fbpx

އޭޝިއާ

ޠާލިބާން މުޖާހިދުންގެ ލީޑަރެއް އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ހުޅަނގުގެ މީޑިއާއިން އަޑުފަތުރަން ފަށައިފި.

ޠާލިބާން މުޖާހިދުންގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ އިސް ކޮމާންޑަރ އާޣާ ޖާން މުހްތަސިމް ހައްޔަރުކުރެވިއްޖެކަމަށް ޔަހޫދީންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ ހުޅަނގަށް ތާއީދުކުރާ ބީބީސީ، އެންބީސީ ...

ތޯލިބާނުން ދޭ ޙަމަލާތައް ކަވަރު ނުކުރުމަށް އަފްޣާން ސަރުކާރުން އަންގައިފި.

އަފްޣާނިސްތާނަށް ގަދަކަމުން އަރާތިބި އެމެރިކާއާއި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގެ ސިފައިންނަށް ތޯލިބާނުންދޭ ޙަމަލާތައް ކަވަރު ނުކުރުމަށް އަފްޣާން ސަރުކާރުން ނޫސްވެރިންނަށް އަންގައިފިއެވެ. އަފްޣާން ސަރުކާރުގެ ...

މުސްތަޤްބަލަކީ ޠާލިބާނުން - ޙާމިދު ގުލް (1 ވަނަ ބައި)

ތިރީގައިއެވަނީ ޙާމިދު ގުލް ޤަޠަރުގެ ދަވްޙާއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވުމުގެ ތެރޭގައި އަލްޖަޒީރާއަށް ދެއްވާފައިވާ ޚާއްޞަ އިންޓަރވިއުއެއްގެ ތަފްޞީލެވެ. ޠާލިބާނުންނަކީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ މުސްތަޤްބަލްކަމުގައި އޭނާ ...

މުޖާހިދުންގެ އިސްކޮމާންޑަރ ހައްޔަރު ކުރެވިއްޖެކަމަށް އެމެރިކާ ދައްކާވާހަކައަކީ ދޮގެއް - މުޖާހިދީން

އަފްޣާނިސްތާނަށް އަރައިގަނެގެންއުޅޭ އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ އިސްތިޢުމާރީ ބާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ޠާލިބާން މުޖާހިދުންގެ ޙަމަލާތައް ރާވާ މުޖާހިދުންގެ އިސްކޮމާންޑަރ މުއްލާ ޢަބްދުލް ޣަނީ ބަރާދަރު ...

މަރްޖާހގެ އަންހެނަކު އިސްތިޢުމާރީންނަށް ޙަމަލާދީފި

ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން މަރުޖާހގެ ޢައްމުން އިސްތިޢުމާރީ ލަޝްކަރުތަކަށް މުޖާހިދުންނާ ދެކޮޅަށް އެހީތެރިވަމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުޅަނގުގެ މީޑިޔާއިން ޚަބަރު ފަތުރަމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހު ...

މަރްޖާހގައި މުޖާހިދުންގެ ޙަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކުރަނީ

ހަނގުރާމައިގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު މަރްޖާހގައި އެމެރިކާއާ ހުޅަނގު އަދި އަފްޣާން ސަރުކާރުގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރަށް މުޖާހިދުންގެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކާ ކުރިމަތިވާންފަށައިފިއެވެ. ހަނގުރާމަ ...

ޠާލިބާން މުޖާހިދުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއާ ހުޅަނގުންހިންގާ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމަ 'އޮޕަރޭޝަން މުޝްތަރަކް'

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އެމެރިކާއާ އެމެރިކާގެ އެކުވެރި ހުޅަނގުގެ ގައުމު ތަކުން އަފްޣާނިސްތާނަށް އަރައިގަތް ފަހުން ޠާލިބާން މުޖާހިދުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ...

އެމެރިކާގެ ރޮކެޓް ޙަމަލާއެއްގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެއްޢާއިލާގެ ބާރަމީހުން ޝަހީދުވެއްޖެ

އޮޕަރޭޝަން މުޝަތަރަކްގެ ނަމުގައި ޠާލިބާން މުޖާހިދުންނާ ދެކޮޅަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ މަރްޖާހްގައި އެމެރިކާއާ ނޭޓޯ އަދި އަފްޣާން ސިފައިންގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ފޮނުވާލި ދެ ...

އިންޑިއާއިން ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާއަށް ހަމަލާ ދެވޭހާ ދުރުރާސްތާ މިސައިލެއް ޓެސްޓުކުރަނީ

އިންޑިއާއިން ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާއަށް ހަމަލާ ދެވޭހާ ދުރުރާސްތާ މިސައިލެއް ޓެސްޓުކުރަން 'ތައްޔާރު'ކަމަށް އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިންޑިއާއިން ޓެސްޓުކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިސައިލްއަކީ 5 ...

ކުއްލި ޚަބަރު: ޖަޕާނުގެ ރަށަކަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައުމާއި އެކު ސުނާމީ އިންޒާރުދީފި

07.03.2010   ޖަޕާނުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ރަށަކަށް ބިންހެލުމަކާއި އެކު ސުނާމީ އިންޒާރުދީފިއެވެ. މިބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ޖަޕާނުގެ ދެކުނު އައްސޭރިފަށުގައި އޮންނަ ރަށަކަށްކަމަށް މީޑިއާތަކުން ...

އިންޑިއާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވާ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވަނީ

އިންޑިއާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވާ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވަމުންދާކަމަށް އިންޑިއާގެ 'ސުއިސައިޑް އާއި ބެހޭ' ރިޕޯޓްތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގެ ނޭހާ ...
އޭޝިއާ

ކަޝްމީރުގައި އޮތް މުޒާހާރާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖެއް މަރުވެއްޖެ

ކަޝްމިރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މުޒާހަރާއެއްގައި 15 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މީޑިއާއިން ހަބަރު ލިބޭގޮތުގައި އިންޑިއާއާއި ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްދިޔަ މިމުޒާހަރާގައި އެއްވެފައިތިބި ...

Posts navigation