fbpx

ޔޫރަޕު

ބީބީސީ ވެބްސައިޓްގައި 'ސުކޫލުތަކުގައި މޫނުބުރުގާ އަޅަން ފެނޭތޯ؟' ބެލުމަށް ޕޯލްއެއް ހުޅުވާލައިފި

  ބީބީސީ ވެބްސައިޓްގައި 'ސުކޫލުތަކުގައި މޫނުބުރުގާ އަޅަން ފެނޭތޯ؟' ބެލުމަށް ޕޯލްއެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި 'މޫނު ބުރުގާ' މަނާކުރުމުގެ ސިލްސިލާ މަސައްކަތްތަކުގެ ...

އައިސްލޭންޑްގައި އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައިފި

އައިސްލޭންޑްގައި އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައިފިއެވެ. އައިސްލޭންޑްގައި ގޮވާފައިވާ އަލިފާން ފަރުބަދައިގެ ސަބަބުން 700 މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލާދީ ...

އިޒްރޭލުގެ ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިޔާ އިޒްރޭލަށް ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި

އިޒްރޭލުގެ ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިޔާކަމުގައިވާ 'ތުރުކީ'އިން އިޒްރޭލަށް ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ދީފިއެވެ. އިޒުރޭލުގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު ...

17 އަހަރު ކުރިން ގެއްލިގެން ހޯދަންފެށި ކުއްޖަކު އިޓަލީގެ ފައްޅިއެއްގެ ފުރާޅުމަތިން ފެނިއްޖެ

17 އަހަރު ކުރިން ގެއްލިގެން ހޯދަންފެށި ކުއްޖަކު އިޓަލީގެ ފައްޅިއެއްގެ ފުރާޅުމަތިން ފެނިއްޖެކަމަށް އިޓަލީގެ ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. 1993 ވަނަ އަހަރު އުމުރުން ...

ތުރުކީގެ އިރުދެކުނު ސަރަހައްދަކަށް މިއަދު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ރެކްޓަރމިންގަނޑުން 6ގެ ބާރުމިނުގައި އިރުމަތީ ތުރުކީއަށް ބިންހެލުމެއްއައިއްސިއެވެ. މިބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން 57މީހުން މަރުވެ، 100އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. މިބިންހެލުންއައީ ތުރުކީގެ ވެރިރަށް ...

އީރާނަށް އަދަބު ދިނުމަށް އެމެރިކާކުރާ ކެމްޕޭނަށް ބްރެޒިލް ހަރުކަށިކަމާއެކު ދެކޮޅުހަދައިފި.

އީރާނުން ހިންގާ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓަން މަޖުބޫރު ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އދ. މެދުވެރިކޮށް އީރާނަށް އަދަބު ދިނުމަށް އެމެރިކާ ކުރާ ކެމްޕޭނަށް ތާއީދު ...

ހަމާސްގެ ލީޑަރެއް ޝަހީދުކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތު އިނގިރޭސިންވެސް އަޅުވަނީ އިޒްރޭލުގެ ބޮލުގައި

ހަމާސްގެ ލީޑަރެއް ޝަހީދުކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތު އިނގިރޭސިންވެސް އަޅުވަނީ އިޒްރޭލުގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ އިޒްރޭލަށް އިންޒާރުތައް ދެމުން އެބަދެއެވެ. މީޑިއާއިން ހަބަރުލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ދާދިފަހުން ...

އިނގިރޭސިވިލާތު ޕްރައިމަރީ ސުކޫލެއްގެ ކުދިން ވެލައިންޓައިންސް ޑޭ ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

އިނގިރޭސިވިލާތު ޕްރައިމަރީ ސުކޫލެއްގެ ކުދިން ވެލައިންޓައިންސް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުން އެސުކޫލުން މަނާކުރުމާއި ގުޅިގެން އެކަމާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ނުރުހުންފާޅުކުރަމުން އެބަދެއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތު ...

އަފްޢާނިސްތާން ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ އަދަދު 256 އަށް އަރައިފި!

އަފްޢާނިސްތާން ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ އަދަދު 256 އަށް އަރައިފިއެވެ. 2001 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާއިން އިސްނަގައިގެން ފެށި ހަނގުރާމައިގައި މަރުވަމުންދާ ...

ކްރިސްޓިޔަން ދީނުގެ އެހެނިހެން ފައްޅިތަކުގައިވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ޢާއްމުކަމެއް: ވެޓިކަން

ކްރިސްޓިޔަން ދީނުގެ ރޯމަން ކެތަލިކް މަޒްހަބުގެ މައިފައްޅިކަމުގައިވާ "ވެޓިކަން"އާ ދިމާލަށް، ފައްޅިތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތަފާތު އެތައް މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ އިނގިލި ...

Posts navigation