ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފޮޓޯއިން: 2013 ވަނަ އަހަރުގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމާއި ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން

ރިޔާސީ ބަޔާން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. -ދިއސްލާމް ފޮޓޯ: އަސްވާގު
ރިޔާސީ ބަޔާން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު މަޖިލީހުގެ  އިދާރާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. -ދިއސްލާމް ފޮޓޯ: އަސްވާގު

ރިޔާސީ ބަޔާން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. -ދިއސްލާމް ފޮޓޯ: އަސްވާގު

ފޮޓޯއިން: 2013 ވަނަ އަހަރުގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމާއި ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
އިތުރުފޮޓޯ ބައްލަވާ

 

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *