ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ފަރާތުން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފޮޓޯ / ދިއިސްލާމް

ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (ސިސް) ގެ ފަރާތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ސިސްގެ ފަރާތުން ދިއިސްލާމްއަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިމުބާރާތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ ރޫޚު އާލާކުރުމަށާއި ޔުނިވަރސިޓިގެ ދަރިވަރުންގެ ހިތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާންއަށް ދެވިފައިވާ ލޯބި އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވޭ މުބާރަތެއް ކަމަށެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް ކޮންމެ ފެކަލްޓީއެއްގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި ފޯރމް ފުރުމަށްފަހު ކައުންޓަރއާއި ފޯރމް ހަވާލުކުރުމަށް ސިސް އިން އެދެއެވެ. ފޯރމް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚްއަކީ 19 ސެޕްޓެމްބަރ ވަނަ ދުވަހުގެ 14:30 ކަމަށް ސިސްއިން ހާމަކުރެއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރ 26 އަދި 27 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރަތުގައި ބައިވެރުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ މާލޭގެ ފެކަލްޓީ ތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށް ސިސް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *