ސުފުރާ

ބަދިގެ ފަރުވާ ( 4 ވަނަބައި )

*ޗީޒް ސާވް ކުރުމުގެ އެއްގަޑިއިރު ކުރިން ފްރިޖުން ނަންގަވާށެވެ. އެއީ ރަހަ ރަނގަޅު ކުރުމައްޓަކްއެވެ.

*ތަރުކާރީ ފެނުކެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އާވިން ކައްކާ! މިހެން ހެދުމުން ކެކޭލެއް އަވަސް ވެފައި އޭގެ ވިޓަމިންސްކޮޅު ސަލާމަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

*ތަރުކާރީ ދޮންނައިރު ފެންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ލޮނުކޮޅެއްލާށެވެ. މިހެންހެދުމުން ތަރުކާރީގައި ހުންނަ ފަނިފަކުސާތައް ފިލާލެއް ފަސޭހަވާނެއެވެ.

*ތެލި ފަދަ ތަކެތިން ސާފްތެލުގެވަސް ފިލުވާލުމަށް ބޭނުންނަމަ އަލުވި މަޑުކޮށްފައި ހުރި ފެންގަނޑަކުން އެތެލި ދޮވެލާށެވެ.

* ކެބެޖް ފެނު ކައްކާއިރު ކުޑަ އިނގުރު ކޮޅެއްލާށެވެ. ތަފާތު މީރު ރަހައެއްދޭނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ސުފުރާ