ރިޕޯޓް

ތިބާގެ 'ސިމްޕަލް' ފޮޓޯ

...: ވާއޯ! ޔޫލުކް ބިއުޓިފުލް.

ތިބާ: ހެހެ! ތެންކްސް.
...: ހޫމް ހޫމް މިވަރުކަމެއް ނުދެކެން... ތިހިރަ ނަލަކަމެއް.. އުންމްމްމްމަ
ތިބާ: އަޅޭ އަސްލުތަ؟.. ތެންކްސް އަލޮޓް އިނގޭ!

އާދެ! ތިވިސްނަވަނީ ހަމަ ރަނގަޅަށެވެ. މީ މިއަދު ފޭސްބުކަށް ވަދެލައިފިނަމަ ނުފެނި ނުދާނެ މަންޒަރެކެވެ. ގިނަ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ޕްރޮފައިލް ތަކުގެ ހާލެވެ. އެބައިމީހުންގެ ޕްރޮފައިލްތައް ފުރިފައިވަނީ ޒީނަތްތެރިކަން ހާމަވާ ގޮތަށް ނަގައިފައިވާ އަމިއްލަ ފޮޓޯ ތަކުންނެވެ. ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ބުރަކަށިމަތީ އަރާއޮވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ އެދުވަހަކު އެގަންނަ އާ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ކަކުލުން މައްޗަށްއަރާ ހެދުމާއެކު ފަރިފަރި ގޮތަކަށް ހުއްޓިލައިގެންހުރެ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ލައިފާނެއެވެ. މިކަމުން އެބައިމީހުން ދުވަހަކުވެސް ސަލާމަތެއް ނުވާނެއެވެ. އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ފަރިގޮތްގޮތަށް ފޮޓޯތައް ނަގާލަ ނަގާލައެވެ. އެއްދުވަހު މޮޑެލް ކޮށްލާފަ ފޮޓޯއެއް ލާނެއެވެ. އަނެއްދުވަހު ފައިގެ ފޮޓޯއެއް ލައިފާނެއެވެ. މިހެންގޮސް ފައި ފުންނާބާ އަތުގެ އޮޅަނބޮއްޓާ ބޮލުގެ ފުއްކިބައިގެ ފޮޓޯއެއްވެސް ނަގައިފައި ލައިފާނެއެވެ. މޮޅު ސެލޫން އަކަށް ގޮސްދާނެއެވެ. އެތަނުން މޭކަޕްކޮށް ރީތިވެލަން އެތައް ފައިސާއެއް ހޭދަކުރާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ފޮޓޯ ނަގާތާކަށް ގޮސް ބަނޑިބަނޑި ލައްވަ ލައްވާފައި ފޮޓޯއެއް ނަގާފާނެއެވެ. މިތަނައްވެސް އެތައްބައިވަރު ފައިސާއެއް ހަރަދުކުރެއެވެ. އެނގިލައްވާތޯއެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް މިކުރަނީ ހަމަ އެންމެ ކަމަކަށްޓަކައެވެ. މާދަމާ ފޭސްބުކަށް އަޕްކޮށްލާށެވެ. މިހުރިހާ ލާރިއެއް ހޭދަކުރީ އެބައިމީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް އެތައްބައެއްގެ ކުރިމަތީ ނީލަންކިޔާލުމަށްޓަކައެވެ. ހާދަހާވާ ގިނަ ލައިކެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ލައިކް ކީކުރަން ހެއްޔެވެ؟ އެތައްބައެއްގެ ކޮމެންޓެއްވެސް ލިބޭނެއެވެ.

      ވިސްނަވާލައްވާށެވެ! ތިބާ މިއަދު ފޭސްބުކަށް ފޮޓޯ ތިޔަލަނީއެވެ. ގިނަ ލައިކް ހޯދާށެވެ. ކޮމެންޓް ހޯދާލާށެވެ. ތިބާގެ ދޮންކަމާ ރީތިކަމާއި އޮނމާންކަން މީހުންނަށް ދައްކާލާށެވެ. އެކަންތައްތައް ތިބާއަށް ހާސިލްވެސް އެބަވެއެވެ. ނަމަވެސް ތިބާ އެއްފަހަރުވެސް ވިސްނަވާލެއްވިންތޯއެވެ. ތިބާއަށް ސިމްޕަލް ވެގެން ތިޔަލާ ފޮޓޯގެ ސަބަބުން ތިބާގެ އާޚިރަތުގެ ހަޔާތް ތިޔަދަނީ އަނދިރިކުރަމުންނެވެ. ﷲގެ ކޯފާއާއި ޢަޛާބަށް ތިޔަދަނީ ހުށައެޅިގަންނަމުންނެވެ. ކުޑަކުޑަ ވަޤުތުކޮޅެއްގެ އުފާޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ތިބާ ތިޔަދަނީ އާޚިރަތުގެ ދާއިމީ ހަޔާތް ބަނަކުރަމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ ވަޤުތީ އުފާތައްފެނި މިދުނިޔެއަކީ ވަގުތީ ތަނެއްކަން ތިބާ ހަނދާން ނައްތާލީހެއްޔެވެ؟

     ތިބާގެ ފޮޓޯގެ ސަބަބުން މަގުއޮޅިގެން ދިޔައީ ކިތައް މީހުންކަން ތިބާ ދެނެހުރީމުހެއްޔެވެ؟ ތިބާ ލީ އެއްކަލަ ރީތި ފޮޓޯ ފެނި އެތައްބައިވަރު އަންހެންކުދިންނެއް މިއަދު އެބައިމީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ފޭސްބުކަށް ނީލަން ކިޔަން ފައްޓައިފިއެވެ. ފިރިހެނުންގެ ހިތްތައް ވަހުޝީ ކަންތައްތަކުން ފުރާލައިފިއެވެ. އެތައް ފިރިހެނުންނެއް ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ނަހީކުރެއްވި ފާފަތަކަށް އަރައިގެންފިއެވެ. އަދިވެސް ތިބާއަށް ނުވިސްނޭހެއްޔެވެ؟  ތިބާގެ އެއްކަލަ ސިމްޕަލް ފޮޓޯގެ ސަބަބުން އެތައްބަޔަކު މަގުއޮޅިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ބިރުވެރިކަމުން ފުރިގެންވާ އެ ޤިޔާމަތް ދުވަހުން މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ތިބާ ނޫންހެއްޔެވެ؟

   ލޮބުވެތި  އުޚްތުންނޭވެ! ތިޔަކަނބަލުންގެ ދުވަސްތައް ތިޔަހެން ބޭކާރުކޮށް ނުލައްވާށެވެ. ފޭސްބުކަށް ލެވިފައިވާ ތިޔަކަނބަލުންގެ ފޮޓޯތައް ނަންގަވާށެވެ. މާދަމާނަގަން ފަސްނުކުރައްވާށެވެ. އެބަހީ މާދަމާއަކީ ތިބާއަށްހުރި ދުވަހެއްކަމެއް އެނގިލައްވާތޯއެވެ؟ އަބަދުވެސް ތިބާއާ އެންމެ ގާތުގައިވަނީމަރުކަން ހަނދުމަބަހައްޓަވާށެވެ. ވަޤުތުފާއިތު ވުމުގެ ކުރިން ތަޢުބާވެ، ﷲ އެންގެވި ގޮތަށް އުޅުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައްވާށެވެ. ތިބާއަށް ﷲ ދެއްވި ޒީނަތްތެރިކަން ތިޔަގޮތަށް ނީލަން ނުކިޔުއްވާށެވެ. އައުރަނިވާ ކުރައްވާ ޢިއްފަތްތެރި ބައެއްކަމުގައި ވާށެވެ. އާޚިރަތުގެ ގޮވައްޗަށް އެދި ދަތުރުފަށާށެވެ.

   ލޮބުވެތި އަޚުންނޭވެ! ތިޔަބޭކަލުންގެ އަނބިންގެ ޒީނަތްތެރިކަން ފޭސްބުކުގައި ތިގޮތަށް ނީލަން ނުކިޔުއްވާށެވެ. އެކަނބަލުންގެ ޒީނަތްތެރިކަމަކީ ހަމައެކަނި ތިޔަފަރާތުގެ ޙައްޤެކެވެ. އަޚުންނޭވެ! މަގުމަތިން ހިނގާފައިދާއިރު އެ އަނބިމީހާއާ ދިމާލަށް ފިރިހެނަކު ބަލާލައިފިނަމަ ހާދަހާވާ ރުޅިއެއް އާދޭ ދޯއެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ބާވެފައިވާ ގޮނޑިއެއްޗެހި ނީލަމަށް ލާބީދައިން އެއްކަލަ ތިބާގެ ލޯބިވާ އަނބިމީހާ އެތައްބައިވަރު ފިރިހެނުންތަކެއްގެ ތެރެއަށް ތިބާގެ ދެއަތުން ތިޔަނެރެ އެއްލަވާލައްވަނީއެވެ. އެދުވަހު ބެލިވަރަށްވުރެ ގިނަ ފިރިހެނުން މިއަދު އެލޯބިވާ އަނބިމީހާއާއި ދިމަ ބަލާނެއެވެ. މާ ގިނައިން ބަލާނެއެވެ. ބޭނުން އިރަކު ބަލާނެއެވެ. އެދުވަހު ބެލިވަރަށްވުރެ އެތައްތަނެއް ގާތުންވެސް ބަލާނެއެވެ. އަޅެ ހައިރާނެއް ނުވާނެތޯއެވެ! މިއަދު ތިބާއަށް ތިވީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ އިއްޔެ ތިބާ އުޅުނީ އެލޯބިވާ އަނބިމީހާ ދެތިން ފިރިހެނުންގެ ބެލުންތަކުން ސަލާމަތްކުރާށެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ތިބާ ތިޔައުޅެނީ އެތައް ސަތޭކަ ފިރިހެނުންނެއް ލައްވާ ތިބާގެ އަނބިމީހާއާއި ދިމަ ބަލުވާށެވެ. މިއަދު ތިބާގެ އަނބިމީހާއާއި ދިމާ ބަލަން ތިބާ ރުހެނީހެއްޔެވެ؟

   ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! އިއްޔެ ތިބާ އާއި ތިބާގެ ދައްތަ، ކޮއްކޮ، މަންމަ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ނީލަންކިޔެމުންދިޔަ ފޭސްބުކަކީ ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާގެ މަގަށް ގޮވާލާ، ތިބާ ފަދައިން މަގުއޮޅިފައިތިބި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ހެޔޮމަގަށް ގޮވާލާ، ހެޔޮގޮތް ދައްކައިދޭން ގެންގުޅޭ އެޗެއްކަމުގައި ހައްދަވާށެވެ. އަދި އެދުވަހު ތިބާގެ ފޮޓޯ ލައިގެން ގިނަ ލައިކް ހޯދަން އުޅުންފަދައިން، މިއަދު ﷲ އެންގެވި ގޮތަށްއުޅެ ހެޔޮޢަމަލުތައް ގިނަކޮށްގެން އެކަލާންގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާށެވެ! ދުނިޔެއާއި އާހިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން އޮތީ އޭރުންނެވެ. މާތްﷲ އަޅަމެން އެންމެންނަށް ހެޔޮމަގު ދައްކަވާ އެމަގުގައި ސާބިތުވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤް މިންވަރުކުރައްވާށި. އާމީން!

ގުޅުންހުރި

15 ޚިޔާލު

 1. މިހާރަކަށް އައިސް މޫނު ބުރުގާ އަޅާއިގެން ތިބޭ ކުދިންވެސް ތިބޭ ފޮޓޯ ލާފަ…އެއްޗެކޭ ބުނެފިއްޔާ ރައްދުގައި ބުނަނީ..”ދެން އެވެސް ހަރާމްތަ؟؟”…ކޮމްޕްލީޓްލީ މިސިންގ ދަ ޕޮއިންޓް..

 2. އެހެންވީމަތާ މިހާ ރޕ ކޭސް ގިނަވެގެން މިދަނީ، ތިކަބަލުން ތިގުތައް ބަނޑި ބަނޑި ލެއްވުމުގެ ސަބަބުން

 3. މުނާޒު ތިބުނީ ހަމަ ރަގަޅު ވާހަކައެއް…

 4. މޫނު ބުރުގާ އަޅާއިގެން ތިބޭ ކުދިން ފޮޓޯ ލުމަކީ ދެން ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް؟

 5. އަޖައިބެއް މީ ހަމަ ސީދާ އަންހެނުންނަށް ކޮއްފަ އޮތް ޕޯސްޓެއް… ފިރިހެނުން ދޯ ނުޖެހޭ ކޮމެންޓު ކުރާކަށް… މީގަ ހުސް އެކަނި އަންހެނުން ކުއްވެރި ކުރާކަށް ނުޖެހޭ… ބަނޑި ބަނޑި ލައްވާ އިރު ބަލަނީ ކީއް ކުރަންތޯ ސުވާލަކީ؟ ޔޫ ހޭ ވް އެން އޮޕްށަން = އިގްނޯރ … ސޯ މި ޕޯސްޓުން ބުނެދޭން މި އުޅޭ އެތީގެ މާނަ އެއް ނޭނގުނު…. ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހި ޕޯސްޓު ކުރާ ޕޯސްޓުތައް ޝާއިއު ކުރެއްވުމަށް އެދެން.. (:

 6. ކުދިންނޭ މިކަންކަން އިސްލާހުކޮށްބަލަ ފުރަތަމަ.. އެއަށްފަހު މޫނުބުރުގާ ވާހަކަދައްކާނީ.. ހަޖަމް ނުވިޔަސް ތަންފުކެއް ބޮޑުވަރު ދެންތީ…
  އަސްލު އަށް ބުނެލާނީ އަސްލު އިނގޭތަ ކޮންމެ ކަމަކުންވެސް އިބުރަތެއް ހާސިލްވާނީ ވިސްނާ ފިކުރުކުރާ މީހަކަށް.. އަހަރެމެންގެ އުންމަތުގައި އޮންނަނީ ނުބައިކަންކަން ކުރާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ބުނެދިނުން.. އިގްނޯރ ކޮށްގެން ތިބޭކަށް ނޫން…. ލޮލުގެ ކުރިމަތީގައި މެއްސެއްހެން އެނބުރޭއިރު ހައު ކެން ވީ އިގްނޯރ…

 7. ަަަަާއަހަރެން ބުނެލަން އޮތީ ލިޔުމެތް ލިޔާއިރު އަދި އެލިޔުން ޕޯސްޓް ކުރާއިރު ވެސް ހުރިހާ ކޮޅަކަށް ބަލާފަ ކުރާށެ…… ހަމަހަމަ ގޮތަށް ބަލައިގެން ކުރާށެ….. ހަމަ އެކަނި އަންހެންކަބަލުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް މިކަހަލަ އިބުރަތްތެރި ލިޔުންތަށް ޕޯސްޓް ނުކުރާށެ….. ވަރަށް ނަސޭހަތްތެރި ލިޔުން ކޮޅެށް……..

 8. ފިރިހެނުންނަށް ވެސް ނަސޭހަތްދީފައި އެބަހުރި…..
  ކޮމެންޓު ކުރާމީހުންވެސް ތަންކޮޅެއް ބަލާލައިގެން ކޮމެންޓްކޮށްބަލަ…. ތިރީގައި މިއޮތް ޕެރެގްރާފް ނުކިޔަންތަ؟

  “ލޮބުވެތި އަޚުންނޭވެ! ތިޔަބޭކަލުންގެ އަނބިންގެ ޒީނަތްތެރިކަން ފޭސްބުކުގައި ތިގޮތަށް ނީލަން ނުކިޔުއްވާށެވެ………………..”

 9. ެެަިިިއެހެން ވީމަ އިސްތަަޓޭ ނުކިޔަން ވީ! މީހަކު ހެޔޮ ބަހެއް ބުނީމަ!!!

 10. ޤިޔާމަތްދުވަހު މާފާޑުފާޑަށް ބަހަނާ ދައްކާ އުޒުރެއްނުދެއްކޭނެ. އަހެނުންގެ އައުރާގެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ބަޔަކަށް ހަޖަމު ނުވެގެން އުޅެނީ އެއީމި ވާގޮތަކީ. ޤައުމެއް ހަލާކުވުމުގެ އެއްބޮޑު އަސްލަކީ އަންހެނުންގެ ފިތުނަ އެހެންކަމުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ އަލަޙިވަސައްލަމް ވަނީ މިފިތުނައިން ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް އިންޒާރުކުރައްވާފައި.

 11. ނުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބުންޏަސް ނުވިސް ނޭނެ މި ޒަމާނުގެ ކުދިންނަށް!!!

 12. އަންހެނުންގެ ހަމަ އެކަނި މައްސަލައެއް ނޫން މީ! އަންހެނުންނަށް ކުރު އެއްޗެހި ލެވެނީ ފިރިމީހާ ނުވަތަ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާ އެކަމަށް ހިތްވަރުދޭތީ! އަމިއްލަ އަތުން ރުފިޔާ ދީފާ ފިހާރައުގަ އިންނަ ކުރު ހެދުން ގަންދެނީ! އަމިއްލަ ސައިކަލަށް އަރުވައިގެން ސުޓޫޑިއޯ އަށް ގޮސް ހިލޭ ބައެއްގެ ކުރިމަތީގައި ދެމީހުން އެއްކޮށް ފޮޓޯ ނަގަނީ، އަދި އެވަރުން ނުވެގެން އެފޮޓޯތައް ފޭސްބުކް ފަދަ ތަންތަނަށް ލީމަ އެފޮޓޯއަށް “ސްވީޓް” ކޮމެންޓްސް ވެސް ކުރަނީ އެއްކަލަ ރައްޓެހިވެގެން ނޫނީ އިނދެގެން އުޅޭ ފިރިހެނާ! މި ލިޔުން ހަމަ ބަރާބަރު، ގިނަ ގިނައިން މިކަހަލަ ލިޔުން ލިޔުން ރަނގަޅީ!

 13. އައި ލައިކް ދަ އާޓިކަލް…. އެކަމް ބުނެލަން އޮތީ އަންހެނުން އެހެން އުޅުމަށް ބާރު ލިބެނީ ފިރިހެން ކުދިންގެ ސަބަބުންކަން… ބިކޮޒް އެހެން އުޅޭ ކުދިން ފިރިހެނުންނަށް ރަގަޅީ… އަދި ބޭނުންވަނީ ވެސް މޮޑާޏް ކުދިން. އެހެންވީމް އަންހެންކުދިން އެހެން އުޅޭ ހިތް ވަނީ ވެސް!… ސޯ ފިރިހެނުން މިކަހލަ ކަންތަކަށް ނޯ ބުނަން ވީ…

 14. ވ ފުރިހަމަ ލިޔުމެއް… ހަޖަމް ނުވާ މީހުން ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ކީކަމުގައިވިޔަސް މީމިއަދުގެ ހާލަތު….

 15. މީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ލިޔުމެެެއް………..(:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ރިޕޯޓް