ސުފުރާ

ބަދިގެ ފަރުވާ ( 3 ވަނަބައި )

Egg

 

*ނަރުގަނޑުން ބިސް ގިރުއްވާނަމަ، އެލުމިނިއަމް ތައްޓެއްގެ ބަދަލުގައި ދަގަނޑު ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކް ތައްޓެއް ބޭނުންކުރައްވާށޭވެ. ނަރުގަނޑުން ތަށީގެ އެލުމިނިއަމް ގޭނި ބިސްގަނޑާއި އެކުވާނެއެވެ. އެލުމިނިއަމް ތައްޓެއް ސަމްސަލަކުން ގިރާނަމަވެސް މިހެންވާނެއެވެ.

*ބިހުގެ ލޮންދިބައި އޮލަކޮށް ގިރުއްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، ލުންބޯ ފަޅިއެއް، ގިރުއްވަން ބޭނުން ކުރައްވާ ތަށީގައި އުނގުޅުއްވާށެވެ. މިގޮތަށްކަންތައްކުރުމުން ފޮނުތައް އެއްވަރަކަށް ހުރެއެވެ.

*ބިހުގެ ގޮބޮޅި ހަލާކުނުވާގޮތައް ބެހެއްޓުމަށް އައިސްފެންފޮދެއް، މަތިފޮރުވޭ ވަރަށް އެޅުއްވުމަށްފަހު ފިނިތައްޓެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ.

*ތެޔޮފޮދު ހޫނުވުމުން ސައިސަމުސަލެއްގެ ހިކިފުއްކޮޅެއް ތެޔޮފޮދާ އެއްކޮށްލުމުން ތަވައިގައި ބިސްގަނޑު ތަތެއްނުލާނެއެވެ. އަދި ބިސްގަނޑު ހަލާކެއްނުވާނެއެވެ.

*އުންދުންމަތިން ބޭލުމައްފަހުވެސް ބިސް ކެކެއެވެ. އެހެންކަމުން ބިސް ކެކުމުގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ބާލާފައި ބެހެއްޓުމުން ހެޔޮވަރުވަރަކަށް ބިސް ހުންނާނީ ކެކިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ސުފުރާ