ސުފުރާ

ބަދިގެ ފަރުވާ (1 ވަނަ ބައި)

* ދަޅުގައި ހުންނަ ޑިންގާ ކައްކާނަމަ ކެއްކުމުގެ ކުރިން 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވިނިގަރ އެއްކޮށްލާފައި 15 މިނިޓް ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ތާޒާ ޑިންގާގެ ރަހަ ދޭނެއެވެ.
* ބިސްކޯދު ތާޒާކަންމަތީ ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ބިސްކޯދު ދަޅު ތެރެއަށް ހަކުރު ކޮޅެއްލާށެވެ.
* ނޫޑުލްސް ޕެކެޓްގެ އެތެރޭގައި އޮންނަ ކުޑަ ޕެކެޓް ( ސޫޕްޕެކެޓް ) އެއްލާނުލާށެވެ. މުގު ރިހަ ނޫނީ ތަރުކާރީ ރިހައެއް ނުވަތަ ތަރުކާރީގެ ބާވަތެއް ތައްޔާރުކުރާ އިރު ބޭނުންކޮށްލުމުން ރަހަމީރުވާނެއެވެ.
* ބަތް ނުވަތަ ރިހަ އަށް ތޮޅިމިރުސް ލާނަމަ ކުދިކޮށް ކޮށުމުގެ ބަދަލުގައި މެދުން ދިގަށް ދެފަޅިކޮށްލުމަށްފަހު ލާށެވެ.
* ހިކަނދިފަތް ގިނައިން ހުރިނަމަ ވައިލިބޭތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ހިއްކާލުމަށްފަހު ފުޅިއަކަށް އަޅާފއި މަތިބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ. ތާޒާ ހިކަނދިފަތް ނެތްނަމަ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

އިތުރު ބައި އަންނަނީ.... އިންޝާﷲ

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ސުފުރާ