fbpx

ޔޫރަޕު

ޝެއިޚް އަބޫ ޤަތަދާ ގޭބަންދަށް ދޫކޮށްލުމުން ޑޭވިޑް ކެމެރޮން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި

ޝެއިޚް އަބޫ ޤަތަދާ ގޭބަންދަށް ދޫކޮށްލުމުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު ޑޭވިޑް ކެމެރޮން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ޑޭވިޑް ކެމެރޮން ވަނީ އިޓަލީއަށް ކުރި ...
ދުނިޔެ

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމް ޔޫޓިއުބް އިން ނެގުމަށް ބްރެޒިލްގެ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އިސްލާމްދީނަށާއި އަދި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމް ޔޫޓިއުބް އިން ނެގުމަށް ބްރެޒިލްގެ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. ...
ޔޫރަޕު

ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުގާންއަކީ ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މީހެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގޮވާލާއިފި

ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުގާންއަކީ ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މީހެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގޮވާލާއިފިއެވެ. ތުރުކީގެ މައި އިދިކޮޅު ޕާޓީ، ރިޕަބްލިކަން ޕީޕަލްސް ...
ދިއިސްލާމް

ނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ކާރޓޫން ކުރެހުމުން އެކަމާ ދެކޮޅުހަދައި މުޒާހަރާކުރުން ފްރާންސް ގައި މަނާކޮށްފި

ނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ކާރޓޫން ކުރެހުމުން އެކަމާ ދެކޮޅުހަދައި މުޒާހަރާކުރުން ފްރާންސް ގައި މަނާކޮށްފިއެވެ. ފްރާންސް ގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު ...
ދުނިޔެ

ސައުތުއޭމްޕްޓަންގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދޭނެކަމަށްބުނި މީހަކަށް ހުކުމްކޮށްފި

އިގިރޭސިވިލާތުގެ ސައުތުއޭމްޕްޓަން ސަރަޙައްދުގައި ތިބޭ މިސްކިތްތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދޭނެކަމަށްބުނެ އިންޒާރުދެމުން ދިޔަ 43 އަހަރުގެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. ޗާންދްލާސް ފޯޑްގެ ފެއަރބައިމް ...
ދުނިޔެ

އިގިރޭސިވިލާތުގެ މިސްކިތެއްގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލި މައްސަލައެއްގައި ކުރީގެ ފުލުހެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަދަލުހިފުމެއްގެ ގޮތުން ކުރީގެ ފުލުހެއްކަމުގައިވާ ސައިމަން ޕާކްސް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޗެލްޓްނަހަމްގެ މިސްކިތަކަށް އޫރެއްގެ ބޯލައި އެމިސްކިތުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައިފިއެވެ. ހައިސްޓްރީޓްގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް ...
ދުނިޔެ

މުސްލިމު ޑްރައިވަރަކު ނަމާދުކުރަނިކޮށް އޭނަގެ ޓެކްސީގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝެފީލްޑްގެ މުސްލިމު ޑްރައިވަރަކު ޓެކްސީ ޕާކުކޮށްލާފައި ނަމާދަށް ދިޔަ ވަގުތު އޭނާގެ ޓެކްސީގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފިއެވެ. އުމުރުން 40 އަހަރު މުޙައްމަދު ...
ދުނިޔެ

ސަރބިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް މިލޮސޮވިޗްގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު އައްޔަނުކޮށްފި

ސަރބިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ސްލޮބޮޑާން މިލޮސޮވިޗްގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު އިވިޓްސާ ޑަސިޓްސް އިއްޔެ އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ. ސޮޝަލިސްޓް ޕާޓީގެ ލީޑަރު އިވިޓްސާ ޑަސިޓްސް ސަރބިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ...
ދުނިޔެ

ޕެރިސްގެ އީފެލް ޓަވަރުގައި ސީރިޔާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ދިދަ ނަގައިފި

ފްރާންސްގެ ޕެރިސްގައި ހުންނަ އީފެލް ޓަވަރުގައި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަކަށް ނަގާފައިހުރި ބިނާއެއްގައި ސީރިޔާގެ އިދިކޮޅުފަރާތްތައް ރަމްޒްކޮށްދޭ ބޮޑު ދިދަ ނަގައިފިއެވެ. ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ...
ދުނިޔެ

ފްރާންސްގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރެޝަނުން ކުޅުންތެރިން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފި

ފްރާންސްގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން އެޤައުމުގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ދަނޑުމަތީގައި ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ފްރާންސް ގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން މިނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ...
ދުނިޔެ

ސްޓަރސްގެ ފޮޓޯގްރާފަރަކު މާބަނޑު މުސްލިމް އަންހެނަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ވައްދައިފި

ސްޓަރސް މަޖައްލާގެ ޕޯޓްރެއިޓް ފޮޓޯގްރާފަރަކު މާބަނޑު މުސްލިމް އަންހެނަކާ ދިމާލަށް ޓެރަރިސްޓެކޭ ކިޔައި އެއަންހެންމީހާއަށް ހަމަލާދީ ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލި މައްސަލައެއް ވެސްޓްލަންޑަންގެ އައިސްލްވޯތް ...
ދުނިޔެ

ސްވިސް ޕީޕަލްސް ޕާޓީގެ މުލަރ އެޤައުމުގެ މިސްކިތްތައް ސުންނާފަތިކޮށްލުމަށް ގޮވާލައިފި

ސްވިޒަލޭންޑްގެ މިސްކިތްތައް ސުންނާފަތކުރުމަށް ސްވިސް ޕީޕަލްސް ޕާޓީ ގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޒޫރިޗްގެ އެލެކްޒެންޑަރ މުލަރ ގޮވާލުމުގެ ސަބަބުން އެޤައުމުގެ ގިނަ ...
ދުނިޔެ

ޔޫރޯ-2012 އާއި ދެކޮޅަށް ޔޫރޯ ބާއްވާ ޕޮލެންޑްގައި އެތައްސަތޭކަ މީހުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ޕޮލޭންޑާއި ޔޫކުރޭންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ "ޔޫރޯ-2012 ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް"އާއި ދެކޮޅަށް މުބާރާތް ކުރިއަށްދާ އެއްގައުމުކަމުގައިވާ ޕޮލެންޑްގައި އެތައް ސަތޭކަ މީހުން ނިކުމެ މުޒާހަރާ ...
ޔޫރަޕު

Posts navigation