fbpx

ވީޑީއޯއިން؛ ރައްކާތެރި ދިރިއުޅުމަކަށްޓަކައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް .... ތަންފީޒުކުރަމާ!

 

2008 ވަނަ އަހަރު 8 މަރު، 2010   ވަނަ އަހަރު 6 މަރު އަދި މިއަހަރު މިހާތަނަށް 2 މީހުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި އަނިޔާވެރިގޮތކަށް މަރާލާފައެވެ. މާތްﷲ ވަހީކުރައްވަނީ ޤިސާސް ހިފުމުގައި ތިޔަބައި މީހުންނަށް ދިރުމެއްވެޔެއެވެ.

3 ޚިޔާލު

  1. ވަރަށް ފުރިހަމަ އެހާމެ ޢިބުރަތްތެރި ތެދު ހަޤީގީ ވީޑިއޯއެއް! ވަރަށް ރަނގަޅުވާހަކައެއް! ޙައްލަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒުކުރުން! ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާފަދަ ތަންތަނަކީ ކުށްކުރުންމަދު އަމާންތަނަކަށް ވެފައިވަނީ އެތާގައި އިސްލާމީޝަރީޢަތް ތަންފީޒުކުރާތީ! ވީއިރު 100% މުސްިލިމުންކަމަށް ދަޢުވާކުރާ އަހަރެމެންގެ މިދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ނުކުރެވެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮވެގެންނުވާނެ! ހޭވައްލާ ހޭވައްލާ އެންމެން އެކީގައި އަތުގުޅާލައިގެން މިދިވެހި ބިމުގައި އިސްލާމީޝަރީޢަތް ތަންފީޒުކުރައްވާ!! އޭރުން އަމާންތަނަކަށްވާނެ! އިންޝާﷲ!

  2. މާޝާﷲ ހާދަ ފުރިހަމަޔޭ!! މިކަން ކުރި ފަރާތަކަށް ﷲ ހެޔޮޖަޒާ ދެއްވާށި

  3. މި ވީޑިއޯ ބޮޑުންނަށް ހަދިޔާކޮށްދީ

Your email address will not be published. Required fields are marked *