ސުފުރާ

ސެލެޑް


ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ލެޓިއުސް  ( ތުނިކޮށް ކޮށާފައިހުރި )

1 ބައި ޖޯޑު ސްވީޓް ކޯން

1 ކިޔުކަމްބާ  ( ތުނިކޮށް ކޮށާފައިހުރި )

1 ރޯމިރުސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )

3 ޗެރީ ޓޮމާޓޯ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )
1ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )
1 ލޮނުމެދު ( ގާނާފައި )

ލޮނާއި އަސޭމިރުސް

އޮލިވް އޮއިލް

ވިނިގަރ

ކްރީމް ޗީޒް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފިޔާ، ލޮނު، ރޯމިރުސް، ލޮނުމެދު، 2 ސައިސަމްސާ އޮލިވް އޮއިލް، 1 ސައިސަމްސާ ވިނިގަރ އެއްކޮށް މޮޑެފައި ޗީޒް ފިޔަވައި ބާކީ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއެއް އެއްކޮށްލުމައްފަހު ޗީޒް އެއްކޮށް ލޮނުހެޔޮވަރި ކޮށްލާށޭވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ސުފުރާ