ދީނީ ލިޔުންދީން

މުސްލިމުން ރޯދަމަހުގެ ރޭދުވާ ހޭދަކުރަން އެންމެ ހެޔޮ ގޮތަކީ ކޮބާ؟

ލިޔުއްވީ : ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިދްރީސް ޙުސައިން

 • ރޯދަ ވީއްލުމަށްޓަކައި ކަދުރު ނުވަތަ ފެން ހިފައިގެން ތައްޔާރުވެ އިނުން. (ފިރިހެނުން މިސްކިތުގައި)
 • ރޯދަވީއްލުމާ ހަމައަށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި މަޝްޣޫލުވެ އިނުން. (ނުވަތަ ދުޢާއާއި ޛިކުރުގައި)
 • ބަންގީގެ އަޑަށް ވަގުތުން ރޯދަ ވީއްލުން
 • އަވަސް އަވަހަށް ރޯދަ ވީއްލައި، މަޣްރިބު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް އިމާމާގެ ފުރަތަމަ ތަކުބީރުގައި ބައިވެރިވުން
 • ނަމާދަށްފަހު ޛިކުރުތަސްބީޙައާއި ދުޢާއިން ނިމިގެން ރަވާތިބު ސުއްނަތް ކުރުން
 • ޢިޝާ ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވުމުގެ ކުރިން މިސްކިތަށް ދިޔުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުން
 • މިސްކިތަށް ވަދެ އިށީނުމުގެ ކުރީގައި މަސްޖިދު ސުއްނަތް ކުރުން
 • ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހުން ތަރާވީޙު ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި މުޅި ރޯދަމަހު އެއްމެ ރެއެއްވެސް ދޫ ނުކޮށް ކުރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުން
 • ތަރާވީޙް ނަމާދާއި ވިތުރިއަށްފަހު ނިދުމާއި ދެމެދު ގިނައިރު ނުކޮށް އަވަހަށް ނިދުން
 • ނިދުމުގެ ކުރީގައި ދަތްއުނގުޅުމާއި، ވުޟޫކުރުން. އަދި ސަތޭކަ ފަހަރު(أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ) އަޅު ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އަޅުގެ ވެރިއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން އަޅު އެއްމެހާ ފާފަ ފުއްސެވުން އެދެމޭ. އަދި އެއިލާހުގެ މަގަށް އެނބުރިގަންނަމޭ. ކިޔުން
 • ދަމު ނަމާދަށް ތެދުވުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުން
 • ޖަމާޢަތުގައި ދަމުނަމާދު ކުރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުން
 • ހާރުކެއުން ވީހާވެސް ފަސްކުރުން
 • ފަތިސްނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން
 • ފަތިސްނަމާދަށްފަހު ޛިކުރު ތަސްބީޙައާއި ދުޢާ ކުރުން (ޤުރްއާނުން މިންވަރެއް ކިޔެވުން)
 • މެންދުރުނަމާދު ބަންގީގެ ކުރިން މިސްކިތަށް ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުން
 • މެންދުރު ނަމާދުގެ އިހުސުއްނަތާއި ފަހު ސުއްނަތަށް ރައްކާތެރިވުން
 • ޖަމާޢަތުގެ އިތުރުކަން ލިބިގަތުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުން
 • މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ކުޑައިރުކޮޅަކު ޛިކުރާއި ދުޢާގައި ނުވަތަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގައި މިސްކިތުގައި މަޝްޣޫލުވެ މަޑުކުރުން. (ނުވަތަ ގޭގައި)
 • ކަމެއް ނެތްނަމަ ލޮލާއި ކަންފަތް ސަލާމަތް ކުރުމަށް ގަދައަޅައިގެން ނިދާލުން
 • ޢަޞްރު ނަމާދުގެ ވަގުތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ފަރުވާތެރިވުން
 • ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު ޛިކުރާއި ދުޢާގައި ނުވަތަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގައި މަޝްޣޫލުވުން.
 • ގޭގެ މީހުންނަށް ކަންފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގައި އުޅޭއިރުވެސް ލޮލާއި ކަންފަތް އަދި ދޫ ރައްކާކުރުން
 • ރޯދަ ވީއްލުމަށްޓަކައި އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާގޮތަށް ތައްޔާރުވުން.

ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

 1. ރޯދަވީއްލަން ފެށުމުގެ ކުރީގައި ބިސްމިކިޔުން ހުއްޓެވެ. އަދި އެއީ ވާޖިބެއްކަމުގައިވެސް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ރޯދަ ވީއްލާއިރު ކިޔާ ދުޢާގެ ގޮތުގައި ޢާއްމުވެފިވާ މިދުޢާ “اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ” އަކީ ޟަޢީފު (ޞައްޙަނޫން) ދުޢާއެއްކަމުގައި އަލްއިމާމު އިބްނުލް ޤައްޔިމު ޒާދުލް މަޢާދުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އައްޝައިޚް އަބްދުލްމުޙްސިން އަލްޢައްބާދު މިޙަދީޘާބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. وهذا لم يثبت؛ لأنه جاء من طريق مرسلة غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. “މިއީ ޘާބިތު ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ މި ޙަދީޘް އައިސްފައިވާ ވަނީ ޘާބިތު ނޫން (މުރުސަލު) މަގަކުންނެވެ.” ޠަބަރާނީ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޙަދީޘްގެ އިސްނާދު ޟަޢީފުވަނީ އެޙަދީޘްގެ އިސްނާދުގައި داود بن الزبرقان ހިމެނޭތީއެވެ. އޭނާއަކީ މަތްރޫކް އެކެވެ.
  އަދި ހަމައެފަދައިން މިދުޢާ ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. “ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شاَء َاللهُ” މިދުޢާ ރިވާކުރެއްވީ އަބޫ ދާވޫދާއި އަލްބައިހަޤީއެވެ. އަދި އަލްއިމާމުލް އަލްބާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ އިރުވާއުލް ޣަލީލުގައި މިޙަދީޘްފުޅަކީ ޙަސަން ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ވަނީ ޙުކުމް ކުރައްވާފައެވެ.

 2. ރޯދަވީއްލަން ފެށުމުގެ ކުރީގައި ބިސްމިކިޔުން ހުއްޓެވެ. އަދި އެއީ ވާޖިބެއްކަމުގައިވެސް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ރޯދަ ވީއްލާއިރު ކިޔާ ދުޢާގެ ގޮތުގައި ޢާއްމުވެފިވާ މިދުޢާ “اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ” އަކީ ޟަޢީފު (ޞައްޙަނޫން) ދުޢާއެއްކަމުގައި އަލްއިމާމު އިބްނުލް ޤައްޔިމު ޒާދުލް މަޢާދުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އައްޝައިޚް އަބްދުލްމުޙްސިން އަލްޢައްބާދު މިޙަދީޘާބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. وهذا لم يثبت؛ لأنه جاء من طريق مرسلة غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. “މިއީ ޘާބިތު ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ މި ޙަދީޘް އައިސްފައިވާ ވަނީ ޘާބިތު ނޫން (މުރުސަލު) މަގަކުންނެވެ.” ޠަބަރާނީ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޙަދީޘްގެ އިސްނާދު ޟަޢީފުވަނީ އެޙަދީޘްގެ އިސްނާދުގައި داود بن الزبرقان ހިމެނޭތީއެވެ. އޭނާއަކީ މަތްރޫކް އެކެވެ.
  އަދި ހަމައެފަދައިން މިދުޢާ ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. “ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شاَء َاللهُ” މިދުޢާ ރިވާކުރެއްވީ އަބޫ ދާވޫދާއި އަލްބައިހަޤީއެވެ. އަދި އަލްއިމާމުލް އަލްބާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ އިރުވާއުލް ޣަލީލުގައި މިޙަދީޘްފުޅަކީ ޙަސަން ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ވަނީ ޙުކުމް ކުރައްވާފައެވެ.

Your email address will not be published. Required fields are marked *