވަކި ތަފާތެއްނެތެވެ. ކޮނޑަށްވުރެ މައްޗަށް ކުރުކޮށް ކޮށާލެވިފައިވި އިސްތަށިގަނޑުގެ އެކި މަތިން ފެށިގެން ތިރިއަށް ކުލަ މަޑުވާ ފަދައަކުން މަޑު މުށިކުލައިގެ ޖެއްސިފައިވީއިރު މޭކަޕްކުރަން މޮޅުކުއްޖެއްކަން އެ ވަށް މޫނުމަތިން އެނގެއެވެ. އައިލައިނާއިން ލޮލުގެ ވަށައިގެން ކުލަ ގަދަކޮށް މަސްކަރައިން އެސްފިޔަތައް ދިގު ކުރެވިފައިވިއެވެ. އޭނަގެ ހެދުމުގައި ހުރި ކުލަ ތުންފަތުގައި ޖެއްސިފައިވީއިރު ތުންފަތަށް ވެރިކުރުވާފައިވީ ލާނެތް ހިނިތުންވުމެކެވެ. އެއްފައި މައްޗަށް އަނެއްފައި އެރުވިފައިވީއިރު ފަޔަށް ލައްވާފައިވީ ކަޅުކުލައިގެ ތުނި އިސްޓާކީނެކެވެ. ކަކޫމަތީގައި ބޭއްވިފައި އޮތް ދެއަތުގެ ނިޔަފަތިތައް ދިގު ކުރެވި ކުލަޖެއްސިފައިވިއެވެ.

ކޮންމެ މީހަކު މައުވާއާއި ބެހޭގޮތުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދެކުނެއްކަމަކު އަޔާޒް އެ ފޮޓޯއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނީ މަސްތުވެފައިވާ ފަދައަކުންނެވެ. ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ކިޔުނަސް އެއީ އޭނަގެ ހިތުން ޖާގަ ހޯދި އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ކުއްޖާއެވެ. އަދި އޭނަގެ މުޅި ޙަޔާތް އެކީގައި ވޭތުކުރަން ބޭނުންވާ ކުއްޖާވެސްމެއެވެ.

އަޔާޒް ފޮޓޯއަށް ބަލަން އިނދެފައި މައުވާގެ މޫނާއި ކައިރިން އިނގިއްޔެއް ޖައްސާލީ ލޯތްބާއި އެކީގައެވެ. އެއަށްފަހު އޭނަ އެ ފޮޓޯ ގެނެސް މޭގައި ޖައްސާލުމަށްފަހު ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ.

 

**

އޭގެ އަނެއްދުވަހު ގެ ހެނދުނު 8:30 ވާން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް އަޔާޒް ގޮސް 'ކޯރމެޑް' ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގެން ދިޔައީ ލަގެޖްވެސް ހިފައިގެންނެވެ. އެތާނގައި ހުރެފައި ރޭ އޭނަ ޝައުޤުވެރިވީ ބަލިމީހާއާއި ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު ވަގުތުން ފުރައިގެން ދެވޭ ގޮތަށެވެ. ދޮރު ކައިރީގައި ހުރި ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކާއި އޭނަގެ ލަގެޖް ޙަވާލުކުރީ 9:30 ވާއިރު އޭނައަށް ނާދެވޭނަމަ ފްލައިޓްގެ މަތިން އޭނައަށް ހަނދާން ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގެން ގޮސް އަޔާޒް އިށީނީ އޭނައާއި ނުހަނު އެކުވެރި ޑޮކްޓާރ ފާރނޭންޑްގެ ކޮޓަރީގެ ބޭރުގައި ހުރި ބެންޗެއްގައެވެ. އެދުވަހު ކޮންމެވެސް ކަމަކާހެދި ޑޮކްޓަރު ލަސްވާނެ ވާހަކަ އިވުމުން އަޔާޒް ހިސާބަކަށް މާޔޫސްވިއެވެ. ރޭ އޭނައަށް ހޯދުނު ހޯދުންތައް އޭނަ ހުރީ އެހެން ޑޮކްޓަރަކާއި ޙިއްސާކުރަން ބޭނުންވެފައެވެ. އެ ބަލިމީހާގެ ފަރުވާއާއިމެދު އެ ޑޮކްޓަރު ދެކޭގޮތް ދެނެގަތުމަށެވެ.

ގޮނޑީގައި އިނދެގެން އޭނަގެ އައި ޕެޑުންވެސް އޭނައަށް ކުރެވެމުން ދިޔައީ އެ މަސައްކަތެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި އިންއިރު ވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ރޭ އޭނައާއި ދޮންބެއާއި ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކަ ހަނދާންވަމުން ދިޔައެއްކަމަކު އޭނަ އެކަމާމެދު ނުވިސްނޭތޯ ބެލިއެވެ. އަދި އޭނަގެ ހޯދުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. ޑޮކްޓާރ ފާރނޭންޑް ވަދެގެން ދިޔައިރު އޭނައަށް ގޮވާލީ ވެސް އޭނަ އެހެން އިންދައެވެ. އޭނަ ހަމަ އެ ވަގުތު ވެސް ޑޮކްޓަރާއި އޭނަ ޙިއްސާކުރަން ބޭނުންވި ވާހަކަ ދައްކަން އުޅުނެވެ. އެހެނަސް ބަލި މީހަކުވެސް ޑޮކްޓަރާއި ބައްދަލުކުރަން އައުމުން އަޔާޒް އެކަން ފަސްކޮށްލަމުން ޑޮކްޓަރާއި އެކީ އެ ކޮޓަރިއަށްވަނެވެ. އަދި ކޮޓަރީގައި ޑޮކްޓަރުގެ މޭޒުގެ ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ދިގުކޮށް ހުރި ސޯފާގައި އިށީނދެގެން އިނދެ އެކި ބަލި މީހުން ރޭ އޭނަ ލިޔުނު ރިޕޯޓްތައް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަމުން ދިޔަ އަޑު އަހަމުން ދިޔައީ ވެސް އޭނަގެ ހޯދުންތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތިއެވެ. ކޮންމެ ބަލި މީހަކު ވަދެގެން އަންނައިރު އޭނައަށް ދޮރާއި ދިމާލަށް ބެލެނީ ނުހިނގޭ އަންހެން ކުއްޖަކު ވަދެގެން އާދޭތޯއެވެ. އެހެނަސް ގަޑިއިރެއް ނިމެން ކައިރިވީއިރު ވެސް އޭނަގެ އެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް ނާދެއެވެ. އެ ބަލިމީހާ އެ ދުވަހު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ނާންނަނީތޯ ހިތަށްއެރި ވަގުތަކީ އެވަގުތު ކޮޓަރީގައި ހުރި ބަލިމީހާ ނިކުމެ އެހެން ބަޔަކު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަން ވަގުތެވެ. އެމީހުން ވަދެގެން އައިއިރު ވެސް އަޔާޒް ހުރީ ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އެއީ މެދު ޢުމުރުގެ ފިރިހެނަކާއި ޒުވާން ފުރައިގެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. ދެމީހުންގެ މޫނުމަތިން އެއީ އޭނައަށް އެދުވަހު ފެނުނު ފުރަތަމަ ދެ ދިވެހިންކަން އޭނައަށް އެނގުންވިއެވެ. އެހެނަސް ދެމީހުންވެސް ހެވިދިއްލިފައި ތިބި ގޮތުން އެތާނގައި ބަލި މީހެއް ހުރިހެން އޭނައަށް ހިއެއްނުވިއެވެ. އެމީހުން ޑޮކްޓަރުގެ ކުރިމަތީގައި އިށީނދެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން އެކަން ޔަޤީންވިއެވެ.

"ހެލޯ ޑޮކްޓާރ....މި އެމްއާރްއައި ސްކޭންއާ ރިޕޯޓް ދައްކާލަންވެގެން މިއައީ. ބަލިމީހާއަކަށް ނާދެވުނު މިއަދު. އެއީ 20 އަހަރުގެ ނުހިނގޭ އަންހެން ކުއްޖެއް. ފެށުނީއްސުރެވެސް އެކުއްޖާއަކަށް ނުހިނގޭ. ކޮޅަށް ތެދުވާއިރަށް ފައިގަ ރިއްސައިގެން ވެއްޓެނީ. މި ރިޕޯޓްއިން އެކުއްޖާއަށް ނުހިނގޭ ސަބަބު އެނގޭތޯ ބަލާލަންވެގެން މިއައީ." އެ ދެމީހުންކުރެ ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖާ ކޮށި އިނގިރޭސި ބަހުން ދެއްކި ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިން އަޔާޒްގެ ހުރިހާ ޙިއްސެއް ހޭލިހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. އޭނައަށް ވަގުތުން ސޯފާއިން ތެދުވެލެވުނެވެ. އޭނަ އެމީހުންނާއި ދިމާލަށް އަންނަ އަޑަށް ޑޮކްޓަރުގެ އިތުރުން އެ ދެ ފިރިހެނުންގެ ނަޒަރުވެސް އޭނައަށް އަމާޒުވިއެވެ. އަޔާޒް ވަކި އެއަކަށް ފަރުވާލެއްނެތި އެތާ ދުރުގައި ހުރި އޮފީސް ގޮނޑި ދަމައިގެން ގޮސް ޑޮކްޓާރ ފާރނޭންޑްގެ ކައިރީގައި އިށީނެވެ.

"ޑޮކްޓާރ ފާރނޭންޑް....އެންމެ ރަނގަޅުތަ އަޅުގަނޑު މި ކޭސް ތަފްޞީލުކޮށްދިނަސް؟ ދިވެހިންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅަށް ބުނެވެސް ދެވޭނެ ކަންނޭނގެ." އަޔާޒް އިނގިރޭސި ބަހުން ޑޮކްޓާރ ފާރނޭންޑް ކައިރީގައި އެދުނެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ޑޮކްޓަރު ކިޔައިދިނުމުން އެމީހުންނަށް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ބަލިމީހާއަށް އެދެވޭ ފަރުވާއެއް ނުލިބިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވުމުންނެވެ.

"އޯކޭ....މި ޑޮކްޓަރު ކިޔައިދެނީ. ވަރަށް ރަނގަޅު ޑޮކްޓަރު ތިބޭ." އަޔާޒަށް ޖަވާބުދިނުމަށްފަހު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދިވެހި އެނގޭ ޑޮކްޓާރ ފާރނޭންޑް އެތާތިބި ފާރޫޤާއި ނިމާލަށް ޔަޤީންކަން ލައިދިނެވެ. އެމީހުން އަޔާޒަށް ބަލާލީ ހިސާބަކަށް ނުރުހުންވެގެން ތިބެއެވެ. އެއީ ކީއްވެކަމެއް އަޔާޒަކަށް ނަގައިނުގަނެވުނެވެ. އޭނަ ޒުވާންކޮށް ހުރުމުން އޭނައަށް އިތުބާރު ނުކުރެވުނީކަމަށް ހީކުރެވުނެވެ. އެހެނަސް އަޔާޒް އަމިއްލަ ޤާބިލިއްޔަތުކަމަށް ޝައްކެއް ނުކުރެއެވެ. އެ ބަލިމީހާއަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ އޭނައަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ. އޭނަ އިތުރަށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައް ހުރުމުން އޭނަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ސުވާލަކުން ފެށިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ ޑރ. އަޔާޒް. އަޅުގަނޑު މީ ނާރުގެ ޑޮކްޓަރެއް ނޫން އެކަމަކު ކިޔެވުމުގެ ތެރޭގަ ވަރަށް ގިނައިން ނާރުގެ ބަލިތަކާމެދު ދިރާސާކުރިން. އަޅުގަނޑު މި ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ޖަވާބުދިނުން އެދެން. މި ކުއްޖާ އުފަންވީ ދުވަހު ކަންތައްވީ ގޮތް ކިޔައިދިނުން އެދެން." އަޔާޒް އަދަބުވެރިކަމާއެކީ އެދުނެވެ. އެމީހުންގެ މޫނުމަތިން ދެންވެސް ފެންނަމުން ދިޔައީ ހިސާބެއްގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމެކެވެ. އެފަދަ މޫނެއްގައި އިނދެ ވާހަކަ ދެއްކީ ފާރޫޤެވެ.

"އެކުއްޖާ އުފަންވީ ވަރަށް ދަތި ގޮތަކަށް. އުފަންވެގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ނޭވާވެސް ނުލާ. ވަރަށް މަސައްކަތުން ނޭވާ ލެވުނީ. ފަހުން ވެސް ވަރަށް ބަލިކޮށް އުޅުނީ. އަހަރުމެން ހިއެއްނުކުރަން ދުނިޔޭގަ ހުންނާނެ ކަމެއްވެސް. އެކަމަކު ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން އެކުއްޖާ އެހެރީ މިހާރު." ފާރޫޤު ތެދުތެދަށް ކިޔައިދިނެވެ. މަސްޢޫދުގެ ކުޑަ ގޭގެ ތެރޭގައި މަލާކް އުފަންވި ދުވަހަކީ އޭނަވެސް ރަށުގައި ހުރި ދުވަހެކެވެ. އޭނައަށް ސާފުކޮށް އެވާހަކަ އެނގެނީ އެހެންވެއެވެ. އޭނަ ވެސް މަލާކަށް ވެގެން އުޅޭގޮތް ދެނެގަންނަން އުޅޭކަމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އެމޫނުމަތިން ފާޅުވާން ފަށާފައިވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ހީވެފަ އޮތީ ރަނގަޅަށް...." އަޔާޒަށް ބުނެލެވުނެވެ. އެ ހިނދު އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި ތިބި ދެމީހުން އޭނައަށް ފުން ނަޒަރެއް ދިން މަންޒަރު ފެނިފައި އަޔާޒް ހަމަޖެހިލަމުން މޭޒުމަތީގައި އޮތް ދެއަތް ގުޅުވާލިއެވެ.

"ސެރެބްރަލް ޕަލްސީ....އުފަންވުމުގެ ތެރޭގަ ސިކުނޑިއަށް ރަނގަޅު ވަގުތުގައި އޮކްސިޖަން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފަ ހުރީ. އެ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ފައިގެ މަސްތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާތީ ނުހިނގެނީ." އަޔާޒް ކިޔައިދިން ވާހަކައިން ފާރޫޤާއި ނިމާލުގެ މޫނުމަތިން ޙައިރާންކަން ފާޅުވީ ހިނދު ކޮމްޕިއުޓަރުގެ މޮނީޓަރުން އެމްއާރްއައި ސްކޭން ބަލަން ހުރި ޑޮކްޓާރ ފާރނޭންޑް އަޔާޒް ބުނި އެއްޗަކަށް ބޯޖަހާލިއެވެ.

"ހަމައެކަނި ފައިގައެއް ނޫން. އަތުގެ ބާރުގަ ވެސް މައްސަލަތަކެއް ހުރުން އެކަށީގެންވޭ. މީގެ އިތުރުން ބޭނުންނުވާ ވަގުތު ޙަރަކާތްތައް ގެނެވުމާ ކުދިކުދި ކަންތަކާހެދި ވެސް ސިއްސައިގެން ދިޔުމަކީ ބަލިމީހާއަށް ދިމާވާނެ މައްސަލަތައް. އެމްއާރްއައި ހެދި ވަގުތުވެސް ސިއްސައިގެން ދިޔަކަން ސްކޭންއިން އެނގޭ. އެކަމަކު މި ހުރިހާ ކަންތަކާ އެކީގަ ވެސް ބަލިމީހާގެ ވިސްނުން ރަނގަޅުކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ. އެކަން ޔަޤީންކުރަން ބަލިމީހާއާއި ބައްދަލުކުރުން މުހިއްމު. ކޮބައިތޯ އެކުއްޖާ؟" އަޔާޒަށް އަހާލެވުނެވެ. އެއާއެކު ފާރޫޤުގެ މޫނުމަތިން ފާޅުވެގެން ދިޔައީ ނުތަނަވަސްކަމެވެ. އޭނަގެ ނިތުން ދާތިކިތައް ހިއްލަން ފެށި ވަގުތު މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ގޭގަ ހިނގި ކަންތައް ހަނދާނަށްއައެވެ.

"މަލާކް ތައްޔާރުވެއްޖެ ބޭބެ. ހިނގާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން." މަލާކް އޭނަ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބޭރަށްދާން ލައި އުޅޭ ކަހަލަ ހެދުމަކާއެކީ ޝޯލް އަޅައިގެން ކޮޓަރިން ނިކުންނަމުން ބުންޏެވެ. އެއާއެކު ސިޓިންގް ރޫމުގެ ސޯފާގައި ތައްޔާރުވެގެން އިން ފާރޫޤު ކޮޅަށް ތެދުވެލިއެވެ.

"މަލާކް މަޑުކޮށްލާ. ބޭބެއާއި ނިމާލްއާ ދެމީހުން ޑޮކްޓަރު ބުނާ އެއްޗެއް އަޑުއަހައިގެން އައިސް މަލާކަށް ކިޔާލަ ދޭނަން. ގޮނޑީގަ އިނދެގެން ސިޑިން ފައިބަން އެހެންނޫނަސް ވަރަށް އުދަގުލެއްނުދޯ؟ ހިނގާ ނިމާލް!" ފާރޫޤު ފަރުވާކުޑަ ނަޒަރެއް މަލާކަށް ދެމުން ކޮޓަރިން ނިކުތް ނިމާލާއެކީ ދާން އުޅުނެވެ.

"ނޫން ބޭބޭ. މަލާކްވެސް ބޭނުންވޭ ޑޮކްޓަރު ބުނުއްވާ އެއްޗެއް އަޑުއަހަން. ރޭގަ ހެދި ޓެސްޓްއިން މަލާކަށް ނުހިނގެނީ ކީއްވެކަން އެނގޭނެހެން ވަރަށް ހީވޭ." މަލާކް އޭނަގެ ގޮނޑި ކުރިއަށް ދުއްވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެ ވާހަކަ އެތާ އެއްފަރާތެއްގައި ހުރި ކާމޭޒުދޮށުގައި އިން ފަރުޒާނާއަށް އިވުމުން އަޑުހަރުވިއެވެ.

"އަހަރުމެން ބުނާ އެއްޗަކާ ދެކޮޅު ހަދަން ތީ އަދި ކާކުތަ؟ އެނ؟" ފަރުޒާނާ އެހެން ބުނެލީ އޭނަ ކާން އުޅުނު ޕާންފޮތި ތަށީގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލަމުންނެވެ. މަލާކަށް އެ ދައްތައާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނީ ބިރުގެންފައިވި ހިތަކާއި އެކީގައެވެ. ވަރަށް ބޮޑުކަމެއް ގޯސްކޮށް ވާންއުޅޭ ކަމުގެ އިންޒާރެއް އޭނަގެ ސިކުނޑި ދިނެވެ.

 

ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

  1. Next plzzz

  2. I love your stories<3

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ވާހަކަ