ދުނިޔެ

އޭކޭ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އުރުދުޣާން

ޖޫންމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި  ވެރިކަންކުރާ ޖަސްޓިސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕާޓީ (އޭކޭ ޕާޓީ) އިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުދުޣާންގެ ނަންފުޅު ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މިކަން އިޢުލާނު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އޭކޭ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ތުރުކީގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބިންއަލީ ޔިލްޑިރިމްއެވެ.

ކެނޑިޑޭޓް އިޢުލާނުކުރައްވަމުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޔިލްޑިރިމް ވިދާޅުވީ އޭކޭ ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް އުރުދުޣާން ހަމަޖެއްސެވީ ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެވެސް ރުހުމާ އެކުގައި ކަމަށާއި އުރުދުޣާންއަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަނެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ކެނޑިޑޭޓް ކަމަށެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހު ބޭއްވުމަށް ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތުރުކީގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސްއާއި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާ ތާރީޚް ރައީސް އުރުދުޣާންވަނީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަސް ކުރައްވާފައެވެ. މިހާޜު އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ދުނިޔެ