ސުފުރާ

އައިސްކުރީމް ބިސްކިޓް ކަސްޓަރޑް

ބޭނުންވާތަކެތި

 • 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކަސްޓަރޑް
 • 2 /1 ޕެކެޓް މާރީ ބިސްކޯދު
 • 1 ދަޅުގެރިކިރު
 • 7 ޖޯޑުފެން
 • 1 ޕެކެޓް ޖެލީ
 • 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
 • 1 ތަށި ވެނިލާ އައިސްކަރީމް
 • ހަކުރު
 • ހިކިކިރު

ހައްދަވާނެގޮތް

1. ޓްރޭގައި ބިސްކޯދުތައް އަތުރާލާށެވެ.

2. 2 ތަށި ތާފަނާ ފެނުގެތެރޭގައި ހިކިކިރާއި ހަކުރު ގިރާލުމަށްފަހު ޓްރޭތެރޭގައި އަތުރާފައިވާ ބިސްކޯދުތައް ތެރެއަށް އަޅާލާށެވެ.
3. 5 ޖޯޑު ފެނުގައި ކަސްޓަރޑް ގިރާލާފައި އޮލަވަންދެން ކައްކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިސްކޯދުތައް މައްޗައް އޮއްސާލާށެވެ. ކުޑަކޮށް ހިހޫވުމުން އައިސްކްރީމްތައް ބިސްކޯދުތަކުގެ ތެރެއަށް އަޅާށެވެ.
4. ޖެލީ ކުދިކޮށް ކޮށާލާފައި މައްޗަށް ފެތުރިފައި ހުންނަގޮތަށް އަޅާލުމައްފަހު ފިނިކުރަންލާށެވެ.

ގުޅުންހުރި

5 ޚިޔާލު

 1. ■1 ތަށި ވެނިލާ އައިސްކަރީމް؟
  ކިހާވަރެއްގެ ތައްޓެއް؟

 2. ގެރިކިރު އަޅަނީ ކަސްޓަޑު ކައްކާ އިރު ދޯ؟ ހަކުރު އަޅާފަ ތަ ކައްކަނީ؟؟

 3. ތަންކޮޅެއް ޑީޓެއިލް ކޮށް ހަދާ ގޮތް ކިޔާދީބަ….

 4. މި ރެސިޕީގަ ނެތް ބުނެފައެށް ނެތް ހަކުރު އަދި ކިރުގެ މިންވަރެއް…………ތަންކޮޅެއް ޑީޓެއިލްކޮށް ބުނެދިީބަ އިހޫ………………….

 5. ތީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރެއް! މީހަކަށް ކަމެއް އޮޅުން ފިލުވާ ދެއްޏާ ރަނގަޅަށް ހުރިހާ ބައިތަކެއް ތަފުޞީލުކޮށް ބުނެދިނިނުމަކީ އެކަމުގެ މަންފާ އެންމެނަށް ކުރާނެ ކަމެއްް….. ތިކަމަކީ މަގުފެރެއްދުން.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ސުފުރާ