fbpx

ޔޫރަޕު

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ބައްދަލުވުމަށް ރަޝިއާގެ ފަރާތުން ސްނޯޑަން

މިއަދު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ސިޔާސީ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރަޝިއާ ތަމްސީލުކޮށް ތަޤުރީރު ކުރައްވާނީ އެމެރިކާގެ ސިއައިއޭގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ...
ދުނިޔެ

ފަލަސްތީންގެ ދައުލަތް ބެލްޖިޔަމް އިން ބަލައިގެންފި

ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ސަރުކާރުން ނިންމައި އެކަން އިޢްލާންކޮށްފިއެވެ. އޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރއެއް ކަމަށްވާ ބެލްޖިއަމްގެ ސަރުކާރުން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއް ...
އަރަބިދުނިޔެ

ކަލާނގެއަށް އީމާންނުވެ ވެސް ސުވަރުގެ ދެވޭ: ފުރަތަމަ ޖެސުއިޓް ޕޯޕް

  ކަލާނގެ ވޮޑިގެންވާކަން ޤަބޫލުނުކޮށްވެސް ސުވަރުގެދެވޭނެކަމަށް، ކެތޮލިކް ޗާރޗްގެ މިހާރުގެ ބޮޑު ޕޯޕްކަމުގައިވާ ޕޯޕް ފްރޭންސިސް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކެތޮލިކް ޗާރޗްގެ  "އެންމެ ފުރަތަމަ ...
ދުނިޔެ

ގަހެއްގެ ނިވަލުގައި ތުރުކީގައި ކުރަމުންދާ ލާދީނީ މުޒާހަރާ

ޕާކުގެ ގަސް ކަނޑާލަން އުޅޭތީ"ކަމަށް ބުނެ ތުރުކީގެ ލާދީނީ މީހުން އިހުތިޖާޖުކުރަމުން އެބަދެއެވެ. އިސްލާމީ މީޑިއާތަކުން ޚަބަރުދޭ ގޮތުގައި ތުރުކީގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ފެށިގެން ...
ކޮލަމިސްޓް

އެތައް އަހަރެއްފަހުން އިންޑިއާ އާއި ގެމްބިއާ ފަދަ ގައުމުތަކުގައި މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވޭ: އެމްނެސްޓީ

އެތައް އަހަރެއްފަހުން އިންޑިއާ އާއި ގެމްބިއާ ފަދަ ގައުމުތަކުގައި މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވާކަމަށް އެމްނެސްޓީ ގެ ރިޕޯޓްގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް މިހަފްތާގައި ...
ޔޫރަޕު

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން އިޒްރާއީލް ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް އަޔަރލެންޑްގެ ޓީޗަރުންގެ ޔޫނިއަންއިން އިއްތިފާޤްވެއްޖެ

ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އިޒްރާއީލް ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް ގޮވާލާ ގޮވުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން އިޒްރާއީލް ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް އަޔަރލޭންޑްގެ ޓީޗަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އިއްތިފާޤުން ...
ޔޫރަޕު

އާޖެންޓީނާގައި ފެންބޮޑުވެ 54 މީހުން މަރުވެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ގެދޮރު ގެއްލިއްޖެ

އާޖެންޓީނާގައި ފެންބޮޑުވެ 54 މީހުން މަރުވެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާކަމަށް އާޖެންޓީގެ ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ވެރި ރަށަށް ...
ޔޫރަޕު

މިސްކިތެއްގެ އިމާމެއް ވަގަށްނެގުމުގެ ކުށުގައި އިޓަލީގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

މިސްކިތެއްގެ އިމާމެއް ވަގަށްނެގުމުގެ ކުށުގައި އިޓަލީގެ ކޯޓަކުން އެ ޤައުމުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ނިކޯލް ޕޮލާރޭ 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ...
ޔޫރަޕު

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އަކީ ޙަޤީޤީ ބައްޕަ ނޫން ކަމަށް ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުތަކުން ސާބިތުވެއްޖެ!

އުމުރުން އެންމެ ތޭރަ އަހަރުގައި ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ބައްޕައަކަށްވީ ކަމަށް ބެލެވުނު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެލްފީ ޕޭޓަނަކީ އެ ތުއްތު ކުއްޖާގެ ޙަޤީޤީ ...
ޔޫރަޕު

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމަށް ބްރިޓަންގައި އާންމުކުރި ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާއަކުން ދައްކައިދީފިއެވެ. ބްރިޓަންގައި އާންމުކުރި ބޯހިމެނުމުގެ އައު ނަތީޖާ ...
ދުނިޔެ

އިޒުރޭލަކީ މައުސޫމު ކުޑަކުދިންގެ ޤަތުލް އާންމު ހިންގާ "ޓެރަރިސްޓު ދަޢުލަތެއް" : އުރުދުގާން

އިޒުރޭލަކީ މައުސޫމު ކުޑަކުދިންގެ ޤަތުލް އާންމު ހިންގާ "ޓެރަރިސްޓު ދަޢލަތެއް" ކަމަށް ތުރުކީގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ އުރުދުގާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިޒުރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުން ...
ދުނިޔެ

Posts navigation