fbpx

ދިވެހި ޙައްޖު މިޝަނުގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ އަންވަރުގެ ޚާއްސަ އިންޓަވިއު

1 ޚިޔާލު

  1. މޫސާ އަންވަރު ދެއްކެވި ވާހަކައިގެ ތެރެއިން ޙައްޖު ގްރޫޕްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެއްވުމަށްޓަކައި މައްކާގައި ގްރޫޕްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިކަމީ ތެދުވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް ގްރޫޕެއްގެ ހޮޓަލުގެ ސިޓިންގރޫމުގައި ނުވަތަ ކާގޭގައި 5 ވަރަކަށް މިނެޓް އިށީންނެވާފައި ޖޫސްތައްޓެއް ބައްލަވާފައި ވަޑައިގެންނެވުމަކުން ގްރޫޕްތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ ތަފާތު ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްޓަކައި އެގިވަޑައިއެއް ނުގަންނަވާނެއެވެ. އެމަނިކުފާނު އެންމެ ގިނައިން އެކު އުޅުއްވާ އަދި ވަގުތު ހޭދަކުރައްވާ ރައްޓެހި ޖަމާޢަތެއްގެ ކަންތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެގިދާނެއެވެ. އެހެންވިއްޖިއްޔާ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ދެވޭނީވެސް އެ ޖަމާޢަތަކަށެވެ. ހިތާމަ ހުއްޓެއެވެ. އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައި އިޚްލާޞްތެރި ކަމޭ ކިޔާއެއްޗަކީ މިހާރު ހާދަ ހިތި އެއްޗެކެވެ.

Your email address will not be published. Required fields are marked *