fbpx

ވީޑިއޯއިން: ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ އިންޓަވިއު ސައުދީއިން

ވީޑިއޯއިން: ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ އިންޓަވިއު ސައުދީއިން

2 ޚިޔާލު

  1. ޝެއިހްގެ ވީޑިއޯއެއްނޫން ހަމައެކަނި އަޑު އިވުނަސް އަހަރުމެން ވަރަށް އުފާވޭ. ސަބަބަކީ އެއިން އަބަދުވެސް ކޮންމެވސް ވަރެއްގެ ދަރުސެއްލިބޭތީ. ﷲ ށެއިހް އަށް ހެޔޮޖަޒާ ދެވާށި އާމީން.

  2. އޭ މިއަޅާ ހެއްދެވި މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވާ ﷲ ޝެއިހްގެ އަޖަލް ހަމަވެ ބަރުޒަހާ ހަމަޔަށް ދަންދެން އިބަ ﷲ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތުގައި ސާބިތުވެހުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީގު ދެއްވާށި. އާމީން އަދި ޝެއިހަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ އުފާ މިންވިރުކޮށްދެއްވާށި. އާމީން މާތް ﷲ ގަންދީފައި ބުނަން އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް އީމާންކަން ވަނުމަށް ﷲގެ ރަހުމަތް ފުޅުން މެދުވެރިއެއްކަމުގައިވި އެއް ބޭފުޅަކީ މި ޝެއިހްކަމީ ޝައްކެއްއޮތްކަމެއްނޫން.

Your email address will not be published. Required fields are marked *