fbpx

ދުނިޔެ

އުސާމާބިންލާދިންގެ އިންޒާރެއް އޮބާމާއަށްދީފި.

އަލްޤައިދާގެވެރިޔާ އުސާމާބިންލާދިންގެ އިންޒާރެއް އެމެރިކާގެރައީސް އޮބާމާއަށްދީފިއެވެ. އުސާމާގެ މި އިންޒާރުގައި ފަލަސްޠީނަށް ހަމަޖެހުން ނާންނަހާ ހިނދަކު އެމެރިކާއަށްއަމާންކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެމެރިކާ އަޑީގައިއޮވެގެން ...

ޕާކިސްތާނުގެ ތާލިބާން ލީޑަރ 'ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި' ކަން ޔަގީންވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ތާލިބާން ލީޑަރ މަސްޢޫދު އެމެރިކާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި މިހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު މަރަލެވިއްޖެކަމަށް އެމެރިކާއިން އާންމުކޮށްފައިވާއިރު މަސްޢޫދު ވަނީ ދުނިޔޭގައި ހުރިކަމަށް މުޅިދުނިޔެއަށް ...

އެމެރިކާގެ މުސްލިމުން ހެއިޓީއަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަނީ

ހެއިޓީއަށްއައި ބިންހެލުމުގައި އެގައުމުގެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ހެއިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ މުސްލިމުންވަނީ 1 ...

ހެއިޓީއަށް އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ!

ހެއިޓީއަށް މިއަދު އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. ބިންހެލުމެއްއައިސް ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުލައްކަ މީހުން މަރުވިތާ ހަފްތާއެއްވީތަނާ މިއަދު އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 6.1 ...

ޔަހޫދީން ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ މިސްކިތެއް އަންދާލައިފި

ފަލަސްޠީނުގައި މުސްލިމުންގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ ޞަހުޔޫނީންގެ މީހުން ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައި އަންދާލައިފި އެވެ. ހައްދުފަހަނާއަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންގެ މިބައިގަނޑު މިސްކިތުގެ ...

އިސްރާޢީލުން އިންސާނުންގެ ގުނަވަންތައް ވަގަށްނަގާ ކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ޔަހުދީ ދައުލަތުން މަރުވެފައި ތިބޭ ފަލަސްޠީނު މީހުންގެ ގުނަވަންތައް ވަގަށްނަގާކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. މިކަންތައް އެބައިމީހުން ކުރަނީ މަރުވެފައިވާ މީހާގެ އާއިލާގެ އެއްވެސް ...

އިޒްރޭލުން ގުދުސްގައި އިތުރު ގެތަކެއް އިމާރާތްކުރަނީ

އިޒްރޭލުން ގުދުސްގައި އިތުރު ގެތަކެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ނިންމާ ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ދެކޮޅުހެދުންތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދިނުމަށްފަހު އިޒްރޭލުން އަލުން މިފެށި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ...

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް އަލަށްފޮނުވާ ސިފައިންނަށް ތޯލިބާނުން ވަރުގަދަ އިންޒާރެއްދީފި.

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުހަނގުރާމައަށް އަލަށް ފޮނުވާ ސިފައިންނަށް ތޯލިބާނުން ވަރަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއްދީފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް އޮބާމާ އަފްޣާނިސްތާނަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 40،000 ސިފައިންނަށް ...

‘އަފްގާނިސްތާނު ހަނގުރާމަ ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައަށް ބަދަލުވަނީ.’ – އެމެރިކަން އާރމީ

'އެމެރިކާ އިން އަފްގާނިސްތާނުގައި ކުރަމުން މިދާ ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ ހަނގުރާމަ ނުހުއްޓުވައިފިނަމަ މިހަނގުރާމަ ދެވަނަ ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ.'ކަމަށް އެމެރިކާގެ ފައުޖުގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައިވާ ...

Posts navigation