ސުފުރާ

ބަދިގެ ފަރުވާ ( 2 ވަނަބައި )

* ތާޒާ ޕާން ރީއްޗަށް ކަފަން ބެނުންނަމަ 5 މިނެޓް ވަންދެން ފްރީޖްގައި ބަހެއްޓުމަށް ފަހު ނަގާ ކަފާލާށެވެ.

* އުންދުންމަތިން ބޭލުމައްފަހުވެސް ބިސް ކެކެއެވެ. އެހެންކަމުން ބިސް ކެކުމުގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ބާލާފައި ބެހެއްޓުމުން ހެޔޮވަރުވަރަކަށް ބިސް ހުންނާނީ ކެކިފައެވެ.

* ކެރެޓް ފެނުކައްކާ އިރު ކުޑަ ހަކުރު ކޮޅެއްލާށެވެ. އެއިރުން މީރުވާނެއެވެ.

* ބަނަސް ނުވަތަ ޕާން ހޫނުކުރަން ބޭނުން ނަމަ ތެތްކަރުދާސް ކޮޅަކަށްލާފައި 5 މިނެޓްވަންދެން އަވަނުގައި ހޫނުކޮށްލާށެވެ.

* ތަރުކާރީ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ފެން އުކާނުލާށެވެ. ބަތް ނުވަތަ ރިހަ ކައްކަން އެފެނަ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

އިތުރު ބައިތައް އަންނަނީ.... އިންޝާﷲ

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ސުފުރާ