ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން އިތުރު ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 29ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިމުއްދަތު ވަނީ އިތުރު ކޮށްދެއްވައިފައެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން މިހިނގާ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަހުގެ 23ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ފޯމު ހުށައެޅުމަށްވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލައިފައި މިވަނީ ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރަށް ވަޤުތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެހެންކަމުން ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 14:00 ގެ ކުރިން މެއިލް ކުރެއްވުމަށް އެމިނިސްޓްރީ އިން އަންގަވައިފައިވެއެވެ. މެއިލް އެޑްރެސްއަކީ  zakat.dhafthar@islamicaffairs.gov.mv

އެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *