ޔޫރަޕު

ބީބީސީ ވެބްސައިޓްގައި 'ސުކޫލުތަކުގައި މޫނުބުރުގާ އަޅަން ފެނޭތޯ؟' ބެލުމަށް ޕޯލްއެއް ހުޅުވާލައިފި

 

ލިޔުނީ: އަލީ އަހްސަން

ބީބީސީ ވެބްސައިޓްގައި 'ސުކޫލުތަކުގައި މޫނުބުރުގާ އަޅަން ފެނޭތޯ؟' ބެލުމަށް ޕޯލްއެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި 'މޫނު ބުރުގާ' މަނާކުރުމުގެ ސިލްސިލާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިންގޭ މިބޮޑު ކެމްޕޭނުގައި މިޕޯލް ބީބީސީ ސައިޓްގައި ހިމެނުމަށްފަހު 'މޫނު ބުރުގާ މަނާކުރަން' ޖެހޭކަމަށް އެތަކެއް އާޓިކަލެއްވަނީ ޝާއިއުކުރަން ފަށާފައެވެ. އެލިޔުންތަކުގައި ވާގޮތުގައި 'ސުކޫލުތަކުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރަންޖެހެނީ އޭގެ ސަބަބުން ސަލާމަތީކަންކަމަށް ބުރޫ އެރުމާއި ކުއްޖާކިޔެވުމުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުމުން ނުކުންނަ ދަތިތައް ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން' ކަމަށެވެ. ސުކޫލުތަކުގައި ޔުނީފޯމްގެ ގޮތުގައި އަޅާ ހެދުމުގައި މޫނު ބުރުގާ ހިމެނިގެން ނުވާނެކަމަށްވެސް މިފަދަ ލިޔުންތަކުގައި ފާޅުގައިވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންގެ 'ލޮލާއި ލޯ' ދިމާވާންޖެހޭނަކަމަށާއި ކުދިންގެ މޫނުގެ އަސަރުތައް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި ޓީޗަރަށް ފެންނަންޖެހޭނެކަމަށް 'ސުކޫލުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާ' ކުރަން ވަކާލާތު ކުރާ ފަރާތްތަކުންދަނީ ބުނަމުންނެވެ. 'މޫނު ބުރުގާގެ މައްސަލަ' ފަހަކަށް އައިސް ފެންމަތިވެފައިމިވަނީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި މޫނު ބުރުގާ އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނަވަމުން އަންނާތީކަމަށް ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހޭ ލިޔުންތެރިން ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައިވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ޔުނިފޯމްގެ ގޮތުގައި ގިނައިން ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަނީ 'މިނީސްކާޓް އަދި ޓޮޕް' ކަމުގައި ވުމަކީ އެމީހުން ދެކޭގޮތުގައި ކުދިންނާއި ޓީޗަރުން 'ކޮންޓެކްޓް' ވަރުގަދަ ކޮށްދޭކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޔުނީފޯމްތަކުގެ ސަބަބުން ކުދިންނަށް މާގިނަ ކިޔެވެލިތައް ކިޔެވޭނެކަމަށް ދެކެވެނީކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ. ފަހަކަށްއައިސް 'މޫނުބުރުގާ'އަށް ދެވޭ 'ހަމަލާ'ތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ބައެއްގައުމުތަކުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މީހުން ގިނަ ތަންތަނުގައި މޫނުބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު އާންމު ތަންތަނުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށް އެއީ 'ގާނޫނީ ކުށެއް'ގެ ގޮތުގައިވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

  1. ރާއްޖޭގެ ރަަސްމީ ވެބްސައިޓުތަކުގައ މޫނުބުރުގާއެއްނޫން، ބުރުގާ އަޅަން ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނުފެނޭތޯ ޕޯލެއް ނުހުޅުވާފިއްޔާ ކިތައްމެހާވެސް ރަނގަޅު.މިހާރު ސަރުކާރުގެ ތަޢުލީމީ ވުޒާރާގެ ޢަމަލުތަށް ހުރިގޮތުން މިކަހަލަ ޢަމަލެއް ކުރުން ގާތް. އެހެނީ އުތުރު ޕްރޮވިންސް ރަށެއްގެ ސްކޫލްގެ ބޯޑުން ނިންމީ، އެސްކޫލްގެ ޔުނިފޯމަކީ އިސްލާމީ ގިއުގަނޑަށް ފެތޭ އެއްޗެއްކަމުގައި ހަމަޖައްސާށެވެ. އެގޮތުން އައުރަނިވާވާފަދަ ޔުނިފޯމެއް އެސްކޫލަށް ތަޢާރަފު ކުރުމަށް ސްކޫލް ބޯޑުންނިންމިއެވެ.ސްކޫލްބޯޑުގެ މިނިންމުން ހިފައިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ދިޔައީމަ މިނިސްޓުރީން ވިދާޅުވީ ތިކަމަކީ ޕޮލިސީއާ ޚިލާފްކަމެކެވެ.

  2. ކީއްކުޜާނީ ، އެމީހުންނަށް ވުރެ ޜާއްޖޭގެ ހާލަތު މާ ގޯސް. މި ގައުމަކީ 100ޕަރސެންޓް މުސްލިމް ޤައުމެކޭ ކިޔައިގެން މި އުޅެނީ އޮރިޔާމުން. ރާއްޖޭގެ ސްކޫލު ތަކުގައި ސްކާރޓް ލައްވަން ވީ ކީއްވެ. ކީއްވެ އެގޮތަށް ޕޮލިސީ ހަދަން ވީ.ކުޅުދުއްފުށި މީހުން އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އައުރަ ނިވާވާ ޔުނީފޯމެއް ފަރުމާ ކުރުމުން އެކަމާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން ދެކޮޅު ހަދަން ވީ ކީއްވެ. މީ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލު ތަކުން ވާވަރު. އަމިއްލަ ސްކޫލު ތަކުން އަދި ވާނީ ކިހިނެއް. މިތަން ތަނަށް ސްނާމީ ކަހަލަ އެއްޗެހި ނާންނަކަން ނަސީބް.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ޔޫރަޕު